Telemark Fylkestingsprogram

VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGI

KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

 KrF er et verdiparti bygget på overbevisningen om at verdiene fra kristendommen er det beste grunnlaget for å utvikle politiske løsninger for samfunnet vårt. Samtidig må det settes klare grenser for politikkens virkeområde. Trosfrihet er grunnleggende i kristendemokratisk ideologi, og politikken skal derfor aldri blande seg inn i menneskers personlige trosforhold. Målet med politisk arbeid er et best mulig samfunn for alle, uavhengig av tro.

 KrFs grunnverdier er det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret, fordi vi mener dette er verdiene fra Bibelen og kristendommen som har størst relevans for politikken. Ut fra disse verdiene utledes de kristendemokratiske prinsippene som danner grunnlaget for utviklingen av KrFs praktiske politikk.

Verdiforankringen i den kristendemokratiske ideologien utgjør et alternativ til de mer systemorienterte ideologiene på høyre- og venstresiden. En verdiorientert ideologi med menneskeverdet i sentrum er det beste redskapet i en verden i stadig forandring. Verdiene våre er uforanderlige og prinsippene våre står fast over tid, men i praktisk politikk vil disse uttrykke seg på ulike måter når samfunnet endrer seg. Dette gir grunnlag for en politikk som både er grunnfestet og dynamisk, og som stadig vil finne nye relevante løsninger på utfordringene vi møter i et moderne samfunn.   Grunnverdier Det kristne menneskesynet Det kristne menneskesynet innebærer en forståelse av mennesket som skapt i Guds bilde. Det gir alle mennesker en unik verdi som ingen har rett til å krenke. Derfor vil vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død, alltid stå sentralt i vår politikk. Mennesket er skapt til å leve i fellesskap. Men vi er skapt forskjellige og er gitt både stor frihet og stort ansvar.

 Nestekjærligheten. Den kristne nestekjærligheten innebærer en radikal grunnholdning for hvordan vi skal møte våre medmennesker, som også må få konsekvenser for politikken. Nestekjærligheten gjelder alle mennesker, uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Den inkluderer selv de vi måtte oppfatte som våre fiender, og den krever aktiv handling.

Forvalteransvaret Mennesket har fått et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket. Det gjelder både naturressurser, økonomiske og menneskelige ressurser. Naturen gir oss store muligheter og stiller oss samtidig overfor et stort ansvar. Godene skal fordeles rettferdig, samtidig som kloden skal overlates til våre etterkommere i minst like god stand som da vi fikk ansvar for den.

KULTUR, IDRETT OG FRITID


Kulturbegrepet er vidt og rommer mye. Det kan være både breddekultur og mer spisset kultur. Det utøves både i profesjonelle sammenhenger, men også på frivillig basis. Kulturen berører våre røtter, er en stemme i tiden vi lever i og skaper fellesskap og gir oss kraft i et samfunn i endring.  Vestfold og Telemark står i en tusenårig kulturtradisjon der kristne og humanistiske verdier i stor grad har preget samfunn og kulturliv. Det ønsker KrF å ta vare på og gi stimulans til og utvikles.

Den norske kirke, sammen med andre tros- og livssynssamfunn, er viktige kulturbærere og formidlere av kristen tro og kulturarv.  Det er viktig å sikre statlig midler til middelalder-kirkene i fylket.  Kunstuttrykkene som disse kirkene innehar må også formidles til nye generasjoner. I et samfunn med mye stress og uro kan kirkene også være et sted for ro og meditasjon.

Kulturfeltet, inkludert idretten, engasjerer mange frivillige som bruker av sin fritid til å sørge for at mange på tvers av generasjoner får del i gode kulturtilbud. Frivilligheten er en viktig aktør for at kommunene skal få løst sine oppgaver og er samtidig en økonomisk gevinst for samfunnet. KrF vil bidra til at frivilligheten kan blomstre i Vestfold og Telemark.

Telemark har en arv å ta vare på innen skiidretten med Sondre Norheim og Morgedal som skisportens vugge. KrF må bidra til at idrettsforeninger og andre frivillige organisasjoner gis støtte til å holde oppe og videreutvikle sine aktiviteter. Det må legges vekt på å få fram et bredt spekter av kultur- og idretts-aktiviteter og en styrking av dette i både Vestfold og Telemark.  En spesiell utfordring ligger i å stimulere til samarbeid mellom bredde- og toppidretten.

