Kommuneprogram 2019-2023

1. KrFs verdier

Hva er forskjellen på de ulike partiene? Svaret ligger i de grunnleggende verdiene som politikken bygger på. KrF ønsker å arbeide for et varmt samfunn bygd på kristne verdier.Det er vanskelig å være enige på alle punkt. Men les programmet og se om du finner noen grunnleggende verdier som er viktige for deg.

Dette skal du være trygg på:

 • Sandnes KrF bygger sin politikk på de kristne grunnverdiene. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og menneskerettighetene.
 • Vi ønsker et varmt og verdiforankret samfunn der respekten for menneskeverdet er helt sentralt. Hvert enkelt menneske har en uendelig verdi og skal ikke bli gradert på grunn av alder, prestasjoner, kjønn, seksuell legning, bosted, hudfarge, tro eller livssyn.
 • Vi har et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket. Dette gjelder både naturen, økonomiske og menneskelige ressurser.
 • Vi vil legge stor vekt på omsorg for mennesker i vanskelige livssituasjoner.
 • Trygge rammer og gode samfunnsordninger for familien er viktig for oss.
 • Vi vil spille på lag med frivillige organisasjoner og institusjoner.


2.  Helse og Omsorg

Nærhet, likeverd, kvalitet og respekt for den enkelte må fortsatt være idealet for norsk helsevesen. Sandnes KrF vil arbeide for å skape gode og trygge livsvilkår for alle. Alt menneskeliv, helt fra unnfangelsen av har uendelig verdi og rett på vern fram til en naturlig død.

Sandnes KrF vil arbeide for:


2.1 Familier med særlige omsorgsoppgaver

 • Personer med tunge omsorgsoppgaver skal ha omsorgslønn og gode avlastningstilbud. Omsorgslønnen bør heves
 • Det må finnes et tilstrekkelig antall vernede arbeidsplasser
 • Alle fysisk eller psykisk funksjonshemmede skal ha gode botilbud,
 • De hjemmeboende psykisk utviklingshemmede skal fortsatt ha tilbud som bedrer deres livskvalitet og letter omsorgsoppgavene for de pårørende, deriblant gratis SFO til de er ferdige med ungdomsskolen
 • Foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne skal få god oppfølging av det offentlige hjelpeapparatet fra før fødselen og gjennom hele barndoms- og ungdomstiden.
 • Alle familier skal ha tilbud om én kontaktperson, som kan koordinere de ulike hjelpetiltakene
 • Familier som gjennomgår kriser eller større påkjenninger skal ha mulighet til å benytte seg av en omsorgsvikar

2.2. Eldreomsorg

 • Det planlegges og bygges nye bo- og aktivitetssenter for eldre, slik at alle som trenger en sykehjemsplass skal få det
 • Eldre får pleie og hjelp hjemme så lenge de ønsker og de er sikret sykehjemsplass når de har behov for dette.
 • Eldresentrene med aktivitetstilbud opprettholdes
 • Det bør satses på et mer variert  botilbud for eldre, bl.a “Omsorg Pluss”
 • Vi ønsker en større involvering av frivillig sektor og at  ideelle organisasjoner kan få tillatelse til å drive sykehjem
 • Det bør bli bedre bemanning i hjemmetjenesten, med fokus på forebygging hjemme
 • Sandnes skal være en del av et interkommunalt samarbeid om en egen ”landsby” for demente
 • Sandnes kommune skal legge til rette for at seniorene i enda større grad skal kunne delta i frivillig arbeid

2.3. Barn og unge

 • Skolehelsetjenesten skal fortsatt styrkes. Vi vil ha flere helsesykepleiere, særlig i barneskolen.
 • Det skal være fokus på forebyggende arbeid mot alle typer rusmisbruk og holdningsskapende arbeid blant barn og unge
 • Tilbudet innen psykisk helse i skolen styrkes

