Program for Askøy KrF 2019-2023

Menneskeverd i sentrum

Foran deg har du nå Askøy KrFs valgprogram for perioden 2019-2023. Her vil du finne store og små saker som viser KrFs egenart og hvorfor vi ber om tillit fra deg den 9.september. Det er din stemme som avgjør hvilken styrke KrF har etter valget. KrF tror at samfunnet bygges best med de kristne verdiene, hvor et ukrenkelig menneskeverd, en radikal nestekjærlighet og et aktivt forvalteransvar er sentralt. Derfor vil KrF være en beskytter av de svakeste. Vi vil være opptatt av verdighet for de som trenger hjelp, og vi ønsker å gjøre kommunen både grønnere og mer næringsvennlig. Med hjerte for Askøy vil KrF tale innbyggernes sak, fra de yngste til de eldste. Familien er den samfunnsenheten som kan gi barn den tryggeste oppveksten. Kristelig Folkeparti vil derfor arbeide for at familien får best mulig rammevilkår i samfunnet. Familiens viktigste oppgave er å ta vare på det enkelte menneske, verne om dets verdi og skape identitet og trygge rammer. Dette må skje i et positivt samspill med de offentlige institusjonene. Det gjelder på alle nivå – fra barnehager og skoler, til alders- og sykehjem og hele den offentlige forvaltningen. De offentlige institusjonene skal være til for å tjene og hjelpe det enkelte menneske på best mulig vis. Der mennesker er i krise og livet trues, er det en oppgave å redde liv og gi livshjelp. Der menneskeverdet blir borte, må vi gi mennesker tilbake troen på livet og den verdien de selv har.

KrF er et sentrumsparti. Vi ser for oss en samfunnsmodell med god balanse og et aktivt samspill mellom det offentlig, det private og det frivillige. Vi ønsker ikke en velferdsstat, men et velferdssamfunn som baserer seg på nettopp dette samspillet. Dette skal gjenspeiles i våre årlige budsjettforslag i kommunen. Målet vårt er et samfunn som gir god livskvalitet for alle.

En kommune i vekst

Askøy er en kommune i sterk vekst. Prognosene tilsier at kommunen vil ha omlag 40.000 innbyggere i 2040. Veksten gir oss mange berikelser og muligheter. Vi blir også utfordret på å utvikle kommunale tjenester, infrastruktur og boliger tilpasset flere mennesker. KrF ønsker nye innbyggere velkommen og har et integrert askøysamfunn som målsetting. Vi ønsker at veksten skal skje på en måte som belaster miljøet på minst mulig måte, samtidig som den skaper gode kvaliteter for innbyggerne. KrF ønsker et vitalt, grønt og variert sentrum for kommunen i Kleppestø.

Barnehager

Barn og unge trenger et trygt oppvekstmiljø og fast tilhørighet. Familien har hovedansvaret for omsorgen og oppdragelsen av barna, men det er viktig at samfunnet gir foreldre tilstrekkelig støtte og hjelp i oppdrageroppgaven. Barnehagetilbudet skal rettes inn mot barnas behov.

KrF vil arbeide for:

 • å følge opp barnehagelærernormen vedtatt av regjeringen
 • at kommunen arbeider for fortsatt likebehandling av kommunale og private barnehager
 • at de ansatte i Askøys barnehager gis kompetanse til å oppdage omsorgssvikt og mot til å melde fra
 • at ressursene er tilstrekkelige for integrering av barn med funksjonsnedsettelse i barnehagene
 • at det parallelt med mer fleksible åpningstider i barnehagene, må innføres en maksimaltid for barn i barnehage

Skole og utdanning

En god offentlig skole er blant kommunens hovedoppgaver. En god skole skal formidle kunnskap, dannelse og kultur og hjelpe barn til mestring, utfoldelse og sosial utvikling og sørge for at mobbing ikke forekommer i elevens skolehverdag. Den viktigste ressursen skolen har, er læreren. KrF vil at den kristne kulturarven skal prege skole- og barnehagemiljøet.

