Kommuneprogram 2019-2023

Karmøy Kristelig Folkeparti legger det kristne menneskesyn, nestekjærlighet, de 10 bud og den bibelske forvaltertanken til grunn for sitt politisk arbeid. 

KrF vil arbeide for:

 • Å styrke den kristne kulturarven i hjem, skole og samfunn.
 • Best mulige livsvilkår og livskvalitet for alle innbyggerne i kommunen.
 • En god  kommune å leve i for alle generasjoner.
 • Positive arbeidsplasser preget av tillit og åpenhet.

Demokrati – folkestyre i praksis

De folkevalgte skal lede virksomheten gjennom politiske vedtak. Administrasjonen gis myndighet til å gjennomføre politiske vedtak på en effektiv måte.  

KrF vil arbeide for:

 • Åpenhet, service og god informasjon for innbyggerne.
 • En effektiv og løsningsorientert kommune.
 • En god og åpen planprosess ved revidering av kommuneplaner.
 • Å lytte til og støtte opp om foreninger og lag som kan bidra til å videreutvikle lokalmiljøene.
 • At kommunen skal samarbeide med frivillige og ideelle organisasjoner for å løse aktuelle oppgaver og tjenester på en god måte. 
 • Mest mulig lik representasjon av kvinner og menn og i alle aldersgrupper. 

Barn og familie

Gode hjem er grunnlaget for et godt samfunn. Ekteskap mellom kvinne og mann anses som den beste samlivsform. KrF vil styrke hjemmets og foreldrerollens stilling og fremme tiltak som skaper harmoniske familier. 

KrF vil arbeide for:

 • At alle barn uansett familieforhold tas vare på, får omsorg og gode oppvekstvilkår.
 • At utsatte barnefamilier får økonomisk rådgivning og oppfølging på et tidlig tidspunkt.
 • Støtte til organisasjoner, menigheter og lag som driver forebyggende virksomhet, omsorgsarbeid, og arrangerer foreldre- og samlivskurs.
 • Støtte til krisesenter, kirkens SOS og Amatea (rådgivningstjeneste for gravide).
 • Støtte til samtaletilbud for nybakte foreldre.

Barn og unges oppvekstmiljø

Trygge og gode hjem og oppvekst vilkår er det beste for barn og unges utvikling og oppvekst.  

KrF vil arbeide for:

 • Støtte til barne- og ungdomsarbeid.
 • Å styrke samarbeidet med organisasjoner og lag for å utvikle gode og rusfrie miljøer.
 • Fokus på rusforebyggende arbeid i skolen.
 • Å legge til rette for at alle barn og unge skal få tilgang til aktivitets- og fritidstilbud slik at de blir mer fysisk aktive. 
 • Å støtte arbeidet i skolekorpsene.
 • Ordningen med aktivitetskort for barn og unge må videreføres og trappes opp, familiers økonomi skal ikke være til hinder for at barn og unge skal kunne delta i aktivitets og fritidstilbud. 

Skoler og barnehager

Skolen skal bistå foreldrene med undervisning og utvikling av barna. Godt samarbeid mellom hjem, skole og barnehage er viktig.  KrF går inn for tiltak som kan bidra til at det kristne verdigrunnlaget styrkes i skole og barnehage. 

KrF vil arbeide for:

 • Å tilføre ressurser slik at skolene og barnehagene kan nå målene i læreplanen og gjøre de unge faglig og sosialt rustet til å møte framtida.
 • At opplæringen bygges på det kristne verdigrunnlag og menneskesyn.
 • At barnehagetilbudet tilpasses barnas og foreldrenes behov.
 • En skolestruktur som sikrer et best mulig pedagogisk tilbud til alle elevene i Karmøyskolen.
 • At skolelokaler, undervisningsmateriell og skolemiljø med uteanlegg er tilpasset elevenes behov.
 • Gode arbeidsvilkår og arbeidsplasser for lærerne i kommunen. 
 • Å forhindre mobbing på skole, skolevei og fritid, også i sosiale medier.
 • En trygg skolevei i alle deler av kommunen, og fri skyss der det er særlig farlig vei.
 • At Karmøy kulturskole videreutvikles som lokalt ressurssenter for praktisk-estetiske fag for barna i grunnskolen.
 • Å bygge ny skole på Vea.
 • Ny skole på Kolnes ses i sammenheng med planlagt utbygging der.    
 • Arbeide for en bedre skolestruktur i Åkrehamn. Nye Åkra skole blir en del av den nye strukturen.
 • Legge til rette for at Danielsen ungdomsskole på Vea får realisert sitt planlagte byggeprosjekt.
 • Å opprettholde et desentralisert tilbud av barnehager slik at barn i størst mulig grad får sin barnehageplass i samme sone som de er bosatt.
 • Økt voksentetthet og løpende opptak i barnehagene.
 • KrF ønsker å få Skudenes ungdomsskole tilbake i renoveringsplan for skolebygg.                                                                                                                                        

