Kommuneprogram 2019-2023

KrF sin politikk

KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter, og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Sammen for et varmere samfunn

 • KrF vil bygge et varmere samfunn, der vi slår ring om det som betyr noe for innbyggerne. I KrF bryr vi oss om det som er viktig for folks hverdag, vi tar tak i de viktigste utfordringene i vår tid.
 • Vår verdiforankring i kristne røtter, i vår kulturarv gir trygghet. Et samfunn i forandring trenger forankring. Velferdsstaten og tillitssamfunnet kan ikke fungere uten forbindelse til de verdiene som de er etablert på. Dette er verdier som må styrkes.
 • Det skal være tid til det viktigste, tid til hverandre, enten det er til barna i familien, den enkelte elev i skolen, eller omsorg for de eldre og de som trenger det mest. Det gir en varmere hverdag, et varmere samfunn.

Landbruk, næring og miljø

KrF ønsker at Randaberg Kommune skal være en attraktiv landbruks- og næringskommune, og en pådriver for miljøvennlige og bærekraftige ideer i landbruk og næringsliv.

Randaberg KrF vil arbeide for:

 • nyskaping og innovasjon for å få fram nye produkter, nye samarbeidsformer og mer lokal foredling.
 • å sikre landbruket gode vilkår ved aktivt å verne om arealene som er egnet til matproduksjon.
 • at matjord skal få samme beskyttelse som verneområder og strandsoner
 • å sikre nyskapende og attraktive arbeidsplasser i sentrum (eks: tomten til gamle Harestad skole)
 • å støtte opp om lokale initiativ og sikre god dialog mellom kommunen og Landsbyforeningen

Skole, barnehage og familie

KrF ønsker at alle barn i Randaberg kommune skal sikres trygge og gode oppvekstsvilkår. Nok ressurser i det offentlige tjenestetilbudet er vitalt for å få dette til. KrF vil ha et familievennlig samfunn som setter barna først.

Randaberg KrF vil arbeide for:

 • at kvaliteten i barnehagene og skolene våre opprettholdes på et høyt nivå
 • at ressurser til skole og barnehage prioriteres høyt
 • en mobbefri skole
 • å beholde 1-10 skoler i Randaberg
 • at barnefamiliene sikres valgfrihet slik at de selv kan velge løsninger som passer den enkelte familie
 • tiltak som styrker familiene:

-videreføre foreldreveiledningskurs og samlivskurs for småbarnsforeldre

-prioritere ressurser til SLT koordinator (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak koordinator)

-prioritere ressurser til TvT (Tverrfaglig team jobber i hovedsak med endringsarbeid i skole eller andre arenaer for barn og unge)

-legge til rette for tverrfaglig samarbeid mellom etater i kommunen for å sikre barnas beste.

 • at en families økonomi ikke skal være avgjørende for deltagelse i organisert idrett/ fritidsaktiviteter eller deltagelse i skolearrangementer
 • at «fritidskortet» blir et redskap for å sikre alle barn mulighet til fritidsaktiviteter

Eldreomsorg                 

KrF vil legge til rette for en verdig alderdom der de som har behov for ulik pleie og omsorg får tilbud om det. Eldre er forskjellige og har forskjellige behov. Det er viktig at vi klarer å gi et tilbud som er tilpasset den enkelte eldre og deres livssituasjon.

Randaberg KrF vil arbeide for:

 • at alle eldre skal ha et godt og trygt hjem, enten de bor i eget hjem, i ulike former for omsorgsboliger eller på sykehjem. Mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det skal samfunnet legge til rette for
 • at de eldre gis et godt aktivitetstilbud, hjemme eller i institusjon
 • å støtte opp om tiltak som skaper sosiale møteplasser for eldre
 • at de eldre får god og trygg pleie i hjemmet eller på institusjon
 • at de ansatte i eldreomsorgen får god opplæring og oppfølging
 • at det tilbys god og næringsrik mat i tillegg til veiledning i sunt kosthold
 • at tilbudet om aktivitetsguide opprettholdes

Folkehelse, idrett og kultur

Bedre folkehelse gir et bedre samfunn, det gir bedre livskvalitet hos innbyggerne. Deltakelse i idrett og kulturaktiviteter bidrar til å skape god folkehelse.

Randaberg KrF vil arbeide for:

 • at innbyggere i alle aldre gis mulighet til fysisk aktivitet
 • at det finnes turstier og rekreasjonsområder som er tilgjengelige for alle
 • at sunt kosthold vektlegges på arrangementer for innbyggere i alle aldre
 • at idrettslagene har gode rammevilkår, slik at de kan drive et omfattende og aktivt barne- og ungdomsarbeid
 • at Varen kulturscene får gode driftsbetingelser for å bidra til et mangfoldig kulturliv
 • at alle arrangementer hvor barn og unge er til stede skal være rusfrie
 • at Randaberg kommune fortsetter det gode arbeidet for nye innvandrere i kommunen med fokus på å få alle i jobb eller utdanning. Dette er et viktig premiss for god integrering

Kirke, kristenliv og frivillighet

Menigheter og frivillige- og ideelle organisasjoner bygger tillit mellom mennesker, motiverer til innsats, mobiliserer skaperkraft og omsorg, og representerer tradisjoner og kunnskap som utgjør en sterk kraft i vårt samfunn.

Randaberg KrF vil arbeide for:

 • at menigheter og frivillige organisasjoner i Randaberg skal ha gode og stabile rammebetingelser
 • at frivillighet sees på som en ressurs og som et positivt bidrag i kommunen vår
 • at kirkebyggene våre vedlikeholdes og utvides ved behov
 • at eierne av Forsamlingshuset fortsatt kan råde over egen tomt
 • å løfte fram det frivillige engasjementet for innvandrere, for eksempel: leksehjelp, kvinner møter kvinner, menn møter menn og språkkafe.

Samferdsel og kollektiv

I forrige periode tok Randaberg KrF initiativ til å diskutere innfartsparkering. KrF legger til grunn at for å nå nullvekstmålet så må transportvaner endres. Randaberg KrF mener likevel at med dagens kollektivtilbud, så vil dette være vanskelig å nå for Randaberg kommune isolert sett.

Randaberg KrF vil jobbe for:

 • at innfartsparkering bygges i tilknytning til ny E39, med en løsning som gjør det lett å sette fra seg bilen
 • at det opprettes en direkte bussrute fra sentrum, via innfartsparkering, til Stavanger/Forus
 • at Randaberg sentrum skal være lett tilgjengelig for alle (gående/syklende/kollektivreisende/kjørende)
 • at Transportkorridor Vest i Randaberg bygges etter ny foreslått trasé i tråd med innbyggerinitiativ og lokalpolitiske vedtak
 • at gang- og sykkelstier på skoleveier vedlikeholdes godt
 • at prosjekter i Randaberg løftes frem i styringsgruppen for bompengepakken slik at vi får midler til å bygge ut allerede regulerte gang og sykkelstier og andre tiltak

Randaberg kommune 2020

KrF ønsker at Randaberg kommune skal kunne formes i tråd med vår kommuneplan. Vi tror prioriteringene som er gjort i denne vil tjene kommunen og innbyggerne godt. KrF stiller seg fullt og helt bak kommunens mål:

KrF ønsker å sikre en fremtidsrettet utvikling av Randaberg sentrum med fortetting og næring i fokus:

Vi vil bo i Randaberg, jobbe i Randaberg og leve i Randaberg!