Kommuneprogram 2019-2023

1.              VÅRE VERDIER

Vår politikk er basert på de grunnleggende verdiene om menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Vi ønsker at disse verdiene skal kjennetegne våre politiske saker og vår opptreden i kommunepolitikken og i vår kontakt med innbyggerne, gjennom tydelighet, saklighet, åpenhet, nøkternhet, ærlighet og etterrettelighet.

Vi mener at det skal være tid til det viktigste, enten det er til barna i familien, den enkelte elev i skolen, eller omsorg for eldre og de som trenger det mest.

Vi takker for innspill til programmet fra nærings- og arbeidsliv, de som jobber med barn og unge, og fra de som jobber med helse og omsorgstjenester.

2.             VÅRE MÅLGRUPPER

For å kunne møte behovet blant innbyggerne, er vår politikk bygd opp rundt følgende målgrupper:

a.             Folk flest

Med folk flest tenker vi på alle som bor og oppholder seg i våre lokalsamfunn.

Vi ønsker at folk flest skal få muligheten til å leve gode liv i et trygt, velutviklet og velfungerende lokalsamfunn.

b.             Barn og ungdom

Vi ønsker at barn og unge i skole, barnehage og på fritidsaktiviteter skal få gode tilbud der de blir sett og ivaretatt, og der hver enkelt får utfordringer og utviklingsmuligheter tilpasset egne evner og forutsetninger.

c.              Innbyggere med ekstra behov for hjelp

Dette kan være mennesker med kronisk sykdom, funksjonsnedsettelser, svekkelse på grunn av alder, språkvansker, eller mennesker som lever i fattigdom, rusmisbruk, arbeidsledighet eller andre livssituasjoner som begrenser deltakelsen i samfunnet. Innbyggere i en slik situasjon står i fare for å havne utenfor det pulserende livet i lokalsamfunnet.

Vi ønsker at innbyggere med ekstra behov skal ha et verdig liv uavhengig av egne plager eller begrensninger, og at de skal delta i samfunnet på lik linje med alle innbyggerne. 

3.      VÅR POLITIKK

Vi har klare ønsker og tiltak for utviklingen i kommunen, men kommunens økonomiske handlingsrom og KrF`s politiske innflytelse blir avgjørende for hvor mye av programmet vi klarer å gjennomføre.

Vår politikk deles inn i følgende områder:

a.      Barn og ungdom

Ungdataundersøkelsen i 2016 blant elever i 8.-10.trinn samt VG1 og VG2 viser at unge i kommunen stort sett har det slik som gjennomsnittet av ungdom i landet. De er imidlertid litt mindre fornøyd med lokalmiljøet og med lokaler for å treffe andre unge, og betydelig mindre fornøyd med kollektivtilbudet. Det er også en lavere andel her enn i landet for øvrig som sier de vil ta høyere utdanning, mens flere vil ta fagbrev. De er noe mer aktive i lag og foreninger, men bruker noe mer tid på skjerm utenfor skoletid enn gjennomsnittet for landet.

Vi i Eigersund KrF vil satse på tiltak som er med på å sikre en trygg og varm oppvekst for barn og unge i kommunen. Vi vil bidra til å styrke hjemmet og familien som er barns første møte med verden.

For å sikre solid grunnlag for barnas utvikling vil vi satse på skolen, samtidig som vi vil ha fokus på familievern og reduksjon av barnefattigdom. For vi vet at det ikke er barna som skal behøve å si noe for å få omsorg, det skal være nok at de finnes.

Vi vil bidra til å sikre at barn og unge kan treffe jevnaldrende på trygge arenaer og sikre barn og unge god psykiske helse. Vi vil ha spesielt fokus på å forebygge og redusere skolevegring og utenforskap.

KrF vil ha hovedfokus på fire områder:

1.      Jobbe aktivt for å bekjempe barnefattigdom i Eigersund kommune.

 Å vokse opp i fattigdom påvirker livene til barn og unge. Det er fremdeles betydelige forskjeller mellom barnefamilier med høy og lav inntekt. Vi vil gjerne gjøre noe for å utjevne sosiale forskjeller blant barn og unge og vi velger å gjøre dette ved blant annet å videreutvikle opplevelseskortet

2.      Få på plass en helsesøster eller helsebror tilgjengelig på skolene alle skoledager.

Barn og unge trenger helsesøster, for å snakke om det litt flaue, spesielt med det som er vanskelig å ordlegge. Om vi har en helsesøster / helsebror tilgjengelig, har vi også tro på at den psykiske folkehelsa for barn og unge vil forbedres

