Kommunevalgliste

Mona Hovland Wendelborg, pol.råd. for Arbeids- og sosialkomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Mona Hovland Wendelborg

01. plass

Kamilla Pletten

Kamilla Synnøve Pletten Aasgard

02. plass

EInar Kiserud

Einar Kiserud

03. plass

Bjørnar Grønbech

Bjørnar Grønbech

04. plass

Marita Gard

Marita Gard

05. plass

Jon Steinar Kjøllesdal

Jon Steinar Kjøllesdal

06. plass

Marianne Nordlie

Marianne Nordlie

07. plass

Inge Herman Rydland

08. plass

Unni Landfastøyen Torsøe

10. plass

Birger Henning Sørum

11. plass

Maria Elisabeth Xara Brasil Fongen

12. plass

Helge Pettersen

13. plass

Elisabeth Krusinski

15. plass

Ivar Baggetorp

16. plass

Johan Seljas

Aksel Johan Bjerke

18. plass

Anne K Gramen

Anne-Karine Gramén

19. plass

Liv Dagmar Tverdal Valø

20. plass

Niklas Karlsen

Niklas Karlsen

21. plass

Merethe Sloreby

Merete Sloreby

22. plass

Jørgen Reymert Jensen

Jørgen Reymert Jensen

23. plass

Kaia Helene Risan Grønbech

24. plass

Torunn Amlien Wethelund

25. plass

Jakob Stige

26. plass

Bjørn Sætra

Bjørn Sætra

27. plass

May Kirsti Lund Heggelund

28. plass

Tormod Lund

Svein Christoffersen

30. plass

Monika Lindås

31. plass

Fredrik Dahl

32. plass

Britt Gulbrandsen

Britt Egeland Gulbrandsen

33. plass