Kommuneprogram 2019-2023

Vårt verdigrunnlag

KrFs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygger på det kristne menneskesynet, nestekjærlighet og forvalteransvaret. Politikk og verdier henger uløselig sammen. I vår tid er det bruk for en sterk verdimobilisering. Derfor vil KrF satse på refleksjon omkring viktige verdivalg, som kan ta vare på og utvikle et godt og varmt samfunn, og sikre et trygt og sant demokrati.

KrF er et sentrumsparti og vil samarbeide med politiske parti som i størst mulig grad støtter våre verdier, vårt program og våre målsetninger.


Kommunens rolle

Sauda kommune må legge til rette for å fremme et sterkt og variert nærings og arbeidsliv. Sauda skal være et godt sted å bo.

Sauda KrF ser at interkommunalt samarbeid er nødvendig for å skaffe kommunen nødvendige tjenester og faglig kompetanse. Det finnes argumenter for endring i kommunestrukturen, både regional planlegging og styrking av kompetansemiljøer og kan gi innsparings- og effektiviseringsgevinster.

Sauda KrF er åpne for diskusjon kring ny kommunestruktur der det vil gi gode og nødvendige tjenester i forhold til de ressursene vi rår over.

Næring og arbeid

KrF vil arbeide for at arbeidslivet i kommunen får gode rammevilkår. Gode arbeidsplasser vil være avgjørende for at folk skal flytte til Sauda.

KrF vil:

 • Oppfordre kraftkrevende industri til å etablere seg i Sauda, blant annet ved å tilby rimelig fjernvarme.
 • Vurdere muligheten for produksjon av hydrogen.
 • Legge til rette for meir salg og utvikling av lokal- og kortreist mat.
 • At Sauda kommune skal strekke seg langt for å benytte lokale aktører til sine tjenester og varekjøp.
 • Legge til rette for tomter for bolig og næring, blant annet ved utnytte fjernvarme.
 • Legge til rette for lokale nisjeprodukter.
 • Søke om å få flyktninger til Sauda og jobbe med integrert og ut i arbeid.
 • Utvikle Sauda som turistdestinasjon både sommer og vinter.
 • Støtte nyetableringer av bedrifter og tjenesteyting.
 • Satse på vekst innenfor allerede etablert næringsliv.

Familie, oppvekst og utdanning

Gode relasjoner og trygge omgivelser er avgjørende for barn sin utvikling. KrF sin familiepolitikk skal legge forholda til rette for en trygg og harmonisk oppvekst. Gode hjem er grunnlaget for et godt samfunn. KrF sine overordna barne- og familiepolitiske mål er at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst, foreldre får tilbud om hjelp i krevende situasjoner og at alle barn og unge har et trygt og utviklende nærmiljø.

KrF vil:

 • Beholde Risvollen skule.
 • Etablere en nullivisjon mot mobbing.
 • Ha barnehageplass til alle som har behov for det.
 • Styrke kontantstøtten for å gi familier mer valgfrihet.
 • Støtte og legge tilrette for foreldre-, økonomi- og samlivskurs.
 • Trygge tilbud som jordmor/ helsestasjon/ barne- og familierettleder.
 • Kommunen skal tilby både fulltids- og deltidsplasser i barnehagene.
 • Satse på tidlig innsats overfor barn og unge.
 • Arbeide mot mobbing, og mobbesaker må håndteres riktig og raskest mulig.
 • At skolegudstjenester fortsatt skal være en naturlig del av skolen.
 • Støtte et godt videregående skoletilbud i regionen.
 • Støtte foreninger og lag som driver positivt arbeid for barn og ungdom.
 • Styrke natteravntjenesten.
 • At kommunen fortsatt skal legge til rette for rusfrie fritidstilbud, spesielt for ungdom.

Helse, eldre og sosialomsorg

Det må satses på forebyggende arbeid slik at en reduserer helseproblem som er knyttet til livsstil og miljø.

KrF vil:

 • At flere spesialhelsetjenester blir lokalisert i Sauda som et ambulerende tilbud. Eksempler på dette kan være reguleringstannlege, hørselsprøver, synstester, føflekktest, gynekolog, familieterapi osv.
 • Ha en restriktiv og forebyggende ruspolitikk. Seinere skjenketider for områder med familier og barn.
 • Arbeide for tilstrekkelig kompetanse og ressurser til rusforebyggende arbeid, sosialtjenester og barnevern.
 • At eldre må få være med å bestemme over egen pensjonisttid.
 • Legge til rette for at eldre som vil, kan få bo hjemme så lenge det er forsvarlig.
 • Bygge ut omsorgsboliger i Brekkeveien for eldre og andre som har behov for det.
 • Gi eldre en verdighetsgaranti til å dekke fysiske, åndelige og sosiale behov.
 • Bygge flere heldøgnsinstitusjonsplasser på Høllandsheimen og Åbøtunet.
 • Satse på velferdsteknologi.

Samferdsel

Sauda er avhengig av god kommunikasjon både for næringslivet og enkeltpersoner. Sauda trenger et godt vegnett og relevant kollektivtrafikk.

KrF vil:

 • Utvide hent-meg tilbudet i både tid og dekningsområde.
 • Jobbe for få realisert tunell til Etne i sammenheng med til vei Nordstøldalen.
 • Jobbe for å opprettholde og forbedre hurtigbåttilbudet.
 • Støtte pendlerrute til Sand.
 • Arbeide for utbedring av veien til Ropeid.
 • Fortsette å arbeide for lyntog over Haukeli.
 • Legge press på Statens Vegvesen for fortgang på prosjekter som Grønsdalskrysset og andre flaskehalser for bolig og hytteutvikling.
 • Bygge en sykkel- og gangsti fra Gausvik til Lona.
 • Legge fortau mellom Svandalsfossen og Saua gård.
 • Lage gang- og sykkelsti på Birkeland.

Kultur/fritid

Kultur gir økt trivsel, er forebyggende og skaper lokal identitet og sosialt fellesskap.

KrF vil:

 • Ta vare på kulturminnene i Sauda, at verneområder blir en god plass å bo i, leve og forvalte etter dagens standard.
 • Støtte menigheter og frivillige organisasjoner.
 • Øke fokus på rettferdig handel i Sauda kommune og intensivere kontroll av etisk handel.
 • Sett av penger til fond til antikvarisk oppgradering av Åbøbyen.
 • Se på muligheten for å etablere utendørs ishockeybane ved paviljongen.

Natur, energi og miljø

Sauda er rik på naturressurser både i omfang og kvalitet. Dette må forvaltes og sikres for kommende generasjoner. Til dette må Sauda ha god tilgang på høg plankompetanse på de nødvendige områdene. Dette kan godt løses i et interkommunalt samarbeid.

KrF vil:

 • At naturrikdommen blir tatt vare på ved inngrep til industri, veier og hyttebygging.
 • Legge fjernvarme fra smelteverket til alle offentlige bygg som er klargjort for dette.
 • Få på plass ladestasjon og hydrogenpumper for biler.

–    Ta vare på landbruksarealene og kulturlandskapet.