Telemarkskanalen, som strekker seg fra Skien til Dalen i Telemark, stod ferdig i 1892.  Den er 105 km lang og innehar 18 sluser. Kanalen er en stor turistattraksjon og kulturbærer som Krf vil bidra til å bevare og utvikle.

Museene i fylket er viktige kulturformidlere. KrF vil arbeide for at museene får en enhetlig styringsmodell. Museenes rolle som forskningsaktør bør styrkes. Vi er stolte over at Henrik Ibsen er født i Skien og over Edvard Munchs sterke bånd til fylket vårt, og ønsker økt oppmerksomhet rundt disse internasjonale kunstnere.

Folkemusikken og annen folkekunst står fremdeles svært sterkt i fylket.

Notodden har internasjonal status som blues-by og tilbyr i dag blues-studier på universitetsnivå. Vestfold og Telemark har også noen av landets sterkeste miljøer for korpsmusikk. 

KrF vil løfte fram skapertrangen som grunnleggende i mennesket. Vi ønsker å bidra til en sterk satsing på et bredt kulturliv i fylket, både for å gi innbyggerne et rikere liv og for å profilere et kulturrikt fylke utad.

Litteratur, teater og andre kunstformer er avgjørende for demokratiet, som forposter for ytringsfrihet, refleksjon og erkjennelse. KrF ønsker å verne om frie ytringer.

Kulturlivet kan også brukes som grunnlag for næring og nyskaping. Eksempel er å videreutvikle Vestfold som et viking- og middelalder fylke der Kaupang, som Norges eldste by, og Midgard vikingsenter får sentrale roller. Telemark har en unik industrihistorie og nå med Rjukan og Notodden på Unescos verdensarvliste kan det gi store muligheter for kultur, næring og reiseliv. KrF ser det som viktig at fylkeskommunen, sammen med berørte kommuner, bidrar til å utnytte de muligheter en verdensarvstatus gir. 

BARN OG UNGDOM

KrF i Vestfold og Telemark går inn for:

 • styrke kultursatsingen i fylket for å skape livskvalitet, deltakelse, trivsel og folkehelse
 • stimulere til et bredt kultur- og fritidstilbud til ungdom
 • være pådrivere for at frivillige organisasjoner bør ha en sentral rolle i å utforme og definere det lokale kulturtilbudet
 • å stimulere til aktivitet ved å gi tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner
 • å prioritere støtte til kulturaktiviteter i rusfrie miljøer
 • å oppmuntre ungdomsorganisasjoner til aktivt å drive holdningskampanjer mot rusmidler
 • å øke satsingen på tiltak for å nå utsatte ungdomsgrupper
 • å bli kjent med ungdomskulturen for å skape inkludering og motvirke radikalisering blant ungdom
 • å aktivt følge opp handlingsplan mot fremmedfrykt og rasisme
 • å legge til rette for arbeidet i tros- og livssynsorganisasjoner og fremme god kontakt mellom representanter for ulike religioner og livssyn 

FRILUFTSLIV OG IDRETT

Vestfold og Telemark KrF går inn for:

 • å støtte tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og gir god folkehelse, for eksempel turløyper og nærmiljøanlegg
 • å støtte og stimulere til samarbeid mellom toppidretten og skolene i fylket
 • at fylkeskommunen støtter opp om antidopingarbeidet i trenings- og idrettsmiljøene
 • å tilrettelegge for flere friluftsområder
 • å gi støtte til breddeidretten 
 • å sikre at fylkeskommunale anlegg er tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå 
 • å videreføre arbeidet med å sikre områder av regional verdi, som verneområder og det som brukes som friluftsområder

KUNST- OG KULTURFORMIDLING

Vestfold og Telemark KrF går inn for:

 • å presentere mangfoldet av kulturlivet i fylket
 • å styrke Vestfold og Telemark sin rolle som frifylke for forfulgte ytrere
 • å styrke Telemark og Vestfold sitt omdømme som kunstnerfylke  
 • å ta vare på/utvikle kulturelle arenaer og attraksjoner 
 • å stimulere til tiltak for kulturbasert næring 
 • å styrke det kulturelle arbeidet som utføres i frivillige organisasjoner 
 • å støtte barne- og ungdomsaktiviteter som driver med kunst og kulturformidling
 • å støtte opp om Ungdommens kulturmønstring (UKM)
 • å opprettholde støtte til Teater Ibsen med lokasjonene i Skien og Tønsberg
 • å styrke bibliotekenes posisjon som demokratiske arenaer, formidlere av kunnskap og kultur, og uavhengige møteplasser for samtale og debatt
 • å satse på økt kultur- og kunstforståelse i skolen gjennom «Den kulturelle skolesekken», med kvalitetssikrede tilbud
 • å opprettholde Marinemusikken i Horten, som har en flerehundreårig historie og er en viktig kulturinstitusjon