3.      Jobbe for et tverrfaglig kommunalt familiesenter.

Et senter hvor de ulike tilbudene er tilgjengelig for foreldre, barn og ungdom som strever. Det er god erfaring med dette i flere byer

4.      Redusere saksbehandlingstiden for saker i kommunale etater som gjelder barn.

Når en familie opplever konflikt som blir tatt opp ved barnevernet, er det viktig at sakene blir behandlet så raskt som mulig. Disse familiene er sårbare, og venting gjør vondt. Derfor vil vi gi midler til flere ressurser, for en mer effektiv saksbehandling

KrF vil også:

 • Prioritere oppgradering av Husabø ungdomsskole for å få den opp på nivå med andre ungdomsskoler i kommunen
 • Redusere ventetiden på familievernkontorene og øke rammen for forebyggende arbeid
 • Redusere utrygghet på skoleveiene i kommunen, herunder jobbe for å etablere flere hjertesoner (bilfrie områder) rundt skolene
 • Satse på felles rusfrie møteplasser for ungdom
 • Vurdere tiltak slik at barn i familier med lav inntekt skal få lettere tilgang til skolefritidsordningen
 • Styrke regjeringens fritidskort-ordning til kontingent i frivillige lag og foreninger ved å fylle på med kommunale midler
 • Videreutvikle uteteamet slik at voksenkontakter er mer tilgjengelig for ungdom som trenger en voksen å snakke med
 • Gi støtte til lavterskeltilbud slik som Ånnfliik, for ungdom som ikke er tilknyttet idrett eller andre lag og foreninger
 • Satse på flere ressurser til Mestringsenheten
 • Styrke ressursene til svømmeopplæring i barnehage og skole
 • At Eigersund skal bli en «Av-og-til kommune» når det gjelder holdning til alkoholbruk
 • Styrke etter- og videreutdanning for lærere på prioriterte områder, slik at alle elever får økt støtte faglig og sosialt
 • Øke fokuset på systematisk forebyggende arbeid og konkrete tiltak mot mobbing i barnehager og skoler
 • Tilrettelegge for at de kristne høytidene fortsatt har en plass i skole og barnehage
 • Videreutvikle utstyrsbanken til Dalane friluftsråd for utlån av sportsutstyr som alle kan nyte godt av

b.      Helse og omsorg

En undersøkelse av kommunens helse- og omsorgstjenester viser at kommunen gjennomgående har god kvalitet på tjenestene. Utfordringen er riktig fordeling. De som har minst behov får forholdsvis mye tjenester, mens de som har mest behov får for lite. Samtidig er det satt fokus på hverdagsmestring. Velferdsteknologi er på full fart inn, og vil være et vesentlig element i den enkeltes hverdagsmestring framover.

Vi ønsker at alle skal ha verdige liv der den enkelte klarer seg best mulig med egen hjelp, og får nødvendig hjelp der egne muligheter ikke strekker til.

KrF vil:

 • Videreutvikle kommunens arbeid med hverdagsmestring
 • Legge til rette for velferdsteknologi, herunder få avklart hvilke typer velferdsteknologi som bør være gratis for brukerne, og hvilke typer som bør være betalingstjenester
 • Prioritere folkehelsearbeid og hjelp til selvhjelp
 • Kartlegge omfanget av ensomhet og behovet for møteplasser blant eldre, for å finne tiltak som kan motvirke ensomhet
 • Arbeide for at mennesker med demens får tilrettelagt tilbud så tidlig som mulig
 • Ta initiativ til å etablere flere 100 % stillinger for helsearbeidere, og arbeide for en fleksibel opplæring med praksis og skole innenfor helsefag
 • Prioritere flere lærlingeplasser innen kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Utvikle et godt tilbud til mennesker med psykiske utfordringer
 • Arbeide for å styrke rusforebyggende tiltak, herunder arbeidet på Fyrlyssenteret
 • Sikre god gjennomføring av bygging av nytt aktivitetssenter på Slettebø

c.       Nærings- og arbeidsliv

Kommunen er helt avhengig av produktive og lønnsomme arbeidsplasser for å få en god utvikling av lokalsamfunnet, og beholde og utvikle gode velferdsordninger. Den reduserte arbeidsledigheten de siste årene er positivt, men det er uheldig at antall arbeidsplasser samtidig er redusert og at flere innbyggere har flyttet ut av kommunen.

