Kommuneprogram 2019-2023

Kristelig Folkeparti i Haugesund vil ha en politikk som inkluderer, skaper, fordeler og bevarer!

Kristelig Folkeparti arbeider for et likeverdssamfunn, sterkere felleskap, et velferdssamfunn, et fremtidsrettet forvalteransvar og det felles beste i verden! Vår politikk har som mål å realisere dette.

Vi ønsker å drive politikk for alle, om mest for de som trenger det mest. Vi vil utfordre til felles ansvar for byen vår samtidig som vi ønsker frihet for den enkelte. Når vi gjør gode valg skal det være til fellesskapets beste! Vi skal være en fri, frisk og fargerik by!

Vi er stolte av byen vår med de rike ressurser og tradisjoner vi har. Dette må møtes med politikk som gir både muligheter, ansvar og omsorg for alle som bor her. Dette gjenspeiles i KrFs grunnleggende tanker om politikkens oppgave og verdisyn, -en tredje vei i politikken. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. I et samfunn der alle mennesker får delta, blir respektert og akseptert. Der vi tilrettelegger for mennesker med alle nivå av funksjonsdyktighet. Der de som faller utenfor blir tatt inn i fellesskapet igjen.

Vår politikk og våre løsninger ønsker vi skal gjøre seg gjeldende i alle våre oppgaver i Haugesund.

Vår grunnleggende politikk skal være preget av

 •  At vi slår ring om det som virkelig betyr noe for samfunnet. Verdier som gir forankring i kristne røtter, som gir trygghet og bygger tillit.
 • At vi vil bry oss om det som virkelig betyr noe for folks hverdag. Det skal være tid til det viktigste, enten det er til barna i familien, den enkelte elev i skolen, eller omsorg for de eldre og de som trenger det mest.
 • At vi vil ta tak i de store utfordringene i vår tid, det som virkelig betyr noe for vårt globale fellesskap, fattigdomsproblemene og klimautfordringen. (Fra Knut Arild Hareides tale 28. september 2018)

Våre ideer – KrFs verdigrunnlag og ideologi

Likeverdssamfunnet

Vi skal jobbe for at Haugesund kommune er et lokalsamfunn med plass til alle. Like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, likestilling og kamp mot diskriminering og at menneskeverd blir opplevd i alle livets faser. Vi vil være med og utvikle mangfoldbyen Haugesund til å være raus og romslig for alle menneskers tro, tanke, mening, livssituasjon, seksuell legning og etnisitet. Vi har i bystyret tatt initiativ til å arrangere en årlig mangfold-dag i Haugesund. Vi vil arbeide mot undertrykkelse og trakassering med målrettede tiltak og gi rom for mennesker som tror, tenker og føler forskjellig.

Sterkere fellesskap

Vi har tro på sterke fellesskap som ivaretar hverandre og som utvikler hverandre. Vi ønsker tid og valgfrihet for familiene som er et viktig fellesskap. Vi ønsker barnas beste i fokus i enhver sammenheng. Det betyr også at et samfunn må bygges på barns premisser, hvor barns interesser og behov blir ivaretatt.

Vi arbeider for et rikt og mangfoldig kultur-, idretts- og fritidsliv som skal inkludere mennesker i alle aldre og funksjonsnivå.

Haugesund skal være en trygg by å bo i hvor uønsket adferd og hendelser bekjempes. Vi er særlig opptatt av å kunne forebygge og fange opp vold i nære relasjoner for raskt å komme til unnsetning.

Trygghet for liv, helse og eiendom er viktig for alle. Derfor må det være en beredskap for tjenester som yter denne tryggheten og som kommer til unnsetning når en trenger hjelp.

Velferdssamfunnet

Vårt land og vår bys rikdom må fordeles fornuftig og rettferdig. Vi må ha en seniorpolitikk som viser at det er mye å leve for hele livet. Vi ønsker å legge til rette for å være en aktiv senior i vår by. Samtidig skal vi sørge for å videreutvikle en god eldreomsorg både for de som bor hjemme og på sykehjem. Vi arbeider for å modernisere eldreomsorgen med tanke på en ny tid hvor kommunen får stadig være eldre og hvor løsningene på omsorg må gjøres på nye måter.

Vi ønsker en kommune som har en solidarisk ruspolitikk med tanke på de som sliter og de som er ansvarlig for skjenking, salg og alminnelig bruk. Et godt velferdssamfunn tar hensyn til hverandre og stiller opp når noen for problemer. Vi ønsker å videre-utvikle samarbeidet med frivillig sektor for å oppnå gode mål. Vi skal sloss for at ingen blir holdt utenfor og blir ensomme i vår by.

For å kunne skape et godt velferdssamfunn trenger vi også et sterkt og sunt næringsliv.