KULTURVERN


Vestfold og Telemark KrF går inn for:

 • å sikre registrerte kulturminner for fremtiden, og gjøre disse bedre kjent og lettere tilgjengelig for folk blant annet gjennom bedre skilting
 • å arbeide for en sammenhengende pilegrimsled gjennom fylket i nært samarbeid med kommuner og kirker.
 • å utvikle Vestfold som et viking- og middelalder fylke der Kaupang og Midgard får sentrale roller i tillegg til de etablerte museene
 • å styrke museene i fylket og arbeide for en enhetlig styringsmodell
 • å gjøre museene til aktive sentra som kan gjøre historien levende og tilgjengelig for alle
 • å bevare og utvikle Telemarkskanalen

TURISME og FRITIDSMARKED

Vestfold og Telemark KrF går inn for:

Et bærekraftig og miljøvennlig reiseliv.
Vestfold er i dag et av landets mest attraktive fylker for sommerturisme. Telemark er en voksende destinasjon for helårsturisme. Forholdene må derfor legges til rette for reiselivsnæringen.

Det nye fylket bør se på synergier og samordning av reiseliv og fritids satsing i en helhet. Det vil være naturlig at det utarbeides en regional plan for reiseliv i Vestfold og Telemark fylke.

Visit Telemark og Visit Vestfold er viktige aktører som må trekkes inn i satsningen på økt og bærekraftig turisme.

Fylket har store muligheter til å utvikle et reiseliv som fremmer gode opplevelser og folkehelse.

Fylket har en flott kyst med kyststier padle led, øyhopping, camping kystkultur og et mangfoldig tilbud fordelt over mange kommuner.

Videre er kysten forbundet med innlandet gjennom Telemarkskanalen med hovedløp og sideløp. Det er store og mindre innlandsvann, det er fjell, vidder, nasjonalparker og store områder for ulike former for friluftsaktiviteter.

Fylkeskommunens bidrag med infrastruktur og tilgjengelighet er viktig for reiseliv.

Å støtte et samordnet og koordinert reiseliv i hele fylket som kan bidra til økt sysselsetting og verdiskaping innen reiseliv.  

Nedenfor noen punkter fra regjeringsplattformen som KrF i Vestfold og Telemark vil arbeide for skal komme vårt fylke til gode:

 • Bygge ut infrastruktur for å få økt tilgjengelighet til distrikts destinasjonene.
 •  Styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål.
 •  Ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk.
 •  Redusere skatte- og avgiftsnivået og forenkle skatte- og avgiftssystemet, som også vil komme reiselivsnæringen til gode.
 •  Gjennomgå ulike hindre som begrenser etablering av handelsbedrifter, med sikte på forenklinger.
 •  Utvikle modeller innen kulturturisme som kan gi nye forretningsmodeller og samarbeid mellom kulturinstitusjoner og turistnæringen.

Vestfold og Telemark KrF går inn for:

 • Å styrke markedsføringen som viking- og middelalder fylke.
 • Å bidra til å videreutvikle Notodden- Rjukan verdensarv
 • Å bidra til å få Gokstadhaugen, Oseberghaugen og Borrehaugene inn på Unescos verdensarvliste.
 • Å markedsføre Færder og Jomfruland nasjonalparker i forbindelse med reiseliv og turisme.
 • Å gjøre landbruksbaserte opplevelsestilbud til en del av fylkets reiselivsstrategi
 • Å satse på sykkelfylket Vestfold og Telemark
 • Å videreutvikle Gea Norvegia Geopark
 • Å videreutvikle opplevelsesmuligheter langs kysten og i Telemarkskanalen
 • Å sørge for å balansere reiseliv opp mot miljøhensyn, artsmangfold, husdyrhold og lokale interesser.
 • Å bidra til samarbeid også med ideelle organisasjoner og kommersielle aktører

            Innen reiseliv og opplevelser.