KrF vil arbeide for:

 • at skolen skal bygges ut i takt med befolkningsveksten
 • å opprettholde en desentralisert skolestruktur
 • at alle barn har en naturlig plass i skolen uavhengig av funksjonsnivå
 • å prøve ut ordning med registrering og utvikling av elevenes egeninteresse/hobby for å styrke elevsentrert læring og trivsel
 • at skolene skal ha et funksjonelt antimobbeprogram og følge det opp
 • at kommunen skal ha et tilfredsstillende tilbud for svømmeopplæring
 • at kommunen skal følge opp statens norm for lærertetthet i skolen
 • at skolegudstjenester i kristne høytider skal inngå som en naturlig del av skolens aktiviteter, samtidig som skolene sørger for gode fritaksordninger
 • å være positive til opprettelse av og foreldrenes rett til å velge ulike type friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn
 • at det legges til rette for et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • at Rikskonsertene har sin naturlige plass i skolen
 • at elevene skal utvikle ferdigheter i å gjøre gode valg og bygge nye relasjoner

Tiltak for barn og unge

Askøy har en ung befolkning som bør bli hørt og sett. Det er viktig at barn og unge på Askøy motiveres til å ta aktiv del i det samfunnet de lever i. Det er de som er fremtiden! Personlig engasjement og ansvarsfølelse må stimuleres, og de unge må oppmuntres til å komme med ideer og initiativ. Dette omfatter også barn og unge med funksjonsnedsettelse. KrF vil jobbe for integrering av barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn på alle sosiale arenaer og arbeide for å forebygge vold mot barn og unge og sikre tidlig innsats. For et samfunn som er godt for barn og unge, er et samfunn som er godt for alle.

KrF vil arbeide for:

 • å støtte frivillige organisasjoner som gir tilbud til barn og unge
 • å følge opp statlig ordning med fritidskort
 • å etablere utlånsordning for sportsutstyr til barn og unge
 • at Askøy kulturskole gjøres tilgjengelig for flere
 • å støtte ungdommens kommunestyre og være lydhør overfor deres meninger
 • å styrke ungdomshelsetjenesten, forebygge sosiale problemer, sykdom og rusmisbruk
 • å arbeide for gode og tjenlige støtteordninger for barn i familier i krise
 • å bidra til, og støtte utbygging av, nærmiljøanlegg og trygge lekeplasser
 • å arbeide for at barnet blir satt i fokus i planleggingsfasen når det gjelder bygging av vei og trafikkregulering
 • å sikre en fortsatt tilstrekkelig bemannet og tverrfaglig sammensatt helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helse- og sosialtjenester

Målet for KrFs helse- og sosialpolitikk er at alle skal ha samme trygghet for liv og helse. Eldre som trenger pleie og omsorg, personer med psykiske lidelser og unge i faresonen, må prioriteres. Det er en klar sammenheng mellom livsstil og mange helseproblemer. Det er derfor viktig å satse på forebyggende arbeid. For å få dette til, må vi styrke samarbeidet mellom hjem, skole, kirke og frivillige organisasjoner.

KrF vil arbeide for:

 • gode og tjenlige støtteordninger for barn i familier i krise
 • å bekjempe livsstilssykdommer, med særlig vekt på reduksjon av rusmidler
 • å få flere korttids-/rehabiliteringsplasser på sykehjemmene
 • å sikre gode støtte- og hjelpeordninger for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer samt å bygge flere boliger for denne gruppen
 • å gi familier med omsorg for barn med funksjonsnedsettelse gode avlastningsmuligheter og sikre fast koordinator i kommunen
 • å styrke og utvide ordningen med omsorgslønn
 • at kontantstøtte og barnetrygd ikke skal medtas i utregning av sosialhjelp til barnefamilier
 • at det opprettes en familierådgivingstjeneste, helst med kontor på Askøy
 • at velferdsteknologi utvikles som et godt tilbud, ikke bare for de eldre

Eldreomsorg

Eldre er en viktig ressurs for samfunnet, både kulturelt og sosialt. Eldre må få muligheten til å leve et verdig og selvstendig liv og å kunne delta aktivt i samfunnslivet. Omsorgstjenestene må bygges ut slik at hver enkelt får nødvendig og kvalifisert hjelp på egne premisser og at flest mulig får bo hjemme så lenge som mulig.