Næringsutvikling

Vi mener at næringsutvikling bør være framoverlent, og vil jobbe for at Eigersund skal være en næringsaktiv kommune med rask behandlingstid og forutsigbare rammevilkår. En god utvikling og tilrettelegging av næringsareal i kommunen vil være avgjørende i perioden.

KrF vil:

 • At det til enhver tid skal være byggeklare næringstomter i ulike deler av kommunen, for ulike typer næringsvirksomhet
 • Støtte en positiv utvikling av næringstomter på Kaupanes, herunder tilrettelegging av nødvendig infrastruktur
 • Legge til rette for gründere og etablering av et gründermiljø, eksempelvis gjennom etablering av en næringshage
 • At arbeidet med omstilling videreføres til 2023 i tett samarbeid med lokalt næringsliv og at det følges opp med økonomiske midler fra fylkes- og nasjonalt nivå
 • Styrke og videreutvikle mulighetene for handel i Egersund sentrum
 • Sikre at bredden i tilbudet fra Dalane videregående skole styrkes og videreutvikles, herunder avklare mulighetene for idrettsfaglige tilbud
 • Tilrettelegge for etter- og videreutdanning i samarbeid med Dalane videregående skole, Dalane Studiesenter, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder
 • Få vurdert mulighetene for desentralisert utdanning innen sykepleie, vernepleie og ergoterapi gjennom å tilby gode og attraktive praksis- og læringsarenaer.
 • Arbeide for at byggeprosjekter hvor Eigersund kommune er byggherre utføres av seriøse leverandører ved å innarbeide krav som bl.a. skal bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • At tjenester som kan leveres eller produseres av attføringsbedrifter eller annen tilrettelagt virksomhet, skal prioriteres ved innkjøp eller forespørsel om tjenester
 • Beholde og videreutvikle statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i kommunen, herunder Trafikkstasjonen på Slettebø og Dalane Tingrett
 • Legge til rette for at Eigersund blir hovedsetet innen fornybar energi i energifylket Rogaland
 • Videreutvikle Egersund havn

Inkludering og integrering

Vi er avhengig av at alle arbeidsføre mennesker kommer i arbeid og på denne måten kan bidra i lokalsamfunnet. Vi vil derfor arbeide spesielt for tiltak som gjør at folk som har falt utenfor arbeidslivet, får nye muligheter.

KrF vil:

 • Utfordre lokale arbeidsgivere til å bli mer positive til å ansette flyktninger
 • Utvikle møteplasser mellom flyktninger og etnisk norske innbyggere
 • Opprettholde og videreutvikle Voksenopplæringssenteret som et viktig virkemiddel for å sikre god integrering av innvandrere
 • Arbeide for at kommunen etablerer flere praksisplasser for arbeidssøkende og innvandrere
 • Lette arbeidsmulighetene for innvandrere ved å se etter nye muligheter i samarbeid med lokale attføringsbedrifter og Nav

Reiseliv

I 2018 ga 346 ansatte i reiseliv i kommunen 7 millioner i skatteinntekter. Vi mener at dette tallet kunne vært mye høyere, og at attraksjoner særlig knyttet til natur, geologi og kulturminner med noen få unntak er ukjent for besøkende og turister.

Eigersund KrF vil legge til rette for at flere besøkende og turister skal oppdage mer av hva Eigersund og Dalane har å tilby særlig innen natur, geologi og kulturminner.

KrF vil:

 • arbeide for et styrket samarbeid mellom destinasjonsselskapene i fylket for å legge til rette for økt reiselivssatsing i Eigersund og Dalane
 • styrke det lokale eierskapet i Magma Geopark og mulighetene som geoturisme gir
 • avklare mulighetene for etablering av Dalane Kyststi som en del av Kystpilegrimsleia
 • arbeide for å åpne opp og gjøre tilgjengelig for publikum Lindøy batteri og krigsminner blant annet langs Dalane Kyststi

d.      Samfunnsutvikling

En positiv samfunnsutvikling avhenger av mange forhold. Oppdaterte kommunale planer tilpasset utviklingen, økt antall arbeidsplasser, velfungerende infrastruktur som veier og gang- og sykkelstier, attraktive møteplasser, gode boligområder, ryddig trafikkbilde og velfungerende sentra er alle forhold som spiller inn.

KrF ønsker å arbeide for en positiv samfunnsutvikling, slik at kommunen blir et godt sted å bo og leve.