REGIONAL UTVIKLING OG SAMFERDSEL

Det har vært deltakelse fra politisk ledelse med administrativ støtte i de ulike regionråd i Telemark siste tid. Erfaringene er gode og dette samarbeidet bør videreføres.

Å forebygge og løse utfordringer som ikke kjenner kommunegrenser og fylkesgrenser er viktig, derfor er utstrakt samarbeid med kommuner viktig.

Ett eksempel på slikt samarbeid er mobbeombud som jobber forebyggende fra barnehage og ut videregående opplæring.

I de nye fylkene får vi større ansvar for den regionale utviklingen. Her er de viktig at vi utnytter de felles arenaene vi allerede har. Universitetet i Sørøst- Norge (USN) med våre fem campus i fylket, vår regionale flyplass Torp der vi sammen med vertskapskommunen Sandefjord eier over 85% av aksjene, det nye dobbeltsporet mellom Larvik og Porsgrunn og ny E18 er alle eksempler på områder der det har vært god samhandling i flere år.

Den sterke industritradisjonen og landbruket kan sammen med gründerånden og teknisk kompetanse, gi oss nye og spennende arbeidsplasser.

KrF vil legge til rette for at bedrifter vil etablere seg i fylket, slik at vi kan beholde den høye kompetansen vi har i regionen.

Mange av kommunene i fylket har en negativ befolkningsutvikling. KrF vil stimulere til å satse i disse områdene.

Moderne teknologi gjør at stadig flere kan utføre arbeidet uavhengig av å forflytte seg hver dag. Derfor må det fortsatt satses på utbygging av raske mobil og bredbåndsløsninger.

Det er derfor viktig at vi har god infrastruktur i hele fylket som gjør at det skapes og beholdes næringsvirksomhet.

KrF vil jobbe for at Vestfoldbanen utbygges så raskt som mulig. Det er viktig at tilbudet opprettholdes i utbyggingsfasen og at rutetilbudet forsterkes slik at jernbanen blir det foretrukne transportmiddel mellom byene. Bratsberg- banen er viktig både for person og godstransport og må ha en god korrespondanse både med Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Tinnosbanen må utvikles og det må etableres ny tømmerterminal i fylket.  KrF vil fortsette samarbeidet med fylkene sør for oss for at Grenlandsbanen kan planlegges og bygges slik det er beskrevet i dagens Nasjonale transportplan.

I 2018 ble E18 ferdig gjennom Larvik og vi har nå firefelts vei fra hovedstaden til Langangen. Nye veier bygger nå E 18 i Grenland. Dette er viktig for næringslivet og vil bety større trafikksikkerhet. E 134 er en viktig samferdselsåre til Vestlandet, men er også svært viktig som lokal vei for store deler av fylket vårt. RV 36 har fått store forbedringer den siste tiden. Dette arbeidet må fortsette.

KrF vil jobbe for at fylkene får midler som gjør at det er mulig å redusere etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveiene våre.

Klimaendringene stiller større krav til tuneller, bruer og håndtering av store nedbørsmengder. Dette må håndteres.

Vestfold og Telemark KrF går inn for:

 • en aktiv markedsføring av fylket vårt overfor næringslivet i andre deler av landet
 • å arbeide for å få vår andel av offentlige arbeidsplasser til regionen som f.eks. politihøgskolen i Larvik
 • en videre utvikling av Sandefjord Lufthavn Torp og Notodden lufthavn
 • støtte og videreutvikle inkubatorordninger (ordninger som gir nye bedrifter tilgang på kompetanse og utstyr)
 • at fylkeskommunen stiller krav til universell utforming av egne bygg og innleide lokaler
 • vil jobbe for at Vestfoldbanen utbygges så raskt som mulig
 • fullføre planleggingen av Grenlandsbanen
 • etablere ny tømmerterminal
 • redusere etterslepet av vedlikehold på fylkesveiene
 • KrF aksepterer byvekstavtaler som prinsipp, og vil støtte slike der det er lokal tilslutning til det.

LANDBRUK

Det nye fylket har 420.000 innbyggere og fremstår som et miniatyr av Norge med lang kystlinje og stor befolkningstetthet konsentrert i mange byer da særlig i områder med landets beste jord i sitt område. I tillegg har vi store flotte områder i innlandet med mindre befolkningstetthet men med fjellandskap, skogsområder, store beiteområder for sau og geit og arealer godt egnet for frukt og bær produksjon. Fylket er godt egnet til rekreasjon, turisme og annen næringsvirksomhet.

