Politisk program Arendal KrF 2019-2023

Verdigrunnlag
Arendal KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Vi bryr oss om din hverdag!  
I Arendal er vi best når vi samarbeider! Derfor ønsker KrF at Arendal kommune skal oppleves som en god medspiller for innbyggere, frivilligheten og næringslivet. På den måten kan vi sammen finne langsiktige, gode løsninger for hele vår kommune. Løsninger som bidrar til at flere fullfører videre gående skole, økt sysselsetting, gode nærmiljø, mindre ensomhet og mer livsglede.

Arendal KrF ønsker trygge familier, som sammen med landets beste barnehagelærere og lærere, gir barna en god start på livet. Sørge for et samkjørt hjelpeapparat som tidlig trer støttende til der det trengs, slik at ingen faller utenfor. En kommune hvor de som har behov for pleie og omsorg får det, når de trenger det. En kommune som møter alle innbyggere med respekt og forståelse.

Vi vil ha en kommune hvor vi legger til rette for kreative og nyskapende innbyggere som tør å tenke nye tanker! Bærekraftige tanker som fører til flere arbeidsplasser, og et inkluderende arbeidsliv med plass til alle.

Arendal KrF ønsker gode nærmiljø med rom for alle i hele kommunen. Et variert boligmarked som gjør Arendal til et førstevalg for alle. Vi vil jobbe for nærturområder og grønne lunger i hele kommunen. Vi ønsker å spille på lag med menigheter, lag, foreninger og enkeltpersoner som bidrar til gode møteplasser for alle generasjoner. Vi drømmer om en kommune hvor gleden over å hjelpe andre er stor.

Et godt samfunn har rom for hele mennesket, med det livssynet hver enkelt har. Et slikt samfunn forsøker ikke å presse religionen ut av det offentlige rom, men legger til rette for menneskers mulighet til å utøve sin tro.

Globale utfordringer innen fattigdom, klima, flyktning og menneskehandel krever lokal innsats. KrF vil være en tydelig stemme for at Arendal kommune tar sin del av ansvaret for disse utfordringene.

HELSE OG OMSORG
Alle mennesker fortjener et verdig liv, og skal få den helsehjelpen de trenger når de trenger det.  

KrF vil
– videreføre arbeidet med å doble antall institusjonsplasser for omsorg innen 2030- legge til rette for private seniorsenter/aldershjem
– samarbeide med frivillig organisasjoner for å gi eldre og ensomme et godt tilbud- kjempe for at sykehuset i Arendal fortsatt skal være et fullverdig sykehus med akuttfunksjoner og     
  fødeavdeling, og at avdelingene gis mulighet for forskning og utvikling.
– gi god og forutsigbar oppfølging av barn og unge med spesielle behov, og tidlig innsats med god koordinering
– etablere en gatepsykolog for ungdom 

GOD OPPVEKST
En god start på livet er helt avgjørende for en god fortsettelse. KrF vil alltid sette barns beste i sentrum. Vi vil jobbe for at alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden.


Familien er det første og for de fleste den viktigste av alle fellesskapene vi gjennom livet blir en del av. For barn er familien den mest grunnleggende arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap.

Barnehagen skal være et trygt og godt sted for små barn å være, et sted der barnet får utvikle seg gjennom lek, samspill og kreativ utfoldelse.

Skolens viktigste oppgave er å sette eleven i stand til å tilegne seg ny kunnskap, omgås andre på en god måte og bli trygge på seg selv. Sammen vil vi skape en god kultur for læring, og formidle at skole er viktig!

I Arendal skal alle som ønsker det få delta på en fritidsaktivitet og gjennom det oppleve mestring og tilhørighet.

Arendal KrF vil beholde barneskolestrukturen slik den er i dag.


KrF vil
– samarbeide om god kvalitet i barnehagetilbudet mellom kommunale og private barnehager
– ha nulltoleranse for mobbing i barnehage og skole og jobbe aktivt med forebygging av mobbing
– jobbe for obligatoriske foreldremøter
– bygge ny idrettshall på Asdal og Moltemyr
– jobbe for et talentsenter på Vitensenteret
– jobbe for trygge skoleveier i tråd med trafikksikkerhetsplanen. Innføre hjertesoner.
– ta vare på naturområder i tilknytning til barnehager, skoler og boområdene
– stimulere til et godt samarbeid mellom barnehagen/skolen/skolefritidsordningen, hjemmet,
  menigheter, lag og foreninger
– sørge for at det etableres foreldrenettverk knyttet til alle klasser i Arendalsskolen
– arbeide for å øke antall lærlingplasser i offentlig og privat sektor
– sørge for at lavinntektsfamilier får god oppfølging og nødvendige tilbud. Blant annet til deltakelse i fritidsaktiviteter og ferier.
– samarbeide med frivilligheten om gode tilbud til alle i skoleferiene, etter inspirasjon fra Jul for alle.


ALLTID EN NY MULIGHET
Noen ganger blir livet annerledes enn vi hadde trodd og ønsket, da er det viktig med et tilgjengelig hjelpeapparat. Arendal kommune skal alltid gi hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig, og gi alle en ny mulighet og et verdig liv.