KrF vil arbeide for:

 • at det vurderes et nytt fremtidig sykehjem
 • at den hjemmebaserte omsorgen styrkes
 • å bygge ut og styrke tilbudet med omsorgsboliger i Askøy
 • å videreføre babysang på eldresentre og sykehjem som en brobygger over generasjonskløften
 • å gjeninnføre stillinger som aktivitør på sykehjem og eldresenter
 • at eldre får bo i sitt eget hjem så lenge som mulig
 • å styrke og utvikle bruk av velferdsteknologi etter brukernes behov
 • at kommunal medvirkning til god informasjon om tannhelsetjeneste for eldre, må styrkes
 • at eldretreff o.l. gis kommunalt driftstilskudd
 • at omsorgslønn til familiemedlemmer som påtar seg tunge omsorgsoppgaver, prioriteres
 • at Askøys eldre må gis informasjon om sine rettigheter vedrørende egne valg av omsorgstjenester
 • at det må fortsatt legges til rette for frivillig innsats, blant annet på institusjonene

Rusomsorg

Ifølge Folkehelseinstituttet lever et stort antall barn i Norge med foreldre som misbruker alkohol eller har psykiske problemer. Dette er urovekkende. Resultatet er angst og utrygghet som fører til mistrivsel både på skolen og hjemme. Bruk av alkohol og narkotika påfører samfunnet, sosialt og medisinsk, store årlige utgifter. I tillegg ser vi svært mange personlige tragedier. Vi kan ikke stille oss likegyldige til dette. KrF ønsker en rusfri sone rundt alle barn.

KrF vil arbeide for:

 • at kommunen arbeider aktivt for å begrense bruk av alkohol og tidlig debut for både alkohol og narkotika
 • at unge informeres om skader som påføres fosteret ved alkoholinntak
 • styrking av samarbeidet mellom 1.- og 2.–linjetjeneste, slik at det er sammenheng mellom det tilbudet som gis i aktiv behandling og det som gis når vedkommende kommer tilbake til kommunen
 • at barnehage og skole har kunnskap om å følge opp barn som lever med rusmisbruk i familien
 • at foreldregenerasjonen gis informasjon om sammenhengen mellom holdninger, forbilde og adferd
 • flere boliger med oppfølging for rusavhengige
 • å søke kontakt med frivillige samarbeidspartnere som rehabiliterer og integrerer mennesker med rusproblemer, blant annet med selvhjelpsgrupper
 • å drive aktivt forebyggende holdningsarbeid mht. bruk av rusmidler i idrettsmiljø
 • at rusavhengige blir behandlet med respekt, får en verdig behandling samt ettervern og gis mulighet til et liv i rusfrihet

Integrering

KrF ser det som en ressurs for kommunen at Askøy består av mange nasjonaliteter og mennesker med ulik bakgrunn. KrF mener også det er en selvfølge at kommunen skal være en god nødhavn for dem som må flykte fra sitt hjemland. Askøy kan og bør ta i mot flere flyktninger. Forholdet til mennesker som kommer fra andre land må bygge på kunnskap, likeverd, toleranse og vern av menneskeverdet. Målet må være integrering i samfunnet, bl.a. gjennom forståelse og respekt for norsk kultur og lovverk, men samtidig må det gis mulighet til å ta vare på egne kulturtradisjoner.

KrF vil arbeide for:

 • å kunne ta imot et økt antall flyktninger
 • at mottaker- og hjelpeapparatet gir nødvendig og dekkende informasjon, slik at den enkelte så raskt som mulig kan bli kjent med de rettighetene som gis av samfunnet, og det ansvaret og de pliktene som kreves av enkeltmennesket
 • at forholdene legges til rette slik at den enkelte så raskt som mulig kommer i arbeid
 • at innvandrere som mottar sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram, og som ikke kan dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper, må få delta videre i norskopplæringen
 • at det i sterkere grad må fokuseres på ressurser hos enkeltmennesker og at kunnskap og kompetanse må utnyttes bedre
 • etablere fadderordninger for flyktninger
 • at det må være samspill med frivillige organisasjoner
 • at flerkulturelt arbeid styrkes
 • å legge til rette for praksisplasser for flyktninger i introduksjonsprogrammet

Idrett

Fysisk aktivitet og rekreasjon er viktig for folkehelsen og trivsel hos mennesker i alle aldre. Naturen gir verdifulle opplevelser gjennom alle årstider, og kommunen må sikre tilgjengelighet til gode tur- og badeområder for innbyggerne. Barn og unge trenger tid til lek og varierte aktiviteter, både organisert av det frivillige og egenorganisert. Det er viktig at forholdene legges til rette for frivilligheten også her.