Kirken og kristne organisasjoner

Vår kristne arv og nasjonale kulturtradisjon må tas vare på og gis gode muligheter for berikelse av kulturlivet. Den Norske Kirke, frikirkene og de kristne organisasjonene må inspireres til fortsatt å gjøre en innsats i lokalsamfunnet. 

KrF vil arbeide for:

 • At kirken gis rimelige økonomiske rammer og utviklingsmuligheter gjennom bevilgninger til Kirkelig Fellesråd. Frikirkene støttes med samme beløp pr medlem.
 • At kirkens, frikirkenes og organisasjonenes behov for tomteareal tas med i kommunens planer.
 • At kirker og kirkegårder opprustes og vedlikeholdes. 

Kultur og verdivalg

Kulturpolitikken må ta vare på tradisjon og åpne for nye impulser som kan gjøre livet rikere for innbyggerne. KrF vil arbeide for at det blir et variert kulturtilbud med bredde og kvalitet. 

KrF vil:

 • Arbeide for flere fellesskapsarenaer.
 • Satse på et aktivt samspill mellom det frivillige og det offentlige kulturtilbudet.
 • Støtte det positive arbeidet som drives av frivillige organisasjoner, foreninger, kor og korps.
 • Prioritere barne- og ungdomsarbeid og stimulere til bredde i aktivitetstilbud.
 • Støtte fritidsaktiviteter og kulturarbeid for funksjonshemmede.
 • Støtte variert kulturarbeid for eldre.
 • Støtte formidling av profesjonelle forestillinger/utstillinger.
 • Arbeide for økt bruk av skoleanleggene til fritidstilbud.
 • Opprettholde et godt bibliotektilbud.
 • Arbeide for å synliggjøre Karmøys varierte historie inklusive museer, samlinger, historiske steder og møteplasser. 
 • Støtte utviklingen av Avaldsnesområdet med Nordvegen Historiesenter.
 • Fortsatt støtte til drift og anlegg for idrett. Det er ønskelig å styrke disse postene.
 • Arbeide for å få regulert områder for fritidsbåter og sjørettede fritidsaktiviteter.
 • Nei til søndagshandel.    
 • Nei til boikott av Israel. 

Livsstil, helse og sosial trygghet

Det er klar sammenheng mellom livsstil, helse og velferd. Feilaktig kosthold og for litefysisk aktivitet gjør sykelig overvekt til en av våre mest alvorlige folkesykdommer. Barnefattigdom er blitt et økende  problem.  Barn trenger å bli sett og hørt. 

KrF vil jobbe for at:

 • Alle barn i Karmøy kommune skal bli sett og ivaretatt på en god måte, i barnehage, skole og SFO. Karmøy kommune skal vise at barna er verdifulle og unike og  gjøre det gjennom å satse på barn og ungdommers hverdag og påfritidsaktiviteter i kommunen.
 • Å inspirere ungdom til å «være ute».  Ungdommer i dag er sosiale på nett.  For å få inspirert ungdommer til å gå ut, så må vi gi dem gode tilbud, som ikke koster for mye og med god tilrettelegging bl.a. med gode bussforbindelse og åpningstider.
 • Å støtte de lokale initiativ/organisasjoner som er aktive i dag og bidrar til aktivitet i helger og kvelder og oppmuntre organisasjoner som ønsker å starte nye aktivitetstilbud.