KrF vil
– jobbe for at sosialhjelpssatsene følger prisutviklingen og at barnetrygden ikke regnes med i
 grunnlaget
– legge til rette for at pårørende som utfører omsorgsoppgaver, får god avlastning og oppfølging
– videreføre støtte til Home-start, et forebyggende tilbud til familier organisert av Frelsesarmeen
– arbeide for god oppfølging og godt ettervern innen rusfeltet
– videreføre støtten til T5 og Kirkens Bymisjon
– arbeide for at det er god kvalitet på utleieboligene til Arendal kommune og sikre riktig utleiepris


Globale utfordringer – krever lokal innsats

KrF vil kjempe for et bærekraftig samfunn i tråd med FNs bærekraftmål. Vi må ha et bevisst forhold til vårt forbruk og begrense vår forurensning. Vi vil levere stafettpinnen videre til nye generasjoner med god samvittighet. Arendal kommune må ta sin del av ansvaret ved lokal innsats innen klimautfordringen, flyktningkrisen, et ansetning arbeidsliv og kampen mot menneskehandel.

KrF vil
– følge opp kommunens klimaplan
– motta det antall flyktninger staten oppfordrer oss til.
– jobbe for god integrering i arbeid og nærmiljø
– jobbe for å forhindre svart arbeid blant annet gjennom en informasjonskampanje på flere språk, gjerne i samarbeid med medieelever fra VGS.  


GODE NÆRMILJØ & ET VARIERT KULTURLIV
Gjennom et godt samarbeid mellom kommunen, organisasjoner og næringsliv skal Arendal være en spennende kulturkommune med gode nærmiljø, og et variert kulturtilbud året rundt.

KrF vil
– Legge til rette for transformasjon og fortetning i nærheten av barneskolen
– «Smart lån» for å hjelpe unge inn på boligmarkede
– innføre et fritidskort som gir barn og ungdom tilskudd til fritidsaktiviteter
– videreføre Med Hjerte For Arendal
– legge til rette for et aktivt og bredt kultur- og idrettstilbud
– at søndagen skal være en annerledes dag, og sier nei til søndagsåpne butikker
– videreføre gratisprinsippet for bruk av kommunale bygg
– støtte menigheter, idrettslag, foreninger og organisasjoner
– støtte rusfrie arrangement og tiltak som øker debutalderen på alkohol
– at det skal bli kanaler i Arendal sentrum, som finansieres av statlige støtteordninger og    
  private
– sikre allmennheten god tilgang til sjøen
– skape grønne lunger/100 meters skoger og lekeplasser i samarbeid med  venneforeninger og     
  velforeninger i hele kommunen
– tilgjengelige turløyper i hele kommunen
– videreutvikle leirskolen på Hove og utrede mulighet for folkehøyskole i samarbeid med Hove drift og utvikling

VI VIL HA EN KOMMUNE I VEKST
Næringsliv, boligbygging og samferdsel er viktige bærebjelker i utviklingen av kommunen.

Arendal kommune skal oppleves som en attraktiv og næringsvennlig kommune for både eksisterende bedrifter og nyetablerere. Kommunen skal være en god tilrettelegger for både private og offentlige virksomheter. Sammen med boligutbyggere skal vi sørge for et variert og attraktivt bo tilbud.


KrF vil
følge opp næringsplanen
satse på blå vekst og blått kompetansesenter i Flødevigen
etablere «park and ride»på Krøgenes, Nedenes og Harebakken- bybuss til 10 kr
– at ferjetilbudet skal være en del av kollektivtilbudet
– sikre utbygging av E-18 mellom Arendal – Grimstad så raskt som mulig
– vil si nei til bybommer i Arendal og arbeide for statlige midler til økt
  kollektiv trafikk og tilrettelegging for gående og syklende
– legge til rette for videreutvikling av Arendal havn – Eydehavn, med vei til E18
– jobbe for kommune sammenslåing med omkringliggende kommuner, for å sikre et godt og robust
  tjenestetilbud.
– at Hoveodden skal være et friområde, bortsett fra der det har vært camping. Der ønsker vi et
  bærekraftig camping/overnattings tilbud.
– Utvikle Raet nasjonalpark med nasjonalparksenter
– Legge til rette for vekst og utvikling i østre del av kommunen
– Arbeide for etablering av høyere utdanning i Arendal innen arkitektur, design og kunst.ET LEVENDE LANDBRUK MED FREMTIDSVISJONER
KrF vil arbeide for et bærekraftig landbruk der vi verner om dyrket mark og arbeider for en god utnyttelse av jordbruksarealene i kommunen.

Krf vil
-arbeide for nullvisjon for nedbygging av dyrka mark
– legge til rette for bønder og småbruk så de får gode rammevilkår
– stimulere til økt aktivitet i landbruket
– økt fokus på lokalmat
– legge til rette for tilleggsnæringer
– etablere sykkel- og aktivitetsløyper med mulighet for besøk på gårdsbutikker 


EIENDOMSSKATT
KrF ønsker å redusere eiendomsskatten. En reduksjon betinger at andre inntekter øker.
Inntektene fra dagens ordning med eiendomsskatt er nødvendige for å kunne realisere KrFs program for perioden 2019 – 2023. KrF sier nei til økning av eiendomsskatten utover 2019 nivå.