Kommuneprogram for Felleslisten KrF/frie borgerlige 2019-2023

Kvitsøy har mange gode verdier og kvaliteter. Naturen, kulturlandskapet og historien er unik, og vi ønsker å bevare Kvitsøy sitt særpreg og tilrettelegge for et bærekraftig og levende kystsamfunn. Vi som stiller til valg for Felleslista KrF/frie borgerlige, ønsker at Kvitsøy skal være et godt sted å bo for alle, uavhengig av livssituasjon. Tjenestetilbud, samferdsel, næringsliv og frivillighet vil være viktige satsingsområder. Samtidig må vi være offensive i møte med de endringer vi står overfor, særlig i forhold til Rogfast, slik at Kvitsøy også i fortsettelsen kan være et attraktivt sted å bosette seg. Vi har utarbeidet et program med noen generelle og andre mer konkrete fokusområder og tiltak.

Samferdsel

Vi vil:

 • jobbe for at Kvitsøy skal ha et optimalt ferje-, hurtigbåt- og busstilbud.
 • ha fokus på trafikksikkerhet, og særlig i forbindelse med arbeidet rundt Rogfast.
 • jobbe for en god og smidig betalingsordning for reisende
 • at Kvitsøy kommune skal bli en del av HjemJobbHjem-samarbeidet, og vil vurdere andre muligheter for pendlerstøtte  

Natur og friluftsliv

Vi vil:

 • gjøre naturområder kjent og tilgjengelige, bl.a. gjennom kartløsninger, båtfester og flere turstier
 • arbeide for å etablere en turistforeningshytte på Kvitsøy.
 • ivareta Kvitsøynaturen og stimulere til strandrydding og andre miljøtiltak både på land og i havet.

Frivillighet og kulturliv

Vil vil:

 • videreføre og øke støtten til frivillige lag og organisasjoner, og fremheve verdien av det arbeidet de gjør.
 • videreutvikle hummermuseet og fiskemottaket til å bli en møteplass for øyas befolkning, både unge og eldre.
 • ta vare på viktige kulturminner på øya, deriblant krigsminnene, og gjøre historien bak dem kjent. 

Næring

Vi vil:

 • etablere en stilling tilknyttet nærings- og samfunnsutvikling.
 • jobbe for gode ordninger for havbruk og landbruk, slik at det også i fremtiden kan være aktive næringer på Kvitsøy.
 • ha fokus på etterbruk av Kråkøy og være offensive i forhold til tilrettelegging av næringsareal.
 • videreføre næringsfondet og være en JA-kommune som stimulere til gründervirksomhet.
 • bidra til å skape gode møteplasser mellom skole og lokale næringsaktører og arbeidsplasser. 

Levekår

Vi vil:

 • utrede behovet for et oppvekstsenter på Kvitsøy.
 • utrede muligheten for medlemsskap i akutt ambulant ungdomsteam (BUPA Stavanger).
 • sikre fleksibilitet i eldreomsorgen og arbeide for en besøksordning som kan forebygge ensomhet.
 • kjøpe inn én eller flere passasjersykler med tanke på bruk i eldreomsorgen.
 • tilby gratis samlivskurs for førstegangsforeldre.
 • stille oss åpne for å ta imot flere flyktninger.
 • tilrettelegge tur med «hvite busser», som en del av opplæringen på ungdomstrinnet.
 • tilby gratis barnehage, fra og med barn nr.3.

Arealforvaltning

Vi vil: 

 • ta vare på kulturlandskapet og ha en bevisst strategi ved fremtidig utbygging på Kvitsøy.
 • videreføre dagens ordning med konsesjonsgrense 0.

Kommunal forvaltning

Vi vil: 

 • videreføre god økonomisk styring og vektlegge å være en serviceinnstilt kommune.
 • sikre effektivtet i det administrative og politiske arbeidet.

Bosetting

Vi vil:

 • tilby en form for etableringsstøtte til unge som vil kjøpe eller bygge bolig på Kvitsøy.
 • tilby bostøtte til unge leietakere.