KrF vil arbeide for:

 • å sikre et mest mulig varierte idretts- og fritidstilbud på Askøy i samarbeid med lagene
 • at barneidretten skjermes for brukerbetaling i kommunens idrettsanlegg
 • å utrede muligheten for en kunstisbane knyttet opp mot energibesparende oppvarming
 • å etablere lys på flere turstier for økt brukertilgjengelighet
 • å opprettholde dagens ordning med gratis utleie av lokaler i skolen til lag og organisasjoner
 • å tilrettelegge for nærmiljøanlegg innenfor gangavstand fra boligområder og sikre trygg adkomst for gående og syklende til disse
 • at idretten skal være en rus- og alkoholfri sone
 • at Askøy kommune må legge til rette for aktiv bruk av naturen også for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Kultur

Kunst og kultur har høy egenverdi. KrF ser på vårt mangfoldige kunst- og kulturliv som en kilde til livskvalitet, stimulerende opplevelser og meningsfullt fritidstilbud. Kulturlivet skal holde i hevd vår kulturelle arv og lokale tradisjoner, men også være åpent for nye impulser, som for eksempel «Flere farger». Kunstneriske talenter må få gode arbeids- og utviklingsmuligheter. KrF vil prioritere den frivillige delen av kulturlivet. Særlig bør det være et offentlig ansvar å sørge for kulturtilbud av høy kvalitet til barn og unge, utviklingshemmede og seniorer.

KrF vil arbeide for:

 • at befolkningen blir gjort kjent med vår historie og kultur, blant annet gjennom museumstilbudene i kommunen
 • at Askøy kulturskole får kapasitet til å ta i mot flere elever
 • at ordningen med kulturstipend opprettholdes
 • at det gis støtte til vedlikehold av forsamlingshus, herunder bedehus, idrettsanlegg, bygdehus osv.
 • opprettholde dagens ordning med gratis utleie av lokaler i skolen til lag og organisasjoner
 • at det i forbindelse med utvikling av Kleppestø vurderes lokaler for et kulturhus på Askøy
 • å sikre fortsatt lørdagsåpent bibliotek og publikumsvennlige åpningstider på hverdager

Kirke- og menighetsliv

Den norske kirke, frimenighetene og de kristne organisasjonene har et stort og mangfoldig arbeid i kommunen og setter et positivt preg på lokalsamfunnet. Vi må legge til rette for at disse får gode arbeidsvilkår. Svært mange på Askøy er innom våre gravplasser med både blomster og lys. Vi viser respekt for pårørende ved å holde våre gravplasser i god stand.

KrF vil arbeide for:

 • at det opprettholdes to diakonstillinger i Askøy
 • at kirkene blir godt vedlikeholdt
 • at ny menighetssal bygges ut ved Herdla kirke i forlengelse av driftsbygning mot vest
 • at det årlige investeringstilskuddet fra Askøy kommune videreføres ogstyrkes
 • at alle gravplassene sikres tilstrekkelig areal med tanke på fremtidig utbygging
 • at det vurderes en ny sentral gravplass på Nordre Askøy, gjerne lokalisert til Nordre Haugland

Nærings- og arbeidsliv

For Askøy KrF er det viktig å ha et godt samarbeid med det lokale næringslivet. Kommunen må være en aktiv medspiller for å sikre og styrke eksisterende bedrifter samt gjøre det vi kan for at flere bedrifter etablerer seg på Askøy.

KrF vil arbeide for:

 • at Hanøytangen, Storebotn, Mjølkeviksvarden og Horsøy får gode utviklingsmuligheter og kan framstå som lokomotiv innen næringsutvikling
 • at kommunen utvikler arealer for videre næringsutvikling
 • at bedriftene i kommunen oppmuntres til nytenkning for å kunne møte nødvendige omstillinger, særlig knyttet til miljø
 • at kommunen spesielt bør fremheve næring som fremmer miljøhensyn, likestilling og et godt arbeidsmiljø
 • at kommunen må være en aktiv deltaker i det lokale næringsliv og legge til rette for økt samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv
 • å legge til rette for vernede arbeidsplasser/praksisplasser
 • at kommunen arbeider for likestilling og lik lønn for likt arbeid

Natur og miljø

Askøy kommune har en mangfoldig og frodig natur. Gjennom planverket må kulturlandskap, artsmangfold og vår historie fremheves. KrF vil arbeide for å sikre at det er mulig å drive jordbruk i varierende skala i vår kommune og at ikke matjord blir bygget ned uten å bli opparbeidet tilsvarende et nytt sted.

Også Askøy må ta del i det grønne skiftet som vi står overfor som samfunn. Vi har et ansvar for å sikre et livsgrunnlag for kommende generasjoner, og valgene vi tar i dag påvirker fremtiden. Det offentlige må selv gå foran med et godt eksempel. Alle bør kunne få tilgang til sjø- og båtliv.

KrF vil arbeide for:

 • at kommunens nye reviderte klima- og miljøplan følges opp
 • en bærekraftig forvaltning av vilt- og fiskeressursene i vår kommune
 • i størst mulig grad å legge forholdene til rette for lokalt jordbruk og skogsdrift i deler av kommunen og hindre nedbygging av matjord
 • å bevare den grønne korridoren langs nord-sør-aksen av kommunen
 • overgang til mer miljøvennlig oppvarming av offentlige bygg
 • å legge enda mer til rette for gjenbruk og resirkulering
 • at alle kommunale bygg får energiledelse for å spare penger og miljøet
 • at kommunens bilpark ved nyanskaffelse byttes ut til nullutslippsbiler
 • at kommunen sørger for at ulovlige avfallsdeponier fjernes
 • at kommunen legger til rette for etablering av flere småbåthavner på Askøy
 • at det bygges allment tilgjengelig båtrampe på Herdla

Samferdsel

Etter at broen kom, har befolkningsveksten ført til en betydelig trafikkøkning. Prognosene for videre trafikkutvikling er sterk vekst. Når vi skal planlegge for fremtiden, må det gjøres i spenningen mellom denne veksten og behovet for å finne løsninger som ivaretar miljøet. KrF vil gjøre det enklere å gå og sykle på Askøy. Et godt og effektivt kollektivtilbud er viktig både for å dempe presset på vegsystemet og gi et godt transporttilbud internt i Askøy samt til og fra kommunen, spesielt i rushtiden. Trafikksikkerhet må prioriteres for alle trafikkgrupper. KrF vil arbeide for:

 • å bedre miljøet og redusere press på veinettet ved å gjøre kollektivtrafikken så billig og attraktiv som mulig
 • et helhetlig sykkelveinett
 • at alle nye veier, og flest mulig av de eksisterende, skal tilrettelegges for både gående og syklende
 • fortsatt gratis parkering på Kleppestø for alle som reiser med buss og båt til Bergen
 • at hurtigbåten mellom Kleppestø og Bergen fortsatt blir regnet som en del av det offentlige kollektivtilbudet og sikres offentlig tilskudd i framtiden
 • trygg skolevei i hele kommunen
 • at trafikkfeller langs kommunale veier fjernes
 • at det ved utbygging av nye veier legges kabelnett i veigrunnen
 • at Kleppestøplanen tas opp til ny behandling med grunnlag i førsteutkastet med større areal

Bosetting

”Det gode liv” bør prege våre bomiljøer. Trygge lekemuligheter for barna integreres i lokale nærmiljøanlegg. Byggefeltene må få variasjon av hustyper og størrelser slik at det finnes egnede boliger for ulike aldre og livssituasjoner. Miljøhensynet er viktig ved arealplanlegging og utbygging for å sikre et bomiljø av høy kvalitet både for nåtid og fremtid.

KrF vil arbeide for:

 • at en legger større vekt på estetikk og naturtilpassing av nye boliger
 • at nye boliger tilrettelegges for alle aldersgrupper og livssituasjoner
 • at lekeplasser og forskjellige typer nærmiljøanlegg blir plassert sentralt i bygdene og med trygg adkomst
 • at ordningen med tildeling av byggeskikkpris videreføres
 • fortetting av eksisterende bebyggelse, særlig ved kollektivknutepunkter
 • å legge til rette for et bedre tilbud innen seniorboliger i kommunen

Politisk styring og økonomi

Det er en utfordring for Askøy at kommunen har en stram økonomi. Dette vil KrF arbeide for å bedre gjennom gode prioriteringer, ved å øke kommunens inntekter og regulere tomter for salg.

KrF vil sette innbyggernes interesser i sentrum for all kommunal virksomhet. God forvaltning av fellesgodene vil tjene den enkelte askøyværing. Administrasjonen og de politiske organene skal videre arbeide slik at det gir størst mulig åpenhet og innsyn for innbyggerne. De digitale tjenestene må utvikles og kommunal informasjon må forenkles, gjerne gjennom et klarspråksprosjekt. Folks krav om å bli hørt må respekteres.

KrF vil arbeide for:

 • lett tilgjengelig informasjon til innbyggerne
 • flere og bedre digitale tjenester
 • å regulere kommunale tomter før salg
 • at innbyggerne får snarlig svar på henvendelser
 • at kommunen fortsetter med tre utvalg under kommunestyret for å sikre god deltakelse i det politiske arbeidet
 • at folkehelseperspektivet følges opp i alle saksutredninger
 • å beholde kommunalt eierskap i strøm, vann og avløp