Politisk program

Alvdal Kristelig Folkepartis program

KrF bygger sitt program på det kristne menneskesynet. Hvert menneske har en unik verdi.

Samfunnet skal bidra til at den enkelte kan realisere et godt liv i et forpliktende fellesskap.

Alvdal KrF ønsker å legge vekt på:

  •  å gi barn/ungdom en god oppvekst og eldre en trygg alderdom.
  •  et åpent lokaldemokrati
  •  økt etisk bevissthet .

Vedtatte investeringer vil i kommende år legge beslag på mye ressurser og det økonomiske handlingsrommet for kommunen blir mindre. Dette krever bevisst prioritering. Alvdal KrF vil prioritere  følgende:

  • Realisering av skoleutbyggingen inklusive planlagte tilleggsfunksjoner. Flerbrukshall med tilbud til et bredt spekter av kulturaktiviteter
  • Utvikling av tiltak innen pleie, omsorg og rehabilitering  med spesifikt siktemål å bedre brukernes  livskvalitet.
  • Arbeide for å utvikle Steia til et livskraftig og trivelig bygdesentrum, som også ivaretar de særegne kvaliteter «stasjonsbyen» har.  
  • Næringsutvikling må være et fokusområde i planarbeidet og det bør satses på «ungt entrepenørskap». Landbruket er en bærebjelke i bygdas næringsliv; vi ønsker et levende og sterkt  landbruk i hele bygda og et sterkt jordvern.
  • Fremme frivillig sektor som en viktig del av et levende lokalsamfunn.
  • Jobbe for en rusfri livsstil.
  • Gi kirke og menighetsliv gode betingelser som en viktig aktør i de fleste innbyggeres liv.

Alvdal KrF mener at forholdene i Nord-Østerdal ikke nødvendiggjør en kommunesammenslutning pr. i dag, men er villig til å gå inn i en diskusjon om fremtidige kommunegrenser der «smådriftfordeler» veises opp mot fordelene ved større enheter.

I en urolig verden med økende mengder flykninger i nød, må vårt lokalsamfunn også være villig til å øke vårt bidrag.