Trafikkavvikling 

KrF vil:

 • Bidra til at en ny Eigerøy-bru blir realisert så snart som mulig
 • Se på midlertidige løsninger for trafikken til og fra Eigerøy, så som best mulig kollektivtilbud og trafikk- og lysregulering på Eie; mens vi venter på ny Eigerøy bru.
 • Jobbe for kortest mulig, effektive og trafikksikre tilkomstveier til ny E-39, herunder stamvei 42 til Egersund havn. Bidra til å få realisert næringstomter i tilknytning til de nye traseene
 • Arbeide for en løsning av gjennomgangstrafikken gjennom sentrum basert på en kartlegging av det faktiske trafikkbildet. Vi vil vurdere alle tiltak som kan bidra, herunder vurdering av ny fastlandsforbindelse fra Hovland til fv44
 • Prioritere arbeidet med å fullføre gang- og sykkelveien fra Leidland til Skadberg
 • Arbeide for opparbeidelse av gang- og sykkelsti fra Tengs bru til Gådå
 • Prioritere utbedring av fv. 44 fra og med Hellvik bru til Vassvik, herunder gang- og sykkelsti
 • Vurdere etablering av bildelingsordning i samarbeid med Kolombus, særlig for elbil
 • Arbeide for gode gang- og sykkelveier, gode kollektive løsninger og trafikksikre veier. 
 • At Eigersund kommune skal videreføre samarbeidet med Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune om Sykkelbyen Egersund
 • Jobbe for at Statens vegvesen og den delen av deres virksomhet som overføres de nye fylkeskommunene fra 1.1.2020, fortsatt skal være tilstede i Egersund
 • Jobbe for planlegging og realisering av dobbeltspor på Jærbanen mellom Egersund og Sandnes

Planlegging og infrastruktur

KrF vil

 • Øke kommunens planleggingskapasitet for å sikre oppdaterte og aktuelle planer
 • Videreføre arbeidet med flomsikring på strekningen Slettebøvannet – Lundeåne
 • At det ikke skal etableres nye landbaserte vindkraftverk som er konsesjonspliktige
 • Eigersund kommune skal være en foregangskommune innfor bruk og utvikling av ny teknologi og legge til rette for utbygging av digital infrastruktur (herunder bredbånd) i hele kommunen
 • Bidra til å sikre at beslutninger som gjelder infrastruktur tar hensyn til at klimaet er i forandring
 • Arbeide langsiktig for å samlokalisere nødetatene i kommunen (brann, politi, ambulanse)

Sentrumsutvikling

 KrF vil

 • At Egersund sentrum skal bevares gjennom bruk. Vi vil derfor være kritiske til tiltak som kan ødelegge preget av trehusbyen Egersund
 • Legge til rette for å utvikle gode lokale rammevilkår for å dempe sentralisering av statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser og tjenestetilbud
 • At moderne byutvikling skal skje fra Gruset og opp til og med Eie. Her kan det tillates høyere bygninger og mer moderne løsninger
 • At kommunedelsentra på Hellvik og Helleland skal opprettholde og utvikle funksjoner som etterspørres av innbyggerne

 Bolig- og fritidsbebyggelse

 KrF vil

 • At det skal være tilstrekkelig med byggeklare boligtomter i alle kommunens tettsteder. Det må til enhver tid være tilgjengelige, byggeklare tomter på Helleland og Hellvik
 • At det skal legges til rette for fortetting og økt boligbygging i Egersund sentrum og i sentrumsnære områder. Krav til parkeringsdekning må vurderes nærmere
 • Legge til rette for utbygging av boligtomter til boligsosiale formål
 • Legge til rette for boligbygging nært opp til jernbane og der det er mulig, for gode kollektive transportløsninger
 • At det kan legges ut nye områder for fritidsbebyggelse, der dette ikke er i strid med 100 metersbeltet og andre nasjonale føringer. Før det legges ut nye felt, skal fortetting i eksisterende felt for fritidsbebyggelse vurderes

e.      Landbruk og distrikt

Landbruket er av stor betydning for sysselsetting, bosetting og vedlikehold av kulturlandskapet i kommunen. Det var 482 jordbrukseiendommer og 477 jordbruksforetak i 2018, samt 108 sysselsatte i landsbruksbasert industri. Eigersund var den tredje største sauekommunen i landet, etter antallet vinterfora sau. Kommunen har også landets største storfeslakteri.

Ny kai for utskiping av tømmer blir ferdigstilt i 2019, og kan bidra til økt avvirkning av skog i et stort område. Kommunen er med i pilotprosjektet for klimaskogplanting sammen med to andre kommuner i Rogaland.