Framtidsrettet forvalterskap

Haugesund kommune må våge å være innovativ og framoverlente med tanke på det grønne skiftet. Vi ønsker å leve slik at vi tar vare på kloden vår! Vi vil verne om den vakre naturen som er rammen om byen vår. Både sjø og skog bør vær tilgjengelig for alle på en måte som ivaretar både naturen og folk.

Vi må være i front for å utvikle et nyskapende, bærekraftig næringsliv i kommunen. Være gode vertskap for de som ønsker å satse på framtidsrettede tiltak og våge å sette krav med omsorg for kloden som motiv.

Haugesund by skal være et velfungerende bysentrum og regionssenter.

Det felles beste i verden

I Haugesund er vi stolte og glade for at 15 prosent av innbyggerne har en annen nasjonal bakgrunn enn norsk. Det beriker byen vår. Vi ønsker å være en «internasjonal» by både ved å ta imot flyktninger og andre som ønsker å slå seg ned for lengre eller kortere tid.

Samtidig ønsker vi at Haugesund også viser omsorg for mennesker på hele kloden og bidrar til utvikling for alle, uansett hvor de befinner seg. Vi ønsker derfor å støtte opp om tiltak gjennom kommunens egne og organisasjoners prosjekter og vennskaps-forbindelser. Vi er ikke oss selv nok!

Administrasjon, politikk og økonomi

Hva er viktig for deg? spør vi. All organisering av kommunen vår skal ha enkeltmennesket og fellesskapets beste i fokus.

Organisering og gjennomføring.

Vi vil fortsette arbeidet for å utvikle samspill mellom administrasjon og politikk. Vi vil legge vekt på en god organisering av kommunens drift og styring som oppmuntrer alle ledd i kommunen til å gjennomføre vedtatte mål.

Vi mener det er viktig å legge forholdene til rette for at byens innbyggere kan delta og medvirke til byens utvikling. Kommunens innbyggere skal møtes med åpen og god informasjon.  Beslutningsprosesser i forvaltningen bør være åpne. Kommunens innbyggere skal møtes med rask og effektiv saksbehandling og de kommunale tjenester skal ivareta innbyggernes nødvendige behov.

Vi ønsker å være i utvikling slik at systemer og politikken tjener Haugesunds innbyggere på beste måte.

Haugalandet står overfor store oppgaver og utfordringer – men også mange spennende muligheter. Et godt samarbeid mellom kommunene på Haugalandet er en forutsetning for en vellykket gjennomføring av store prosjekter innen samferdsel, næringsutvikling, havneutbygging, miljø og arealdisponering. Som regionsenter har Haugesund en viktig oppgave og et særlig ansvar for at samarbeidet mellom kommunene fungerer best mulig slik at Haugalandet utvikles som en dynamisk og konkurransekraftig region mellom Stavanger og Bergen.

Vi vil inspirere, støtte og legge til rette for at alle kommunalt ansatte yter sitt beste for kommunen vår. Haugesund kommune skal være en god arbeidsplass, og som stimulerer til heltidskultur, spesielt innen helse og omsorg. Dette for å sikre god kompetanse og trivsel på jobb og best mulig omsorg for byens borgere.

Vi vil styrke Barnas bystyre og Ungdomsrådet og gi dem mer innflytelse.

Økonomi

Haugesund KrF er glade for å ha vært med i en flertallskoalisjon som på kort tid klarte å snu en tung økonomisk byrde for kommunen vår. At vi nå både har kommet i orden med økonomien og har kunnet spare penger til fond har styrket oss. Derfor må Haugesund fortsette å forvalte de økonomiske ressursene med nøyaktighet og raushet ovenfor de som trenger det mest.  Kommunen har potensial til å være et enda bedre sted å bo om vi bruker de ressursene fellesskapet råder over på en god måte. Det betyr en fornuftig oppgavefordeling mellom kommunen, frivillige organisasjoner og innbyggerne selv.

Helse og omsorg

Respekt for hvert enkelt menneske, kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal utgjøre kjerneverdiene og skal prege helsetjenestene i Haugesund. 

Det kristne menneskesynet – som legger til grunn at hvert enkelt menneske har en uendelig verdi og har ukrenkelige rettigheter fra unnfangelse til naturlig død, ligger til grunn også i KrFs helsepolitikk. Enkeltmennesket må ikke reduseres til å kun være et middel, men må også behandles som et mål i seg selv. Avgjørelser som berører andre mennesker, må være preget av respekt og erkjennelse av likeverd.

Forebygging er undervurdert og må få et større fokus:

De største effektene i å bedre folks helse oppnås ved forebygging. Hverdagsrehabilitering sett i et folkehelseperspektiv må utvikles og satses på gjennom aktivitet som styrker fysisk og psykisk helse.