Et levende jordbruk og skogbruk er en viktig næring i seg selv, men også en nødvendig beredskap for selvforsyning.  I tillegg er det en veldig viktig kulturbærer som må få mulighet for en framtidsrettet utvikling.

Jordbruket og skogbruket i Norge er i stor grad regulerte næringer, derfor er det viktig at politikerne og landbrukets folk spiller på lag. Landbruket folk og organisasjoner er kjent for å være fremoverlent og ta nye utfordringer på en flott måte. Vi i KrF ønsker å bidra til at den tradisjonelle landbruksdriften skal ha gode kår og inntekter som står i forhold til innsatsen og inntekter ellers i samfunnet.

Dyrka og dyrkbar jord er en knapphetsressurs som må vernes på best mulig måte. Vårt fylke har 644 000 daa dyrka mark i drift og 33.000 daa dyrkbar mark som kan opparbeides. Dette er vår fremtids sikkerhet for matproduksjon spesielt når en ser på de klimautfordringene verden står ovenfor i dag. Vi ønsker at all dyrka og dyrkbar mark kartlegges i fylket slik at en unngår å bygge ned verdifull matjord. At det utarbeides arealplaner hvor det er nulltoleranse for å redusere matjordarealet i fylket.  Det skal lages en egen plan for alternativ bruk av matjord. Dyrkbar mark skal brukes til formål som tar sikte på matproduksjon.

Vi vil også peke på problemer med gjengroing av matjord der boniteten er dårlig og arealene små og lite produksjonsattraktive for moderne landbruk. Denne utfordringen må møtes med kreativitet og nytekning med hensyn til produksjon og tilskuddsmidler.

Det er registrert drastisk nedgang av insekter som bestøver planter og trær. Forskning og tiltak må iverksettes.

Vi i KrF ønsker å jobbe spesielt med utvikling av turisme relatert til landbruksnæringen og «Inn på Tunet» konseptet. Her mener vi at vi har spesielle muligheter for en positiv næringsutvikling til beste for hele samfunnet.

Vi vil også peke på mulighetene som ligger i nært og godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene for å møte fremtidens utfordringer i miljø og klimautfordringene samt utvikling av nye produkter og produksjonsmåter. Det er viktig å styrke samhandlingen mellom næringen og forskningsmiljøet. Melsom og Søve landbruksskoler er viktig for kompetansen i landbruket.

KrF går inn for:

 • At det fortsatt er attraktivt for næringsmiddelindustrien å være etablert i Vestfold og Telemark.
 • At det støttes opp om gründere og produsenter som kan øke mangfoldet og      tilgang på regionale spesialiteter og lokale matvarer.
 • Å styrke samhandlingen mellom aktører innen landbruket, mat og næringsmiddelindustrien med tanke på å utnytte klyngeeffekter.
 • At det tas vare på eksisterende og øke antallet «Inn på Tunet» gårder i Vestfold og Telemark i samarbeid med aktuelle aktører.
 • Å øke verdiskapningen for landbruksbasert tjenesteproduksjon gjennom å gjøre landbruksbaserte opplevelsestilbud til en del av vår reiselivsstrategi.
 • At samhandlingen mellom landbruket og turistnæringa i det sammenslåtte fylket bedres
 • At fylkeskommunen fortsetter samarbeidet med landbruks- og næringslivsorganisasjonene i utviklingen av regionale planer.
 • At fylkeskommunen som eier av Innovasjon Norge er en aktiv pådriver for økt investering og nyskapning på små og store gårder i hele fylket.
 • At hensyn til kulturminner balanseres mot hensynet til aktiv matproduksjon.
 • At Fylkeskommunens kollektivtrafikk vil bruke biogass basert på ressurser fra bl.a. landbruket.
 • At det stimuleres til mer grøfting og andre hydrotekniske tiltak som gjør jorda i stand til å takle mer og mer intens nedbør.
 • At det er god dialog med næringen i det regionale planarbeidet for klima, miljø og energi.
 • Bidra til utvikling innen produksjon og bruk av bioenergi.
 • Fortsette satsingen på lokal mat og drikke og forenkle regelverket for foredling på eget bruk.
 • