Kommuneprogram 2019-2023

En stemme på KrF er en stemme for:

 • Et samfunn bygd på vårt kristne verdigrunnlag
 • Mer valgfrihet til familiene
 • Gode rammevilkår for frivilligheten
 • Gjesdal som en god kommune å vokse opp i
 • Trygg og effektiv samferdsel
 • God og sunn folkehelse
 • Verdier som skapes før de fordeles
 • En verdig eldreomsorg
 • Mangfoldige og trygge boliger
 • Gjesdal som en del av en større verden

Et samfunn bygd på vårt kristne verdigrunnlag

Det kristne verdigrunnlaget har vært og er helt grunnlegende for utviklingen av Gjesdal kommune. Som alt annet i samfunnet er det mange ting i Gjesdal som er annerledes enn hva det var for få år siden. Et samfunn som er i forandring, trenger en forankring. For å bygge tillit mellom mennesker på tvers av kulturer, må man vite hvor en selv kommer fra. Dette er et prinsipp som gjennomsyrer verdigrunnlaget og politikken til Gjesdal KrF.

Det kristne menneskesynet innebærer at alle mennesker har en uendelig og ukrenkelig verdi. Alle skal ha mulighet til å oppnå sitt fulle potensial. Gjesdal kommune har både som tjenesteyter og arbeidsgiver gode muligheter til å legge til rette for dette.

KrF vil:

 • jobbe for kommunale tjenester som er tilpasset hver enkelt innbyggers behov.
 • at den kristne kulturarven skal videreformidles til kommende generasjoner, blant annet gjennom skolegudstjenester, påskevandring og samarbeidsplaner mellom skole-barnehage-kirke.
 • opprette minimum en tilrettelagt arbeidsplass årlig fremover og vurdere krav om dette i kommunens anskaffelsesreglement.

Mer valgfrihet til familiene

Etter en lang periode med folkevekst har trenden snudd i Gjesdal. Det bli født færre barn og tilflytningen til kommunen har bremset ned. Det viktigste tiltaket for å snu denne utviklingen er å gjøre det mer attraktivt å få flere barn. Dette kan best løses gjennom at familiene får mer valgfrihet over sin egen hverdag. KrF har derfor ambisjoner om at Gjesdal igjen skal bli en av Norges mest attraktive kommuner for barnefamilier.

KrF vil:

 • innføre gratis barnehageplass fra og med barn nummer 3.
 • ha større fleksibilitet og mulighet for graderte plasser i barnehagene (deltidsplasser).
 • bevare og styrke tilbudet om åpen barnehage.

Gode rammevilkår for frivilligheten

Uten frivilligheten hadde Gjesdal vært en mye fattigere kommune, både kulturelt, verdimessig og økonomisk. Gjesdal har et stort mangfold av frivillige lag og organisasjoner, som for mange innbyggere er deres viktigste sosiale arena. Å spille på lag med frivilligheten er noe av det klokeste det offentlige kan investere i og en kjerneoppgave innenfor hele tjenestetilbudet til Gjesdal kommune.

KrF vil:

 • gi mer økonomisk støtte til lag og organisasjoner som gir tilbud til barn- og unge.
 • inkludere frivillige lag og organisasjoner i driften av kommunen, for eksempel gjennom samarbeidsavtaler.
 • at frivillige lag og organisasjoner skal kunne låne kommunens egne lokaler gratis.

Gjesdal som en god kommune å vokse opp i

Oppveksten vår legger grunnlaget for alt som skjer videre i livet vårt. En god barndom er et sterkt fundament for livet som voksen, på sammen måte som en vond barndom kan gjøre det vanskeligere. Tidlig innsats er helt grunnleggende for at alle barn skal bli sett og fulgt opp på en god måte. Mange barn vokser opp i familier med lav inntekt og mindre muligheter til å delta på de samme aktivitetene som vennene sine. Samarbeid mellom skolene og familiene er helt avgjørende for å lykkes.

KrF vil:

 • oppfylle lærenormen som sikrer maks 15 elever i 1-4.klasse per lærer og 20 elever i 5-10.klasse.
 • sikre retten til å starte og drive friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn.
 • utvikle en nullvisjon mot mobbing i Gjesdal, i samarbeid med Mobbeombudet i Rogaland.

Trygg og effektiv samferdsel

Å bevege seg trygt og effektivt mellom A og B er avgjørende. Ikke fordi reisen i seg selv er så viktig, men fordi det gir folk mer tid til ting som virkelig betyr noe. Eksempler på dette kan være at familier skal få mer tid sammen, næringslivet får bedre arbeidsforhold og at frivillige skal ha gode rammer for sine engasjement. Det overordne målet med samferdsel må alltid være å frigjøre tid som kan brukes på viktigere ting enn å stå i kø.