Vi er opptatt av

 • tydelige holdningstiltak, alkoholpolitiske retningslinjer og rusmiddel-politisk plan som fører til færre skader som følge av rusmidler. Vi må utvikle «Av og Til»- kampanjen som kommunen er en del av.
 • forebyggende rusarbeid, utegående ungdomsarbeidere, russenter for ungdom.
 • Vi vil Hente inspirasjon og metoder brukt i Islandsmodellen som gjennom systematisk arbeid har redusert ungdoms bruk av alkohol, narkotika og tobakk med 42 prosent.

Rusbehandling

Her vil vi

 • styrke offentlig og privat rusbehandling og rusomsorg, gjerne i et samarbeid mellom kommunen og organisasjoner/private tiltak.
 • se til at rusmiddelavhengige får en individuelt tilpasset bolig.
 • sikre religionsutøvelse for alle innen helse- og omsorgstjenesten.

Omsorg for hele mennesket

Dette gjelder

 • eksistensiell omsorg i alle livets faser og for alle mennesker.
 • å videreutvikle samarbeidsavtalen med Den norske kirke i Haugesund, slik at alle som ønsker det, skal få nødvendig bistand til å utøve sitt livssyn.
 • at det blir tilrettelagte aktivitetstilbud og møteplasser i et nært samarbeid med byens frivillige, tros- og livssynssamfunn og foreninger.

Sammenhengende helsetilbud bedres ved

 • et styrket samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gjennom ACT-teamet (Assertive Community Treatment).
 • at pasienter som utskrives fra sykehusene må sikres nødvendig og riktig medisinsk oppfølging i sitt nærområde.

Trygghet

KrF vil

 • sikre sosial trygghet for alle ved at vi har et velfungerende NAV; at folk blir sett og hørt.
 • fremme tiltak som forebygger ensomhet, gjennom besøkstjeneste og andre prosjekter som drives av organisasjoner og frivillige.
 • at offentlig ansatte har kompetanse og er rustet til å avdekke tilfeller av vold i nære relasjoner.
 • at alle skal kunne oppholde seg i byen uten å bli utsatt for vold og trakassering. Vi ønsker en videreføring av prosjektet Trygt Uteliv.
 • sikre at krisesenter også er tilgjengelig for menn.

En god alderdom ved

 • å tilrettelegge hjemmet med nødvendige hjelpemidler som velferdsteknologien gir oss mulighet til.
 • at flest mulig får mulighet til å bo lenger hjemme
 • å gi sykehjem- og avlastningsplass til de som trenger det til enhver tid.
 • å følge opp nærmeste pårørende til den som blir syk og svekket.
 • å gi nye pensjonister god informasjon om rettigheter, tilbud og tjenester.
 • at eldres grunnleggende behov må dekkes, både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige ut fra den enkeltes behov og medisinske tilstand.
 • at byens eldreomsorg til enhver tid skal ha nødvendig kapasitet.
 • at kvaliteten på tilbudet sikres ved riktig kvalifikasjon på rett plass og til rett tid.
 • at alle eldre skal tilbys en boform som er riktig og forsvarlig ut fra den enkeltes behov og medisinske tilstand for at alle skal få mulighet til å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen.

Haugesund kommune skal være et demensvennlig samfunn.

Oppvekst

Barnehage

En god barndom varer hele livet. Mange barn har store deler av sin hverdag i barnehage. Barnehagen må derfor ha et innhold som er på barnas premisser. Barnehagen skal være et trygt og godt sted for små barn å være, et sted der barnet får utvikle seg gjennom lek, samspill og kreativ utfoldelse.

Åpne barnehager er et viktig tilbud for familier som ikke har valgt full barnehageplass, og er en god integreringsarena. KrF vil ikke støtte en utvikling av barnehagen i skolefaglig retning. Det er viktig at barn som trenger det, får den nødvendige oppfølging, samtidig som ressurser ikke brukes på unødvendig kartlegging og byråkrati. Det vil sikre små barnegrupper og at personalet i barnehagen har god pedagogisk kompetanse.

Opptak og tildeling av plass må endres slik at det også tilpasses barn født i desember uten at dette fører til merkostnad og nedprioritering av muligheten for å få plass.

Vi må i Haugesund sørge for god nok voksentetthet i barnehagen gjennom hele dagen. Det må sikres at vikarer settes inn ved sykdom, slik at ikke voksentettheten reduseres. Barnehagene må ha gode inne- og uteområder som legger til rette for variert lek og fysisk aktivitet. De yngste barna trenger små barnegrupper, de trenger å tilhøre en barnegruppe, og de trenger god tid til tilvenning.