 2.4. Psykisk helse og rusvern

 • Psykiatriplanen videreføres, med særlig fokus på brukerstyrte dagaktiviteter og utdanning av treningskontakter/aktivitetskontakter
 • Ttilbudet til rusmiddelavhengige utvides, herunder rehabilitering, ettervern og botilbud.
 • Kommunen må ta med private ideelle organisasjoner i sitt rusvernarbeid
 • Det bør etableres et lavterskel botilbud for rusmiddelavhengige med miljøarbeidere og døgnbemanning, slik at bruken av døgnovernattingssteder (hospits) begrenses.
 • Byprester, Crux, Funkishuset, nr13, Veiledningssenteret og annet forebyggende arbeid skal fortsatt få kommunal støtte
 • Det skal foreligge en plan for ettervern når ruspasienter har fullført sin behandling, som gjelder blant annet bolig, sosial trening og arbeid/utdanning
 • Vi skal ha en restriktiv alkoholpolitikk og en streng kontroll av salgs- og skjenkebevillinger
 • Det skal være felles skjenketider i regionen og vi vil arbeide for at maksimal åpningstid for skjenkestedene blir satt til kl 01.00
 • Det skal ikke åpnes skjenkesteder i kjøpesenter, på idrettsarena eller der hvor barn og unge ferdes

2.5. Flyktninger og asylsøkere

 • Sandnes er en multikulturell by og alle våre innbyggere er en ressurs. Vi skal fortsette å videreutvikle det gode arbeidet som kommunen gjør på dette området og vi skal ta imot flyktninger og asylsøkere som er i nød. Samtidig er det nødvendig at vi har tydelige forventninger til nye landsmenn om aktivt å integrere seg i det norske samfunnet.
 • Vi vil arbeide for at  flest mulig får delta i skole og arbeidsliv.
 • Innvandrere som mottar sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram og som ikke kan dokumentere gode kunnskaper i norsk, må delta på fortsatt norskopplæring
 • Sandnes kommune bør ta imot flere flyktninger, og innsatsen for å integrere disse bør forsterkes.

2.6. Sosialpolitikk

 • Barnetrygd skal ikke regnes som inntektsgrunnlag for de som mottar sosial stønad.
 • Alle skal være en aktiv del av vårt samfunn, og de som mottar sosialhjelp må få hjelp til å komme i arbeid. Vi må ha et særlig fokus på unge som står utenfor skole/arbeidsliv
 • Sandnes kommune skal rekruttere og ansette personer med nedsatt funksjonsevne i egen virksomhet

2.7. Annet

 • Frivillige organisasjoner som arbeider innen psykiatri, rus og annet forebyggende arbeid skal få støtte. Det skal inngås langsiktige rammeavtaler med slike organisasjoner for å sikre forutsigbarhet.
 • Rådgivning til vanskeligstilte gravide styrkes gjennom økt tilskudd til Amathea


3. Kultur og oppvekst

En av kommunens viktigste oppgaver er å gi gode oppvekstvilkår. Våre skoler og barnehager skal ha høy kvalitet der foreldrenes og elevenes ansvar og medvirkning i skolen er avgjørende for at vi kan lykkes. For KrF er det viktig at både den offentlige skolen og private livssynsskoler skal gis gode arbeidsvilkår.
Vi vil arbeide for et rikt kulturliv med både bredde og topp innen musikk, idrett, kunst, drama, dans, osv. Her må frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner spille på samme lag.

Sandnes KrF vil arbeide for:


3.1. Skole

 • Nivået i Sandnes-skolen skal ligge i toppsjiktet i Rogaland
 • Skolen skal drives i samsvar med de kristne grunnverdiene og alle elever skal ha tilbud om skolegudstjeneste
 • Det sikres trygge skoleveier og elevene skal oppfordres til å gå eller sykle til skolen. Vi har et mål om at 8 av 10 elever går eller sykler til skolen.
 • Kommunen skal ha et mobbeombud som kan gi råd og veiledning til både foresatte, elever og skoler. Det skal være nulltoleranse for mobbing i skolen
 • Alle elever på laveste nivå i regning og lesing bør automatisk få tilbud om lese- eller regnekurs
 • Elevene i 10. klasse skal få tilbud om å delta i overgangsprosjektet “Bedre Gjennomføring” for å lette overgangen til videregående skole
 • Det bør prioriteres flere voksne med ulik kompetanse inn i skolen framfor utvidelse av skoledagen.
 • Det utvikles et nært og godt samarbeid mellom hjem, skole og arbeidsliv om gode alternative ordninger eller praksisplasser for elever som har behov for det
 • PP-tjenesten styrkes, og ventetiden skal ned
 • Vi vil ha fortsatt fokus på tidlig innsats og øke lærertettheten særlig i barneskolen
 • Vi må sette inn større ressurser tidlig for å kunne gi hjelp til elever med atferdsutfordringer
 • Funksjonshemmede elever sikres gratis SFO og sommer-SFO gjennom hele grunnskolen
 • Skoler og andre kommunale bygg skal være åpne og gratis for frivillige lag og organisasjoner på kveldstid og i helgene. Ordning med tilsynsvakter innføres igjen.
 • Tilbudet på Altona må utvides og styrkes