Vi ønsker at landbruket i Eigersund fortsatt skal ha en betydelig verdiskaping, og bidra til at kulturlandskapet opprettholder sitt åpne preg. Vi mener at en sterk landbruks- og skogbruksnæring gir det beste grunnlaget for spredt bosetting i hele kommunen.

KrF vil:

 • Sikre størst mulig lokal matproduksjon i kommunen ved bla å bevare landbruksjord
 • arbeide for et sterkere vern av dyrket og dyrkbar jord og at Eigersund skal bidra til at det regionale jordvernmålet blir nådd
 • bidra til å opprettholde det gode fagmiljøet som er opparbeidet, slik at de som driver i disse næringene får god informasjon, service og tilrettelegging
 • være tilbakeholdne med å gi tillatelse til fradeling fra jordbrukseiendom, med mindre jordbruksarealet blir tillagt nabobruk, og på den måten gir bruksrasjonalisering

f.        Kultur, kirke og frivillighet

Kommunen har et rikt og mangfoldig tilbud innen kultur, idrett, menighetsliv og andre frivillige lag og foreninger. Frivillige lag og organisasjoner er avgjørende for et godt liv, både for de som bidrar og for de som nyter godt av deres tjenester.

Frivilligheten

Vi vil arbeide for at mangfoldet blant frivillige lag og foreninger skal opprettholdes og videreutvikles.

Vi ønsker å skape best mulig rammevilkår, og bidra til fortsatt sterke og livskraftige organisasjoner og tilbud i frivillige lag og foreninger.

KrF vil:

 • Arbeide langsiktig for å styrke tilskuddet til lag og foreninger, særlig med tanke på forebygging mot ensomhet og utenforskap
 • Styrke Frivilligsentralen som en sentral instans for å samordne det frivillige arbeidet i forhold til behov og kommunens tjenester, og arbeide for en utvidelse av virksomheten med flere tjenester til folk flest

Den norske kirke

Den norske kirke er ikke lenger statskirke, og den nye tros- og livssynsloven gjør det nødvendig å finne fram til et lokalt samarbeid på en ny måte. For å opprettholde kirken som en god, lokal folkekirke, er den avhengig av god rekruttering og et godt forhold til lokalsamfunnet. Vi ser at antall døpte er forholdsvis lavt, mens andel døpte som konfirmerer seg er høyt.

Vi ønsker at Den norske kirke fortsatt skal være et relevant tilbud til alle aldersgrupper i alle livssituasjoner. Vi ønsker at antall døpte skal øke og konfirmerte skal holde seg på et høyt nivå. 

KrF vil:

 • Arbeide for å sikre kirken gode økonomiske rammebetingelser
 • Legge til rette for et godt samarbeid mellom kirken, kommunen og lokale lag og foreninger
 • Arbeide for å etablere et seremonibygg på Hestnes gravlund, som også kan benyttes som samlingssted for innbyggerne på Rundevoll / Hestnes

Kultur

Kommunen har en sentral rolle når det gjelder kulturtilbudet, og må være åpen for endringer når behovet endrer seg.

Vi ønsker å styrke kommunens kulturtilbud slik at innbyggere i alle aldre finner tilbud de kan delta i. Vi ønsker at ulike kulturtiltak skal bidra til å styrke kommunens ulike lokalsamfunn.

KrF vil:

 • Arbeide for å etablere et felles kulturhus og rådhus i Egersund sentrum, der bibliotek kan inngå (jf. Mulighetsstudien). Dette vil skape en felles møteplass for alle aldersgrupper, både på dag- og kveldstid
 • Vurdere muligheter for videreutvikling av kulturkvartalet, herunder bidra til fornuftig fremtidig bruk av Skrivergården

g.      Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen er selv en av byens største arbeidsplasser. For å få til gode tjenester innenfor kommunens ansvarsområder, er det av avgjørende betydning at alle ansatte har et godt arbeidsmiljø som motiverer til innsats. Dette er spesielt viktig fordi kommunens administrasjon skal endre praksis på en rekke tjenesteområder for å realisere målene med gevinstrealisering, samtidig som lovbestemte tjenester ytes og alle lovkrav rettet mot kommunen overholdes.

Vi ønsker å støtte tiltak som kan bidra til bedre arbeidsmiljø og bedre tjenester innenfor vedtatte budsjettrammer.

KrF vil

 • Ivareta innbyggerne og de ansatte i omstillingen av kommunens praksis for å arbeide smartere
 • Så langt som mulig påse at endring av kommunens praksis på de ulike tjenesteområdene skjer på en mest mulig skånsom måte, og i samspill med ansatte.