Vi har fokus på barna ved

 • at barnet fra unnfangelsen av blir godt ivaretatt. Vi ønsker en styrket jordmortjeneste og en god ammehjelp og at det tilrettelegges for at foreldre og barn skal få en god start på livet sammen.
 • at Haugesund KrF vil sikre en mest mulig treffsikker mengde barnehageplasser som ligger gunstigst mulig til der familier lever. Vi ønsker å opprettholde satsingen på et nødvendig antall og størrelse på kommunale barnehager slik at dette gir god drift. Samtidig ønsker vi å ivareta de private barnehagene ved å gi dem forutsigbare vilkår.
 • god samordning av kommunale etater for å styrke barnehagens kompetanse til å ivareta det enkelte barn.

Skole

Skolen er samfunnets viktigste arena for læring og utvikling sammen med hjemmet. KrF vil ha en skole som i samarbeid og forståelse med hjemmet utruster barn til å møte livet. God læring er avhengig av både faglig innhold, trivsel og rom for menneskelig dannelse og utvikling.

Den gode skole oppnår lærelyst og mestring for alle elever, uavhengig av personlige forutsetninger. KrF vil ha en skole med et bredt syn på kunnskap og kompetanse i tråd med UNESCOs fire søyler for læring. Skolen skal gi læring for livet. KrF vil styrke lekbasert læring i begynneropplæringen som må ta hensyn til barns modningsprosess, og legge til rette for større samhandling mellom barnehage og skole.

Alle barn må bli sett og gitt mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring. Alle elever skal oppleve å få ansvar – og oppgaver som er tilpasset deres nivå. Det er et viktig mål at alle skal kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig og kunne bruke digitale verktøy når de går ut av grunnskolen. Dette bør også gjelde for nasjonale prøver.

Opplæringsloven gir elever med særskilte behov rett til spesialundervisning. KrF vil arbeide aktivt for at elever med særskilte behov får den opplæringen de har krav på etter sakkyndig vurdering. Opplæringen skal gis av kompetente lærere og ikke av ufaglærte assistenter. Assistenter kan bidra til praktisk tilrettelegging og støtte i skolehverdagen. Mest mulig læring i smågrupper og i klasserom.

Det er et mål at ingen skal grue seg til neste skoledag av frykt for å bli mobbet og oppleve krenkende atferd. KrF vil trappe opp arbeidet for at skolen skal være fri for alle typer mobbing.

Det må være nulltoleranse for mobbing i skolene, og alle mobbesaker skal gripes fatt i og få konsekvenser i form av avhjelpende tiltak tidligst mulig. Det viktigste antimobbearbeidet i skolen starter med å formidle gode holdninger allerede i barnehage og på småtrinnet.

Det handler om å skape et inkluderende og positivt miljø. Foreldre har også et stort ansvar. Mobbing og sosial ekskludering rammer altfor mange skolebarn, ødelegger deres oppvekst – og kan for en del få store konsekvenser også senere i livet.

En skole for hele mennesket

Vi jobber for

 • at skolene i Haugesund følger opp med flere lærere i klasserommet.
 • å styrke den offentlige skolen og samtidig gi rom for utvikling av private skoler.
 • å legge til rette for integrering og inkludering av barn med ulike funksjonshemminger i barnehage og skole, når dette er det beste tilbudet for dem.
 • at skolene skal være fri for mobbing. Vi ønsker modellen med lokale og regionale mobbeombud velkommen.
 • at elever som sliter med å fungere i tradisjonell undervisning blir møtt på kreative måter ved å få alternativt tilrettelagt tilbud primært innenfor skolen de hører til.
 • SFO i vår kommune må styrkes i forhold til innhold, lek og aktiviteter. Vi må se på ordninger som inkluderer deltakelse i aktivitet drevet av organisasjoner uten at dette øker kostnadene for familiene.
 • å utvikle skolene sine uteområder slik at de fremmer positiv aktivitet og trivsel.
 • å sikre trygge og trafikksikre skoleveier.
 • å fremme miljøvennlige og fellesskapsfremmende tiltak for å få barna fram til skole.
 • tro og livsmestringsopplæring for alle.
 • å legge til rette for at elever skal få delta i skolegudstjenester og andre aktiviteter som formidler menneskers tro og kulturarv.
 • at vi har god veiledning om kosthold i barnehager og i skoler, og god veiledning i bruk av hjelpemidler som skal styrke barns læringsevne.

Barnevern / Omsorg for barn og unge

Det er mange faktorer som spiller inn for barna i oppveksten. Noen får større utfordringer enn andre. Vi skal være en kommune for alle og må stille ekstra opp for de som trenger hjelp mest.

Vi vil:

 • at det gis gode avlastningstilbud til foreldre med fysisk eller psykisk funksjonshemmede barn.
 • at helsestasjoner og barnevern organiseres og drives slik at det blir arenaer hvor tillitsfull rådgivning gis, og vanskelige forhold avdekkes.
 • at barn i fosterhjem sikres fornuftig oppfølging ut over 18 års grense.
 • at det arrangeres samlivskurs – gjerne i samarbeid med organisasjoner og menigheter.
 • at barnevernet opprustes og utvikles i takt med behovet og gjerne i samarbeid med lavterskeltilbud som Familiestøtteprogrammet Home-start-familiekontakten og «familiens hus.»
 • Statens Barnehus må styrkes. Lokalt vil vi ha en avdeling av Barnas hus i Haugesund.

Rusmidler er et stort samfunnsproblem som vi må ta tak i i en tidlig fase. Derfor må vi ha tydelig fokus på dette fra tidlig alder ved å

 • ha holdningsskapende arbeid for foreldre og andre autoritetspersoner, slik at de kan framstå som troverdige og gode rollemodeller for barn og ungdom.
 • gi skolen verktøy som kan gi barn anledning til å snakke om bekymring for voksnes alkoholbruk.
 • støtte frivillige organisasjoner som driver rusfrie tilbud blant ungdom.
 • videreføre prosjektet Trygt Uteliv som eies av kommunen. Videreutvikle samarbeidet med politi og utelivsbransjen.
 • videreutvikle natteravnordningen, trygghetsvandringer og liknende tiltak.
 • støtte Veiledningssenteret for pårørende.
 • verne om alkoholfrie soner som idrettsanlegg, bydelshus og skoler.
 • finne en fornuftig og god videre drift av SLT arbeidet, gjerne som en del av Idrett, kultur og fritidssektor.

Kultur, idrett og frivillighet

 • Frivilligheten og organisasjoner skal støttes og følges opp med både midler, samarbeidsavtaler og utviklingsmuligheter. Vi skal ha en kommune som aktivt støtter og stimulerer frivillige lag og foreninger, idrett, kultur, kirke og trossamfunn.
 • Alle barn og unge skal få tilbud om å bli med i aktiviteter.

Videre ønsker vi

 • tvide ordning med aktivitetsstøtte og styrke bevisstheten for frivillige lag og organisasjoner med tanke på å inkludere alle.
 • utvidelse og utvikling av aktivitetskort. Tilbudet må vurderes brukt også til voksne og eldre.
 • å tilrettelegge kommunens aktiviteter for alle mennesker med forskjellig funksjonsevne og stimulere og premiere idrett, kultur og fritidsaktiviteter som gjør det samme.

Foreningenes dag gjeninnføres i samarbeid med skolen, for å få «alle med» og motvirke ensomhet.

Idrett – friluftsliv

KrF ønsker å gi flere barn, ungdom og voksne et godt idrettstilbud. KrF vil stimulere det frivillige engasjementet og legge til rette for bredde og mangfold i norsk idrett.

Idrettsanlegg er en viktig del av infrastrukturen for å gi barn og ungdom gode oppvekst-vilkår. Det må satses på lokale idrettsanlegg som sikrer et mangfold av aktiviteter, og som er tilgjengelige for et bredt spekter av lag og organisasjoner. KrF ønsker å premiere idrettsklubber som gjennom egeninnsats ivaretar kommunens anlegg i samarbeid med offentlig ansatte.

Byheiene og andre friluftsområder må sikres for rekreasjon og friluftsliv. Det er viktig å videreutvikle Byheiene og våre friluftsområder slik at alle haugesundere kan gjøre seg nytte av dette unike området uavhengig av funksjonsnivå.

Haugesund har også en lang strandlinje. Ved utbygginger er det viktig å bevare tilgjengelighet til strandsonen i størst mulig grad.

Haugesund KrF vil arbeide for

 • at det avsettes arealer til idrettsanlegg når nye bydeler planlegges og at gode initiativ, fremmet gjennom Idrettsrådet, vurderes i takt med kommunens økonomi.
 • at kommunens idrettsavdeling prioriterer støtte til foreninger og lag i virksomhetens etableringsfase og i forhold til deres behov for treningslokaler.
 • at idrettsmiljøer er inkluderende og gir idrettsutfoldelse og idrettsglede uten å være elitepreget konkurranseidrett.
 • at idrettsmiljøer skal være alkoholfrie soner.
 • å støtte idrettens arbeid med å etablere og utvikle idretts- og aktivitetstiltak rettet mot innvandrere.
 • å få realisert et 50 meters svømmebasseng som planlagt på Flotmyr.

Kultur og fritid

Haugesund er rik på kunst, kultur og fritidstilbud. Dette har en egenverdi og er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. Kultur er en kilde til kreativitet, opplevelse og kunnskap. Kulturen oppstår og lever i kraft av menneskers kreativitet og uttrykksbehov. Kommunens oppgave er å stimulere dette, ikke styre det. KrF vil sikre et mangfoldig, stimulerende og utfordrende kulturtilbud for alle innbyggerne. Haugesund KrF mener kulturpolitikken må bidra til å styrke både det profesjonelle og det frivillige kulturlivet. Samtidig innser vi at noe av det kjente og kjære kulturtilbudet i Haugesund også i stor grad er næringspolitikk og må behandles deretter.

Haugesund KrF ønsker å arbeide for

 • at kunst og kulturtilbud er tilgjengelig for mennesker i alle livsfaser og gi alle mennesker mulighet til å delta.
 • at vår nye organisering med «Idrett, kultur og fritid» på en god måte klarer å være støtte for idrett, kultur- og organisasjonsliv i bred forstand i byen vår.
 • å støtte opp om kultur- og aktivitetstilbud som kommune og frivilligheten kan skape sammen.
 • å sikre byens unike Barn er bra!-festival og Kulturnatt.
 • å støtte rusfrie tiltak og aktiviteter rettet mot ungdom.
 • å støtte kulturtilbud som er spesielt rettet mot eldre.
 • å sikre god og fornuftig drift av byens bibliotek.
 • at byens teaterliv sikres en drift som opprettholder en god kvalitet og et godt tilbud.
 • å ivareta merkevarene Filmfestivalen og Sildajazzen på en fornuftig måte uten store belastinger for kommunens drift. Vi appellerer her til et bredt samarbeid med næringslivet til beste for alle parter.
 • å sikre kulturskolen gode utviklingsmuligheter og vurdere samlokalisering slik «Skeisvangprosjektet» beskriver.

Byutvikling

Byutvikling og Haugesund sentrum

KrF vil legge til rette for at byen skal ha et levende, trivelig sentrum med et bredt tilbud av butikker, tjenester og gode møteplasser. Kommunen må, i samarbeid med de næringsdrivende, lage konkrete handlingsplaner for å utvikle sentrum. Vi har fulgt opp sentrumsplanen og kommuneplanen som vil bygge Haugesund «innenfra og ut.» Dette vil vi følge opp videre.

Det skal samtidig planlegges for utbygging nord i kommunen, og klargjøres når tiden er inne for det.

Vi står for nåværende regulering på Fagerheim, men kan vurdere bedre løsninger med tanke på jordvern, eller bruk av jorda som ligger der kombinert med bebyggelse. I forbindelse med at Sveio og Haugesund «vokser sammen» må det legges gode planer for en fornuftig utvikling av utbyggingsplaner som er i tråd med ATP. Flotmyr skal bli en utvidelse av sentrum som fører øst og vest sammen på en naturlig måte. Vi vil følge opp planene med at området får attraktive boenheter og funksjoner for fellesskapet som hører hjemme i en bydel, som svømmehall, barnehage, butikker ol.

Vi vil prioritere universell utforming i Haugesund sentrum slik at det skapes tilgjengelighet for alle.

Det er viktig å utvikle forholdet mellom byen, sundet og øyene. Haugesund KrF vil også bidra til å utvikle «byens beste vestkant» Røvær slik at dette kan fortsette som et levedyktig lokalsamfunn.

Haugesund KrF vil arbeide for:

 • å videreutvikle Hasseløy som et integrert bo- og næringsområde.
 • bevaring av rekreasjonsområdene i sentrum og by-øyene.
 • bevaring av særpregede bymiljøer og hus fra gamle Haugesund.
 • at kommunen særlig tar vare på gamle hus som fortsatt er i kommunens eie.
 • at Haraldsgata styrkes og videreutvikles som en trygg og trivelig gågate.
 • at kommunen tilbyr faglig rådgivning til huseiere som vil restaurere/rehabilitere sine boliger til opprinnelig stil.
 • at gående og syklende skal kunne ferdes trygt og enkelt i sentrumsområdet.
 • videre utbygging av ”Kyststien” nordover fra Kvalsvik, og sammenkobling med turvegene langs Kvalabekken. Vi må finne en fornuftig løsning med strekningen forbi Hauge eller vurdere kyststien via Hasseløy.
 • at byen, sundet og øyene knyttes sammen med miljøvennlig båtforbindelse.
 • å sikre et godt brannvern i Haugesund. Vi må finne gode samarbeidsallianser som ivaretar dette.
 • å sikre gode beredskapsordninger ved kriser ved å ha gode samarbeidsavtaler med forskjellige samfunnsaktører.

Boligbygging og arealdisponering

Et godt boligmiljø består både av godt planlagte boligfelt og utbygging av offentlige tilbud som lekeplasser, barnehager, skoler, fritidstilbud, kirke og helse- og sosialtjenester.