3.2. Barnehage

 • Alle skal ha tilbud om barnehage i sin bydel eller i nærheten av arbeidsplassen
 • Barnehagene drives i samsvar med de kristne grunnverdiene
 • Kommunen skal ha et variert barnehagetilbud inklusiv åpne barnehager og naturbarnehager
 • Det skal være felles planleggingsdager for barnehager og skoler
 • Barnehagene bør ha åpningstider som er tilpasset både barn og foreldres behov
 • Vi ønsker valgfrihet for småbarnsforeldre. I tillegg til full barnehagedekning vil vi arbeide for kommunal kontantstøtte for toåringer
 • Vi ønsker et styrket barnehagetilbud der barn som har utfordringer med språk og/eller atferd kan få tildelt ressurser på lik linje med barn med diagnoser

3.3. Kultur og kirke

 • Rammene til Sandnes kirkelige fellesråd styrkes i løpet av perioden
 • Det må bevilges mer penger til byprestene
 • Prosjektering/bygging av Ganddal kirke blir realisert i løpet av perioden
 • En bør se på muligheten for samdrift med andre offentlige tjenester ved nybygg av kirker
 • Trossamfunn og forsamlinger både i og utenfor den norske kirke skal ha gode arbeidsforhold
 • Sandnes skal delta aktivt i et regionalt kultursamarbeid
 • Den økonomiske støtten til alkoholfrie ungdomsarrangement økes
 • Kulturskolen skal fortsatt ha gode arbeidsvilkår, og tilbudet skal utvides
 • Nok øvings- og konsertlokaler for musikk, dans og utøvende kunstnere. De må være variert i størrelse og plassering i kommunen
 • Opplevelseskortet eller “Kongefritid” for barn fra lavinntektsfamilier videreutvikles til å omfatte flere tilbud og bli mer brukervennlig
 • Legge til rette for en videre styrking av samarbeidet mellom Sandnes kulturskole og musikkundervisningen i grunnskolen og det frivillige musikklivet
 • Biblioteket styrkes og utvikles som en sosial og kulturell arena.
 • Videreføring av kultursamarbeidet i Ryfylke.

3.4. Familie, frivillighet og idrett

 • Øke støtten  til barne- og ungdomsarbeid
 • Sandnes skal ha et godt familierådgivningstilbud og tilbud om samlivskurs for nygifte
 • Sandnes kommune bør benytte seg av seniorer som frivillige i barnehage, skole, SFO osv. som trygghetspersoner, historiefortellere, høytlesere, turkamerater osv. Dette kan gjøres i samarbeid med frivillighetssentralene og annet organisert frivillig arbeid.
 • Vi ønsker å legge til rette for at idrettslag får best mulige kår slik at hele byens befolkning skal ha mulighet til å drive organisert eller uorganisert idrett
 • Vi vil arbeide for ny svømmehall  f.eks i Ganddal bydel
 • Vi vil arbeide for at vi får et regionalt folkebad

3.5 Barnevern

 • Vi vil opprettholde og videreutvikle det gode barnevernet vi har i Sandnes
 • Barnevernet skal ha nok midler til tidlig innsats
 • Ungdom i alderen 18-23 år skal få et godt tilbud om ettervern og en trygg voksenkontakt
 • Det legges til rette for økt rekruttering og oppfølging av fosterforeldre og beredskapshjem
 • Vi ønsker et team som kan jobbe blant eldre barn (9-12 år) for å drive tidlig innsats overfor barn som er i faresonen med tanke på uheldig atferd, vold osv

4. By- og distriktsutvikling

Det er store behov for nye boligområder og arbeidsplasser i kommunen. Vi har attraktive områder både i og utenfor sentrum. Vi vil ta hele kommunen i bruk.

