Kommuneprogram 2019-2023

Grunnsynet

Kristelig folkeparti er i alt sitt politiske arbeid forplikta på det kristne menneskesynet, nestekjærleiksbodet, tenesteoppdraget og  forvaltaransvaret.  

Kyrkje og kristenliv 

KrF vil arbeida for: 

 • å gi kyrkja gode økonomiske vilkår til å utføra oppgavene sine
 • godt vedlikehald av kyrkje og gravplass
 • gode vilkår for frivillig  arbeid 

Skule og barnehage 

KrF vil arbeida for: 

 • at det vert bugd ny skule
 • auka støtte til born som treng ekstra oppfølging
 • å  gi kurstilbod til lærarar og foreldre som har born med spesielle behov
 • at kristne grunnverdiar skal prega skule og barnehage
 • ein god og fleksibel SFO- og barnehage ordning
 • at barnehagetilbodet og skule må vera mest mogleg knytt til naturen og nærmiljøet
 • meir leikbasert læring i småskulen 

Alkohol, narkotika og andre rusmidler 

Alkoholen er framleis årsak til store helse- og sosialproblem i landet 

KrF vil arbeida for:

 • å støtte gode, rusfrie fritidstilbod
 • at kommunale tilstellingar er rusfrie
 • ein restriktiv alkoholpolitikk
 • god kontroll med verksemder og lag som har løyve til å selja alkohol
 • eit aktivt og målretta kommunalt rusførebyggjande arbeid

Helse og omsorg

KrF ynskjer å skapa trygge livsvilkår for alle som bur i Bokn.

KrF vil arbeida for:

 • å sikra eit godt førebyggjande helsearbeid for alle
 • at psykisk sjuke får eit tilstrekkelig tilbod
 • at det er tilgjengelege bustadar til folk med spesielle behov

Kultur og verdivalg

KrF vil arbeida for:

 • aktivt samspel mellom det frivillige og det offentlige
 • å  støtte arbeidet som vert drive av frivillige og frivillige organisasjonar
 • å støtte varierte aktivitetar  for eldre
 • å støtte  fleirkulturelle aktivitetar

Familiepolitikk

Familien er den grunnleggjande byggesteinen i samfunnet vårt.

KrF vil arbeida for:

 • å stykja regionalt samarbeid om familierådgiving og samlivskurs
 • at alle barn uansett familieforhold blir tatt vare på og får omsorg og gode oppvekstvilkår
 • at familiar som treng hjelp  må få dette mest mogleg gjennom heimebaserte tiltak
 • at kommunen gir  god informasjon om  Boknasamfunnet  til  innflyttarar, og at det blir kjekt på Bokn for alle

Næringsverksemd

Eit velfungerande og aktivt næringsliv er ein føresetnad for å sikra velferdsamfunnet.

KrF vil arbeida for:

 • god service og kort handsaming frå kommunalt hald
 • fleire nye arbeidsplassar på Bokn
 • å sikra næringsareal med lett tilgang til sjø
 • at det vert laga kvileplass for tungtransport m/service på Bokn
 • godt samarbeid med andre kommunar på Haugalandet om næringsutvikling
 • godt vedlikehald  av kommunale vegar og eigedommar
 • å få ein god utvikling på område frå og med  Knarholmen og sørover

Jordbruk

Eit aktivt jordbruk i Bokn er nøkkelen til det varierte kulturlandskapet vi har i dag.

KrF vil arbeida for:

 • å leggja til rette for eit attraktivt og produktivt jordbruk 
 • å sikra bu og driveplikta
 • vern av dyrka og dyrkbar jord, ved at jord ikkje blir bustad eller næringsområder
 • å sjå positivt på tilleggsproduksjonar av ymse slag
 • å gi høve til å selja jorda uten bygningar som tilleggjord på bruk som ikkje blir dreven av eigar

Kommunikasjon og samferdsel

Gode kommunikasjonsløysingar er viktig for å sikra busetting og næringsliv i alle deler av kommunen.

KrF vil arbeida for:

 • god  planløysing for E39 gjennom Bokn
 • å få ruste opp kommune- og fylkes vegar til eit høgare akseltrykk
 • å betre kolektivtibudet i heile kommunen
 •  sykkel- og gangvegar i Bokn slik at ein kan sykla eller gå  frå Ognøy i nord, til Loten i sør
 • kortare bussrute til vidaregåande skule i Haugesund

Miljø og natur

KrF vil arbeida for:

 • å ta vare på den varierte og fine naturen i kommunen
 • å legge til rette for balansert bruk av naturen til friluftsliv
 • stimulere til tiltak som kan stoppe tilgroing
 • stimulere til energisparende tiltak og bruk av nye energikilder
 • kartlegging av det biologiske mangfaldet i kommunen
 • mindre bruk av plast

Bustadbygging

KrF vil arbeida for:

 • at kommunen har regulerte områder til husbygging på meir en ein plass
 • at kommunen legg til rette for byggefelt med varierte og attraktive tomter
 • at det er mogleg å byggja større hus med leiligheter på nokre eller deler av byggefelta
 • at alle innbyggarane kan få tilknytting til kommunalt vatn