Haugesund KrF vil gå inn for:

 • at kultiverte jordbruksområder mest mulig må bevares som grøntområder i byen. Samtidig erkjenner vi at Fagerheim må forbli regulert til utbygging av boliger når tiden er moden for det.
 • at det særlig må legges vekt på å utvikle gode møte- og samlingsplasser.
 • at Vibrandsøy må bevares som en naturperle og tilgjengeligheten bedres.
 • at utvikling av nye næringsområder ikke må komme i konflikt med boligbygging.
 • at god estetikk må vektlegges ved godkjenning av nye boligprosjekt.
 • at Flotmyr blir et unikt prosjekt som rommer en fullverdig bydel og som knytter området sammen med sentrum forøvrig.

Samferdsel

Gode kommunikasjoner er en forutsetning for et bysamfunn med velferd, trivsel og et konkurransedyktig næringsliv. Samtidig er det en stor utfordring å redusere trafikkstøy og forurensing og bidra til å redusere risikoen for trafikkulykker.

Haugesund KrF vil gå inn for

 • at busstrafikken prioriteres slik at den kan knytte bydeler og sentrum sammen på en god og effektiv måte. Vi prioriterer busstrafikk, syklende og gående i bykjernen.
 • at båtfergeforbindelse til Vibrandsøy blir ivaretatt.
 • at ved utviklingen av Karmsundgata må myke trafikanters behov for trygg ferdsel prioriteres og dermed gjøre ferdsel til fots mer attraktivt = redusert bilbruk.
 • at sykkelveiene bygges slik at det skaper flyt mellom bydeler og sentrum.
 • at framkommeligheten forbedres for syns- og bevegelseshemmede.
 • at vi sikrer framkommelighet til hjørnesteinsbedriften Aibel med ny bro til øya og god adkomst for båter.

Miljø- og ressurspolitikk

Forvalteransvaret er grunntanken i kristendemokratisk miljøpolitikk. Målet med all politikk skal være å løse dagens utfordringer uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners behov.

Haugesund KrF vil gå inn for

 • at miljøaspektet omtales i alle saker, på alle områder, i kommunal forvaltning. Miljøforvaltning gjelder alle livets områder.
 • at vi som medlem av Klimapartnere får mer fokus på lønnsomheten med å tenke nytt og «grønt».
 • å være en «ja»- kommune for utvikling av vindkraft og at vindkraften i størst mulig grad blir produsert til havs.

Arbeids- og næringsliv

KrFs mål for den kommunale næringspolitikken er å bevare og skape lønnsomme arbeidsplasser slik at vi kan tilrettelegge for nyskapning og vekst. For å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet vil KrF delta i satsingen på at byen skal være attraktiv når det gjelder næringsarealer, gode kommunikasjoner, kvalifisert arbeidskraft, botilbud, kultur og fritidstilbud. Vi er en sjøfartsby og må ha spesielt fokus på marin og maritim næring. Vi vil støtte opp om innovativ framtidsrettet næring som ønsker å utvikle seg, og er villig til omstilling.

Vi unner næringslivsledere, arbeidstakere og folk flest en «kjøpefri» dag, og vi sier ja til søndagsfri for butikkansatte.

Haugesund KrF vil arbeide for

 • at Haugesund kommune vil ivareta folk i omstilling og endringsprosesser.
 • å tilby egnede tomter til næringsetableringer enten i egen kommune eller regionale næringsparker.
 • at det legges vekt på et nært samarbeid med byens næringsliv for å videreutvikle Haugesund som møte-, kongress-, utdannings- og festivalby.
 • at det bygges nytt fengsel på Haugalandet, gjerne i nærheten av Haugesund for å sikre lokale arbeidsplasser.
 • at kommunen innenfor de aktuelle rammebetingelser skal være en aktiv medspiller for næringslivet.
 • å utnytte Sjøfartsdirektoratets og Kystverkets plassering i Haugesund med maritim næringsutvikling og utdanning.
 • å tilrettelegge for økt turisme basert på kystkultur og regionens historiske røtter.
 • å etablere flere hurtigladestasjoner for elbiler.
 • å utvikle og tilrettelegge for gründervirksomhet innen utvikling av nye bærekraftige løsninger.
 • energiøkonomisering i alle offentlige bygg.
 • å stimulere til økt sykkelbruk i kommunen gjennom planene for ‘Sykkelbyen Haugesund’, og få fortgang i utbygging av sykkel- og gangveier som knytter bydelene sammen med sentrum på en sikker måte.
 • at busser som skal trafikkere i sentrum skal tilpasses behovet og veinettet.
 • å gi mulighet for landstrøm for cruiseskip som legger til kai i Haugesund.
 • at Haugesund kommune blir en heltidskommune; at vi har en heltidskultur i kommunen av hensyn til nyrekruttering, men utformet slik at menneskers individuelle livssituasjon ivaretas.
 • å inspirere næringslivet til å tilby lærlingeplasser for å ta vare på ungdommen.