Sandnes KrF vil arbeide for:

4.1. Sentrumsutvikling

 • Å utvikle et aktivt og levende bysentrum med god luftkvalitet. Alle skal kunne bevege seg fritt uten å bli hindret av trafikk. Det skal være mulig å kjøre til sentrum, men ikke gjennom sentrum. Det legges til rette for gode parkeringsplasser utenfor sentrum og park & ride ordning ute i bydelene
 • Sandnes sentrum skal tilby regionens mest attraktive og framtidsrettede arealer for kontorarbeidsplasser og annen arealeffektiv næring

 
4.2. Boligbygging

 • Det legges fortsatt opp til en aktiv boligutbygging slik at boligprisene kan gå ned, spesielt for førstegangsetablerere
 • Det bygges tett og høyt langs kollektivtraseene og i sentrum øst for jernbanen
 • Det legges stor vekt på kvalitet, miljø, variasjon og estetikk ved fremtidige utbygginger. Dette gjelder både i sentrum og i nye boligområder
 • Et visst antall boligtomter skal tildeles de boligsøkende som selv velger boligtype og byggefirma
 • Det legges til rette for varierte boligtyper, størrelser og prisklasser i alle bydeler.
 • Det bygges kommunale utleieboliger, studentboliger og ungdomsboliger
 • Det tilrettelegges for en spredt bosetting utenfor sentrale strøk for å opprettholde bosetting (særlig aktuelt på Forsand)
 • Sandnes tomteselskap skal ha en sentral rolle i byutviklingen og må foreta strategiske grunnkjøp i fremtidige utbyggingsområder
 • Det legges til rette for boliger i henhold til Boligsosial handlingsplan i alle større boligprosjekter. Dvs. boliger til funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser, rusmiddelavhengige og andre som stiller svakt på boligmarkedet
 • Utviklingen med raskere behandlingstid for byggesøknader opprettholdes

4.3. Næringsutvikling

 • Legge til rette for attraktive næringsarealer i hele kommunen
 • Det skal være gunstig for vekstbedrifter å etablere seg i kommunen
 • Det skal etableres et kraftfond som tilføres en betydelig del av kraftinntektene fra den nye kommunen. Fondet skal brukes til samferdselstiltak og til å skape arbeidsplasser, særlig i tilknytning til reiseliv.
 • Stimulere og legge til rette for gründervirksomhet
 • Saksbehandlingstiden må ned
 • Sandnes kommune inntar en aktiv og offensiv rolle for å trekke nye næringsaktører til kommunen
 • Sandnes skal arbeide aktivt for samarbeidet over kommunegrensene om samferdsel- boligbygging- og næringspolitikk
 • Det settes av næringsarealer langs sjø
 • Det legges til rette for flere lærlingplasser, både i kommunen og det lokale næringslivet
 • Flere varige tilrettelagte arbeidsplasser. Alle skal være inkludert – også i arbeidslivet

4.4. Samferdsel

 • Jobbe for tunnel mellom Dale/Sandvika og ut til rv 13/Vatne for å kunne utvikle Dale siden
 • Arbeide for tunnel mellom Espedal og Frafjord
 • Positive til at kommunen tilrettelegger for privat fergedrift.
 • Et best mulig kollektivtilbud mellom Forsand og Sandnes sentrum
 • Vi vil ha bedre kollektivsystem, bedre og sikrere veier og flere sykkelveier. For å finansiere dette trenger vi trafikkregulerende tiltak. Vi ser at dagens bomring slår urettferdig ut for noen. Vi vil derfor arbeide for at vi med ny teknologi kan gjøre dette mer rettferdig. Det må jobbes videre med å se på reduksjons-ordninger for særlig utsatte grupper. 
 • Opptrapping av betalingsgraden for elbiler i tråd med antall kjøretøy på veien.
 • Det etableres gratis parkeringsplasser (park and ride)  for kollektivreisende ved togstasjonene
 • Når teknologien er klar for det, bør Sandnes være med på forsøksordninger på selvkjørende busser
 • Utbygging av gang- og sykkelstier i kommunen fortsetter, med spesiell vekt på fremkommelighet gjennom Sandnes sentrum
 • Måking og strøing av sykkelveier prioriteres
 • Det bygges dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund
 • Dagens rutetilbud på Lysefjorden videreføres/styrkes ytterligere
 • Frekvensene i båttilbudet til Hommersåk økes
 • Det må utarbeides en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier

4.5. Miljø, natur og friluft

 • Verne Melsheia og området rundt, ikke legge til rette for mer utbygging enn det som allerede er planlagt.
 • Sterkt vern av friluftsområder og Sandnesmarka.
 • Byutviklingen skal være miljøvennlig og framtidsrettet med hensyn til arealbruk, transport, støy, støv, energi og utslipp av klimagasser
 • Det stimuleres til energiøkonomisering og til bruk av alternative og fornybare energikilder i offentlige og private bygg
 • Biler med nullutslipp velges ved innkjøp av nye kommunale kjøretøy der det er mulig
 • Det skal være god tilgang til ladestasjoner for el-biler i kommunen
 • Nye områder sikres til rekreasjonsområder for allmennheten
 • Det opparbeides nye turstier og lysløyper i nær tilknytning til alle bydeler, og det må opparbeides en ”kyststi” rundt hele Gandsfjorden
 • Den fantastiske strandsonen i kommunen utvikles i samarbeid med grunneierne, for eksempel ved fortetting av eksisterende godkjente hytteområder og utbygging av turstier for å gjøre landskapet mer tilgjengelig for alle
 • Samarbeidet med Turistforeningen/Sandnes Turlag og friluftsrådene styrkes, for vedlikehold og opparbeiding av turstier for å gjøre landskapet mer tilgjengelig for alle.
 • Gandsfjorden skal være fri for utslipp
 • Utvikle flere arbeidsplasser i forbindelse med turismeutvikling
 • Sandnes skal satses og utvikles som turisme og friluftskommune. Legge til rette for økt turisme ved bl.a Kjerag  og Dalsnuten. Dette må gjøres innenfor tålegrensen for natur, lokalmiljø og infrastruktur.
 • Se på muligheten for å lage en enkel tursti rundt Lutsivassdraget

4.6 Jordbruk

 • Landbruk er en stor og viktig næring i Sandnes. Denne næringa må fortsatt ha gode vilkår.
 • Legge til rette for familielandbruk og gårdsturisme
 • Sandnes skal fortsatt være en jordbrukskommune.  Dyrket og dyrkbar jord gis et sterkt vern.
 • Det blir gitt støtte til nydyrking av tilsvarende areal hvis landbruksjord blir nedbygd
 • Gårdsbruk får legge til rette for utleiehytter og gårdsturisme m.m. der det er mulig og hensiktsmessig
 • Sandnes etablerer et torg der det selges lokal mat
 • Å få ei rask tilbakelegging av sanduttaksområder til jordbruksformål
 • Nye boligområder og kommunale bygg skal ikke legges til dyrket mark
 • Ved all utbygging/masseuttak må det settes strenge krav til håndtering og tilbakelegging av masse/matjord

4.7  Havbruk

 • Nyetableringer av oppdrettsanlegg skal være lukkede eller landbaserte.


5.  Økonomi

Politikk handler mye om prioritering av penger. Hva skal vi bruke pengene på? KrF er opptatt av at Sandnes kommune skal ha en sunn og forsvarlig økonomi. Det totale tjenestetilbudet må tilpasses kommunen sine økonomiske rammer.
Sandnes har en ung befolkning. Det gjør at vi har lavere inntekter fra skatt enn mange andre sammenlignbare kommuner samtidig som vi har større utgifter til barnehage og skole.
I tillegg til de unge kommer gruppen av eldre til å øke kraftig de kommende årene. Det at vi har store grupper som har behov for både investeringer og tjenester (barn, unge og eldre) blir en stor utfordring for kommuneøkonomien framover.
KrF ønsker at vi skal ta godt vare på alle kommunens innbyggere og det koster. Vi ser det derfor som nødvendig å videreføre Forsand sin modell med eiendomsskatt på kraftproduksjon og linjer.
I dagens økonomiske situasjon er det viktig å bruke pengene smartest mulig. Vi må ha fokus på forebygging og ta i bruk smart teknologi i hele kommunen.


6. Sandnes i sentrum for framtiden

 • En må videreføre det som det er enighet i fellesnemnda om og som lå til grunn i avtalen om kommunesammenslåing i forhold til tjenestetilbudet og opprettholdelse av offentlige arbeidsplasser på Forsand
 • Sandnes kommune skal aktivt medvirke til å markedsføre Sandnes som turist-, konferanse-, idretts-, frilufts- og messeby
 • Sandnes skal arbeide for å få en vennskapskommune i et annet land, med tanke på demokratiutvikling