Barn og  ungdom i Karmøy skal ha tilstrekkelig tilgang på helsesøstre og psykologer.  Alle har rett til noen å snakke med.  Karmøy kommune skal være forberedt på den økende mengde av barn og unge med psykiske problemer. Barn og unge skal ivaretas og forebyggende arbeid er viktig i en tid som denne.

Med en større bruk av digitale hjelpemidler som Ipad, internett, og youtube på skolen, skal også barn og unges sikkerhet på nett ivaretas.  Sikre digitale filter mot pornografi og vold skal finnes på enhver skole-Ipad i Karmøy kommune og digitale hjelpemidler i barnehagen.  Det skal være trygt å gå på skolen i Karmøy.

Karmøy KrF ønsker å se på forsøksordning med et felles måltid på skolen.

Barnevern

KrF vil prioritere hjelp til vanskeligstilte barn og unge.  Karmøy skal ha et kompetent barnevern som er rustet til å håndtere alle saker til beste for barna.

KrF vil arbeide for:

 • At barn utsatt for omsorgssvikt må hjelpes tidligst mulig og følges opp til en trygg og god oppvekst. 
 • At det må legges til rette for tilstrekkelig tilgang på fosterhjem, tilsynet med fosterhjem må styrkes.
 • God oppfølgning av  barn som har vært utsatt for vold, seksuelt misbruk eller annen mishandling.
 • Samarbeid mellom kommunen og private institusjoner som f eks  Crux barnevernsenter (tidligere Solstrand).
 • Ansatte innen barnevernet må sikres stabile og trygge arbeidsforhold.  Anseelsen til barnevernansatte styrkes og vi må sørge for tilstrekkelig bemanning. 

Funksjonshemmede

Alle må gis anledning til å bruke og utvikle sine ressurser. 

KrF vil arbeide for:

 • Fleksible botilbud.
 • Tilstrekkelig antall tilrettelagte arbeidsplasser.
 • At den enkelte må sikres trygghet og sosialt fellesskap gjennom skole, arbeid og kulturtilbud.
 • Å sikre en god avlastning og styrke støttekontaktordningen.
 • God tilgjengelighet ved universell utforming. 
  Gjennomføre bygging av universell utformet tursti til Bukkøy.
 • Sikre gode støtteordninger for foreldre til funksjonshemmede barn. 

En trygg og aktiv alderdom

En av hovedsatsingsområdene for eldrepolitikken skal være å støtte den enkeltes evne til å mestre egen hverdag. Hovedvekten legges på tidligst mulig trening, opplæring og rehabilitering. 

KrF vil arbeide for:

 • At det legges til rette for at eldre kan delta aktivt i samfunnslivet.
 • Tilstrekkelig trening, opplæring og rehabilitering tilbys slik at den som ønsker det får bo hjemme så lenge som mulig. Tildelt fysioterapi tilbud videreføres ved flytting til sykehjem.
 • At alle som har rett til det får heldøgns omsorgsbolig eller sykehjemsplass. Enerom skal være standard ved langtidsopphold.
 • Styrking av bemanningen ved heldøgns omsorgsboliger og sykehjem.
 • At personalet gis mulighet for faglig utvikling ved videreutdanning og kurs.
 • At legedekningen ved sykehjemmene økes med faste sykehjemleger.
 • Å stimulere til aktivitets- og velferdstiltak i samarbeid med kristne, humanitære og ideelle organisasjoner.
 • Å tilrettelegge for økt samhandling mellom kommunale og frivillige organisasjoner for å dekke det økende behovet for omsorgstjenester.        
 • Gjennomføre vedtatt plan  med etablering av 100 nye plasser for heldøgns omsorg (omsorgsboliger og sykehjemsplasser innen 2027).      
 • Tilrettelegge for seniorboliger.      
 • Utprøve modell med omsorgshotell.        
 • Etablere flere dagplasser.

Helsetjenester

Omsorgstrengende må få et tilfredsstillende tilbud uavhengig av bosted, alder og sosial status. Fysisk aktivitet er viktig for alle, også for pasienter med langtidsopphold i institusjon. 