Innvandring og integrering

I Haugesund kommune utgjør innvandrere nesten en femdel av befolkningen. Mangfoldet innvandrere bringer med seg er en berikelse for byen vår. Innvandring har tilført lokalsamfunnet viktig kompetanse og bidratt til å dekke mangel på arbeidskraft i flere sektorer. Haugesund KrF mener et overordnet mål for integreringspolitikken må være at innvandrere som kommer til Norge, opplever seg respektert og som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som andre innbyggere i Norge har. 

Det er viktig at alle som ønsker å bo her slutter opp om noen grunnleggende felles verdier. For KrF er det viktig at alle respekterer menneskerettighetene og deler synet på viktigheten av demokrati, solidaritet, likestilling og toleranse. Ingen skal utsettes for rasisme eller diskriminering på grunn av etnisitet, kultur eller religion.

Integreringspolitikken må sørge for at alle innvandrere og deres barn lærer seg å beherske norsk, som er nøkkelen inn i det norske samfunnet. Det må legges til rette for at alle første- og andregenerasjons nordmenn i størst mulig grad deltar på alle samfunnsarenaer – det være seg innenfor arbeid, utdanning, kultur, politikk, idrett eller frivillig arbeid.

Det viktigste målet for integrerings- og inkluderingspolitikken er at alle skal kunne forsørge seg selv og sin familie og delta i det norske samfunnet. Arbeid er nøkkelen til å nå dette målet.

Haugesund KrF vil

 • at kommunen er offensiv i forhold til å bosette og sysselsette flyktninger som får komme til Norge.
 • at kommunen støtter organisasjoner som kan tilby gratis barnepass og aktivitetstilbud i kombinasjon med norskkurs.
 • sikre at skolen reagerer på og følger opp all form for rasisme, antisemittisme og mobbing på bakgrunn av religion, kjønn, etnisitet eller seksuell legning.
 • sikre alle reell tros- og religionsfrihet.
 • støtte kulturtilbud, menigheter og andre frivillige møteplasser som legger til rette for at folk med ulike kulturer og religioner møtes og blir kjent.
 • at flyktninger får gode helsetilbud, herunder at det drives målrettet arbeid med flyktninger som har opplevd tortur og krigshandlinger.
 • at kommunen støtter menigheter og frivillige organisasjoner som arbeider overfor minoritetsmiljø.
 • at vi på en spesiell måte ser til at enslige mindreårige flyktninger med lovlig opphold i landet blir ivaretatt.
 • sørge for å få effekt av integreringsdugnaden som er påbegynt.
 • ha ordninger som hjelper innvandrere og flyktninger til å starte egen virksomhet.
 • at aktivitetskort tas i bruk som et aktivt middel i integrering.

Kirke og menighetsliv

Haugesund KrF anerkjenner den store samfunnsnyttige tjenesten som utføres av byens menigheter og kristne organisasjoner, og ser det som god forvaltning å støtte opp om dette og gi gode arbeidsvilkår for virksomheten til tjeneste for fellesskapet.

Den norske kirke har fremdeles en spesiell stilling og rolle i det norske samfunn etter grunnlovsendringen. Lokalt vil vi følge opp Grunnlovens § 2 om at verdigrunnlaget er vår kristne og humanistiske arv. Dette betyr at kommunen vår fortsatt skal være forankret i de kristne verdiene. Det må fortsatt tilføres ressurser til Den norske kirke og andre trossamfunn slik at de kan utføre sitt oppdrag og gi mennesker gode tjenester i alle livssituasjoner.

Haugesund KrF ønsker å arbeide aktivt med dialog mellom alle mennesker med forskjellig livssyn i kommunen vår for å skape felles forståelse for gode verdier.

Det er viktig at kommunen tar initiativ til dialog som middel for å hindre ekstremisme. Kommunen må arbeide for at religiøse fellesskap sammen med alle typer fellesskap i kommunen deltar i samfunnsdialogen.

Haugesund KrF vil arbeide for:

 • å gi støtte til barne- og ungdomsarbeidet som drives av menigheter og frivillige organisasjoner på samme måte som foreningslivet forøvrig i Haugesund.
 • at kommunen yter bidrag til bygging og drift av forenings- og forsamlingshus.
 • at alle registrerte religiøse forsamlinger får støtte, oppfølging og invitasjon til å bidra med samfunnsnyttige tiltak i kommunen vår.
 • at vedlikehold av kirkene blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
 • at Haugesund kirkelige fellesråd får nødvendige ressurser til å utføre sitt samfunnsbidrag innen kirkelige tjenester for sine medlemmer, samt et utstrakt kultur- og fritidstilbud som utfører oppgaver for kommunen etter avtaler.