10 reasons to vote KrF in Oromo

Sababoota 10 kan IttiPaartii
Ummatoota Chaayinaa Filannuuf

Paartii Ummatoota Kiristiyaanaa – waliin birmadummaa namootaatif

 1. Sonawwan yeroo dheeraa
  Paartiin Ummatoota Kiristiyaanaa sonawwan Norway irratti dhaabbatte eeguu barbaada, kuni
  waan mariif dhiyaatu waan hin taanef Hundee keenya beekna taanan, garaagarummaa keenya
  namoota fi aadaawwan haaaraa wajjiin qabnus ni beekna. Birmadummaan namootaa, tola
  ooltummaan fi too’annoon sonawwan fuuldureen keenya irratti hundaa’udha.
 2. Yeroo fi filannoo bilisaa maatidhaaf
  Paartiin Ummatoota Kiristiyaanaa maatiiwwaniif karaa ijoollee xixiqqootin kallattiidhan
  deebii kenna: yeroo dabalataa fi bilisummaa filannoo dabalataa. Furmaataalee Sadarkaa’oo
  Muraasa Maatiin jajjabeeffamuu qaba – hogganamuu qaba. Paartiin Ummatoota Kiristiyaanaa
  maatiiwwaniif bilisummaa filannoo kennuufii barbaada, akka namni kamiiyyuu furmaataalee ofii
  isaa fi maatiif isaanitiif ta’u filatuuf.
 3. Hawaasa umriin wal simaa
  Noorway keessatti dulloomuun mijataa fi naga qabeessadha. Paartiin Ummatoota Kiristiyaanaa
  naootni umriin isaanii dulloome of eeggachuu isaanii ni dinqisiifata. Sababa kanaaf, Paartiin
  Ummatoota Kiristiyaanaa firpptaaf gargaarsa walitti fufaa barbaada. Babal’isiinsi manneen
  eeggumsaa dirqama itti fufuu qaba, fi eeggumsi manattii cimuu qaba.
 4. Birmadummaa namoomaa sadarkaa jireenya hunda irrattuu
  Namni hunduu gatii wal qixa qaba. Nuti birmadummaa namoomaa sadarakaa jireenya hunda
  irrattiitif ni falmanna. Namni kamiiyyuu cokamuu hin qabu. Paartiin Ummatoota Kiristiyaanaa
  namoota daa’imman fedhii addaa qabaniif gargaarsa fooyya’aa barbaada. Hayyama seeraan of
  ajjeesuu cimsinee mormina fi lubbuu hin dhalatiniif eeggumsa ni goona. Lubbuun kamiiyyuu kan
  isheef falmattu barbaaddi!
 5. Industirii fi hojii kalaquu
  Har’a namootni hedduun hojiidhaan ala jiru. Paartiin Namoota Kiristiyaanaa dabalataan akka
  argamuuf ni falmata. Maatii heddudhaaf, weerarri dhukkubichaa akka sababa hoji dhabdummaa
  fi hojirraa hir’ifamaatti ilaalama. Dirqama namoota gara hojiitti deebisuu qabna.
 6. Namoota caalmaatti gargaarsa barbaadan cinaa hiriiru
  Paartiin Ummata Kiristaanaa namoota hawaasa keessatti caalamaatti miidhaman cinaa hiriira.
  Hojii tola ooltummaa kan ittisa fayyadama dawaa fi daa’immanii fi dargaggootaa ni deeggarra.
  Kunneen namoota haala rakkisaa keessa jiran ittisuu fi gargaarudhaaf barbaachisaadha.
 7. Oolmaa daa’immaniif jijjiirama gaarii gara mana barnootaa
  Manneen barnootaa keessatti jalqabbii gaariin waggoota barbaachisoo hedduu mana
  barnootaatif bu’uura gaariidha. Paartiin Ummatoota Kiristiyaanaa ga’eessota dabalataan
  manneen barnootaa fi eeggumsa daa’immanii keessatti barbaada Waggaa jalqabaa mana
  barnootaa dareewwan barnoota duraa kan taphni, nageenyummaa fi hariiroon gahee guddaa
  keessaa qabuun bakka buusuna.
 8. Hawaasaalee naannoo si’ataa
  Paartiin Ummatoota Kiristaanaa biyya guutuu fayyadamuu barbaada! Hojii qonnaa kan omisha
  nyaataa dabaluu, qonnaan bultootaaf galii dabalataa fi dacheedhaaf eeggumsa ta’u uumuu
  barbaanna. Kuni guutummaa biyyattii keessatti carraa hojii fida. Paartiin Ummatoota Kiristiyaanaa
  daandiiwwan nagaa fi saaphanawwan daandii baabubaa seeran qindeeffaman barbaada.
  Furmaata geejjiba hawaasaa fooyya’aa akkasumas argama biroodbandii biyyattiii guutuu
  keessatti barbaanna.
  9.Saffisaa fi itti gaafatamaa poolisii qilleensaa
  Paartiin Ummatoota Kiristaanotaa dachee dhaloota dhufuuf tiksuu barbaada. Jeequmsi haala
  qilleensaa rakkoo jalqabaa fi isa duraa ummata hiyyeessotaati. Namootni akka baqatan ni
  dirqisiifamu, fi nuti dirqama gargaaruu qabna. Jijjiirama qilleensaa waan qilleensatti gadi
  lakkifamu kutuudhaan fi shora idiladdunyaa milkaa’aa taasisuu qabna.
 9. Tola ooltummaan daangaa hin qabu
  Dirqama of qabuu qabna! Hiyyeessa fi miidhamtoota addunyaa kanaa gargaaruu qabna. Paartiin
  Ummatoota Kiristiyaanaa deeggarsa sadarkaa ol aanaa ta’ee barbaada, jijjiirama akka inni fidu
  waan agarreef!