KrF går inn for:

 • At alle innbyggerne får et tilfredsstillende tilbud av helsetjenester.
 • At antallet fastleger økes.
 • En robust legevakt søkes løst gjennom felles løsning for hele regionen.
 • At forholdene legges til rette for at den enkelte i størst mulig grad skal kunne ivareta sin egen helse og trivsel.
 • Alle skoleelever og barn i barnehager gis tilbud om styrket helsesykepleiertjenesten.
 • At psykisk syke får et tilstrekkelig tilbud ved dagsentra og av psykiatrisk hjemmesykepleie.
 • Opprettholde stilling for kreftkoordinator.
 • At unge pleietrengende/trafikkskadde må få en verdig pleie/omsorg.
 • Vurdere å opprette en  ordning til praktisk hjelp i hjemmet for barnefamilier som har behov for dette.
 • Å støtte planen om å etablere base for ambulansehelikopter i Helse-Fonna.
 • Øke antall jordmødre i kommunen.
 • Styrke fysioterapi tilbudet med flere hjemler/stillinger.
 • Individuell fysioterapi av autorisert fysioterapeut til pasienter med fast plass i sykehjem. Tilbud om fysioterapi skal opprettholdes og ikke reduseres når pasient flyttes fra hjem til institusjon.   

Folkehelse

 • Etablering eller forbedring av turstier/lysløyper i Skudeneshavn, Åkra, Vea, Kopervik, Avaldsnes, Norheim/Moksheim, Kolnes og Fosen, om mulig med universell utforming.
 • Vurdere gradvis innføring av fellesmåltider ved skolene.

Solidarisk ruspolitikk

Solidaritet med rusofrene ligger til grunn for KrF`s ruspolitiske engasjement. Økt bruk av alkohol og narkotika fører til mer vold og økt kriminalitet, ulykker og sykdom. 

KrF vil arbeide for:

 • Å styrke forebyggende arbeid mot bruk av rusmidler på et tidlig alderstrinn.
 • Støtte til tiltak som bevisstgjør de voksne sitt ansvar, og arbeide for større foreldredeltaking i det rus-forebyggende arbeidet.
 • Samarbeid med lag og organisasjoner for å fremme rusfri livsstil og positive miljøer.
 • Best mulig samarbeid mellom offentlige og private instanser og valgfrihet til den som trenger rehabilitering.
 • Å støtte tverretatlig samarbeid i kampen mot rus og kriminalitet.
 • Øke fokus på fravær og tapt arbeidstid som følge av rus.
 • En restriktiv alkoholpolitikk i hele Haugaland-regionen.
 • Å redusere tilgjengeligheten til alkohol.
 • Å styrke IOGT`s Møteplassen.
 • Å søke å redusere antall LAR-pasienter gjennom alternativ behandling, ettervern og forebygging.
 • Å styrke ettervernarbeidet, utvikle samarbeidsavtalen med Karmsund ABR-senter og andre organisasjoner som arbeider for at de som er eller har vært rusavhengige skal få et best mulig liv.   
 • Å forebygge spilleavhengighet. 

Innvandring og integrering

Det kristne menneskesynet gjør at vi ønsker å inkludere alle mennesker i fellesskapet uavhengig av kulturell bakgrunn. Opplæring i norsk er det beste tiltaket for integrering i det norske samfunn. 

KrF vil:

 • At alle nyankomne flyktninger får tilbud om nødvendig hjelp i møte med det norske samfunnet.
 • At rasisme og diskriminering aktivt blir motarbeidet.
 • Legge til rette for at både kvinner og menn deltar i sosiale sammenhenger og i arbeidsliv.
 • Tilby hjelp til bearbeiding av ettervirkninger etter vold, traumer og overgrep.
 • Støtte organisasjoner som arbeider i minoritetsmiljøene.
 • Stille krav til opplæring i norsk språk, kultur og grunnleggende verdier.     
 • Norskopplæring bør også tilbys gratis til arbeidsinnvandrere.   
 • Småbarn av innvandrerforeldre som deltar i norsk undervisning,  bør tilbys fri plass i barnehage.   

Næringsliv og samferdsel 

Arbeidsliv, industri, service og reiseliv

Kommunen skal være en pådriver og tilrettelegger for gode rammevilkår for næringslivet. Den skal inspirere og medvirke til omstilling og sikring av gode arbeidsplasser, noe som er viktig for utvikling av samfunnet. God kommunikasjon og et allsidig servicetilbud i kommunen og regionen er viktig.  

Karmøy kommune skal samarbeide med næringslivet og offentlige instanser på Haugalandet.  Det må utvikles en attraktiv, interessant og god region for nyskaping, hvor ressurser kan foredles og gode arbeidsplasser etableres nærmest mulig bostedene.  

KrF vil arbeide for:

 • Et inkluderende arbeidsliv som legger til rette for arbeid til alle.
 • At Karmøy skal være attraktiv for et allsidig og konkurransekraftig næringsliv.
 • Reell likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet.
 • Nei til sosial dumping og slavearbeid.
 • At ungdom med gode ideer får hjelp og støtte til å starte ny virksomhet.

KrF vil at kommunen skal bidra med:

 • At saksbehandling for arbeids- og næringsliv forenkles og gis prioritet.
 • Å arbeide for at Norsk Hydro Karmøy Fabrikker sikres rammevilkår for fortsatt aluminiumproduksjon og utvikling på Karmøy.
 • Å være pådriver for at gass tas i bruk til flest mulig miljøvennlige og nyskapende formål.
 • At næringsliv, FOU-instanser og det offentlige samarbeider om alle muligheter for økt sysselsetting og kompetanse.
 • Å tilrettelegge attraktive tomtetilbud som dekker næringslivets behov i kommunen. Arealer må være tilstrekkelige slik at det gis utviklingsmuligheter for den enkelte bedrift. Ved etablering av næringsarealer må det tas hensyn til eksisterende boligområder slik at konflikter unngås.
 • Å arbeide for utvikling av infrastruktur – veier, havner, flyplass, energi, bredbånd.
 • Å videreutvikle og styrke utviklingen av næringsparken på Gismarvik.
 • Støtte felles markedsføring av Haugalandet gjennom det interkommunale destinasjons selskapet. Gjennom regionalt reiselivsfond, bidra til å utvikle regionens attraktivitet. Kommunen koordinerer arbeidet med drift av museer og andre attraksjoner.  

Energi

God og sikker tilgang på energi er avgjørende for videreutvikling av Karmøy samfunnet. Tilstrekkelig tilgang på energi og forutsigbare rammebetingelser er nødvendig for bl.a. hjørnesteinsbedriften Norsk Hydro Karmøy Fabrikker. 

KrF vil medvirke til:

 • En positiv holdning til å ta i bruk fornybare energikilder i Karmøy.  Enhver etablering må vurderes i en sammenheng der natur og miljø vektlegges.
 • Holdningsskapende arbeid for energisparende og fremtidsrettede tiltak i kommunen.
 • Vurdere bruk av solcellepanel på tak i kommunale bygg.
 • Energieffektivisering av kommunale bygg.
 • Utvikling av vindkraft til havs. 

Samferdsel

Karmøy har en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Vi vil satse på trafikksikring, bygging av tidsmessige veier og utvikling av et attraktivt kollektivtilbud.

Veibygging er hovedsakelig et ansvar for det offentlige. Vi kan ikke akseptere at vår kommune med regionens flyplass og nasjonalhavn har et vegnett som ikke tilfredsstiller fremtidens behov. Vi er derfor åpne for spleiselag for å sikre tidsmessige veier. 

KrF vil:

 • Være en pådriver for raskest mulig utbedring av riksvei 47 med grunnlag i Haugalandspakken.
 • Være en pådriver for at forbedringen av E134 Haukelivegen har god fremdrift.
 • At arbeidet med planleggingen av en ny kryssing av  Karmsundet ved Karmsund bro  kommer i gang.
 • Være en pådriver for snarlig bygging av ny Eikje vei.
 • Følge opp bygging av sykkel og gangstien fra Liasvingene til Skudeneshavn og langs Syreveien.
 • Arbeide for at Karmsund havn skal bli en del av hovedhavnen for Sørvest – Norge.
 • Være pådriver for at flyplassen skal utvikles videre.
 • Samarbeide med fylkeskommunen for bedre kollektivtilbud, og spesielt nytte de mulighetene som T-forbindelsen gir.
 • Arbeide for at det kommer flere ekspressbussruter og bedre rutetilbud i Karmøy.
 • Videreføre holdningsskapende arbeid for en god trafikkultur. 
 • Legge til rette for etablering av hurtig lade stasjoner for EL-biler. 

Fiskeri og sjøfart

Karmøy er den nest største fiskeri- og sjøfartskommunen i landet. KrF vil arbeide for at denne næringen blir styrket. 

Karmøy KrF vil:

 • Arbeide for å løse fiskerinæringens utfordringer.
 • Bidra til en videre utvikling av Karmsund Fiskerihavn.  

Jordbruk og skogbruk

Jordbruk  er viktige for sysselsetting og verdiskapning i Karmøy, samtidig som næringen sikrer at kulturlandskapet blir holdt ved like. Prinsippet om et bærekraftig landbruk som tar vare på det biologiske mangfold legges til grunn for jordbrukspolitikken i kommunen. Det er viktig å støtte opp om jordbruksmiljøene, og i alt planarbeid se sammenhengen mellom jordbruk og utmarksnæringer som er nær knyttet til hverandre.  

KrF vil arbeide for:

 • Vern av dyrket og dyrkbar jord og gode jordbruksmiljø. Ta vare på og utnytte matjord som blir til overs ved utbyggingsprosjekter.
 • Avgift for bygging på dyrket jord.
 • Å legge forholdene til rette for et rasjonelt og attraktivt jordbruk, blant annet ved naturlig tilførsel av tilleggsjord.
 • Legge til rette for tilleggproduksjoner som kan styrke næringen og trygge driftsgrunnlaget. 
 • Fortsatt skogrøkting hvor dette ikke ødelegger kvaliteter ved kulturlandskapet eller får negative følger for planter, dyr og fugler som allerede er fåtallige, sårbare eller truet i kommunen.

Miljø

Miljøvern er å ta vare på livet og forvalte ressursene. Gjennom en bærekraftig utvikling vil vi sikre fremtiden for våre barn og etterkommere. 

KrF vil arbeide for:

 • Å øke befolkningens kunnskap om kommunens naturkvaliteter og bedre holdningen til naturen generelt.
 • At planlegging av nye boligområder ses i sammenheng med skolekapasitet, barnehagetilbud, trafikkforhold, kollektivtilbud og andre servicetilbud.
 • Å gjennomføre vedtatte planer for vedlikehold og utbygging av vei, vann og avløp.
 • Å skjerme boligstrøk og rekreasjonsområder for sjenerende støy og annen forurensning.
 • At badestrendene i Karmøy blir bedre tilrettelagt til bruk for almenheten og i særdeleshet for funksjonshemmede. Støtte initiativ til bygging av sanitæranlegg ved våre badestrender.
 • Å forvalte det biologiske mangfoldet og de spesielle biotopene som kjennetegner Karmøynaturen.
 • Å forebygge forsøpling av Karmøys natur både på land og i sjø gjennom holdningsskapende arbeid.
 • Å arbeide for forbud mot bruk av unødvendig engangs emballasje av plast og aktivt delta i og støtte organisasjoner/frivillige som driver med fjerning av plastavfall og søppel i Karmøy.
 • Arbeide for en mer moderne og miljøvennlig avfallshåndtering i kommunen.
 • Gratis avfallslevering etter ryddeaksjoner i Karmøys natur.
 • Oversikt over og koordinering av kommunen for hvor det er behov for rydding av avfall på land og langs strender. Kommunen stiller med containere og sørger for gratis transport og levering av avfall.

Interkommunalt samarbeid

Karmøy KrF’s syn er at Karmøy kommune er stor nok, både i areal og i folketall, til også i fremtiden å fungere som en selvstendig kommune.   KrF er  positiv til et nært og forpliktende samarbeid med alle kommunene på Haugalandet om felles oppgaver som: legetjenester, legevakt, barnevern, sykehjem, skoler og barnehager, brannvesen, renovasjon og andre kommunale tjenester.  KrF vil videreføre og styrke det interkommunale samarbeidet innen idrett og kultur. 

Gjennom Haugaland Vekst er Karmøy aktiv deltaker i et samarbeid om viktige regionale saker,  både på administrativt og politisk nivå. Dette gjør at kommunene på Haugalandet kan opptre som en enhet utad overfor fylke, stat og andre regioner.

Vedtatt av årsmøte i Karmøy KrF 30.01.2019