KrF vil:

 • være en pådriver for en rask utbygging av ny E39 fra Hove til Ålgård, samt utbedringer av flaskehalser på FV 45.
 • bidra til et godt kollektivtilbud til en fornuftig pris mellom folks hjem, arbeid, studier, fritidsaktiviteter og kulturtilbud.
 • på sikt stenge Ålgård sentrum for gjennomgående tungtrafikk via Edlandsgeilane når alternative ferdselsårer foreligger.

God og sunn folkehelse

Folkehelse handler ikke bare om å forebygge sykdom, men også om å forlenge liv. Misbruk av rusmidler påfører enkeltmennesker, pårørende og samfunnet for øvrig store lidelser. Vår psykiske helse er minst like viktig som vår fysiske helse.

KrF vil:

 • bruke ressursene i AV-OG-TIL-nettverket for å videreutvikle alkoholretningslinjene til Gjesdal kommune. 
 • ansette flere helsesykepleiere for å oppnå de anbefalte tallene fra Helsedirektoratet.
 • utvikle nye turløyper for å fremme enkel mosjon og gjøre naturopplevelsene Gjesdal har å by på tilgjengelig for flere.

At verdier må skapes før de kan fordeles

I tillegg til å ha noe å leve for, så trenger vi noe å leve av. En kommune i vekst er avhengig av et mangfoldig næringsliv som gir Gjesdal flere bein å stå på i gode og dårlige tider. Det må stimuleres til innovasjon innenfor nye og eksisterende bedrifter. Dette vil gjøre kommunens tjenestetilbud mer stabilt og mindre avhengig av skiftende tider i næringslivet.

Gjesdal er en kommune full av muligheter. Vi er vertskap for flere av de største turistattraksjonene i Rogaland og vi har et sterkt landbruksmiljø. Smart Gjesdal-prosjektet har lært oss å utnytte ressursene våre på enda mer effektive måter. Men for å hente ut flest mulig gevinster også fra dette prosjektet, må det legges til rette for raskt bredbånd og god mobildekning i hele kommunen.

KrF vil:

 • at kommunes reguleringsplaner skal inneholde den forutsigbarheten og fleksibiliteten som næringslivet har behov for.
 • utøve et strengt jordvern for å sikre et aktivt landbruk i hele Gjesdal, blant annet gjennom krav om nydyrking tilsvarende den matjorden som omreguleres.
 • at Gjesdal kommune i størst mulig grad skal benytte seg av lokale leverandører og entreprenører i forbindelse med innkjøp og utbygninger.

En verdig eldreomsorg

Vi lever stadig lengre og mange av oss har bedre helse enn tidligere generasjoner. Samtidig er alle mennesker unike og har forskjellige behov. Derfor må vi ha en eldreomsorg som tar høyde for dette. Gjesdal må ha et tilbud som ser behovene til hver enkelt og ivaretar dem på deres premisser.

KrF vil:

 • at det til enhver tid skal være tilstrekkelig med sykehjemsplasser tilgjengelig for dem som har behov for det.
 • styrke hjemmesykepleien for å gjøre det enklere for dem som ønsker å bo hjemme lengre.
 • opprette en sykevaktsordning for syke og eldre, hvor de får tilbud om skyss til ulike aktiviteter eller noen å prate med for de ensomme.

Mangfoldige og trygge boliger

Sammenlignet med mange mennesker i verden, så bruker nordmenn mye tid og penger på boligen sin. De fleste av oss bor i flere forskjellige boliger i løpet av livet, avhengig av hvilken livssituasjon vi befinner oss i. Gjesdal trenger derfor en miks av boliger som er eldre og nye, små og store, med beliggenhet i distriktet- og sentrale strøk.

KrF vil:

 • at kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for utbygningen av nye boligfelt, i tett samarbeid med private aktører.
 • legge til rette for levende bygder i hele Gjesdal.
 • at eiendomsskatten ikke skal være høyere enn nødvendig.

Gjesdal som en del av en større verden

Globalisering gjør at verdenen knyttes stadig tettere sammen. Gjesdal blir i langt større grad påvirket av ting som skjer utenfor kommunegrensen vår, og våre handlinger har også stor innflytelse på utviklingen andre steder. Vi må ta vare på jorden vår. Derfor må det tenkes globalt, men handles lokalt.

KrF vil:

 • håndtere avfall på en måte som gjør at mindre plast og annet søppel havner i naturen.
 • bosette og integrere de flyktningene Gjesdal blir bedt om å ta imot.
 • forankre FNs bærekraftsmål i kommunale planer og strategier.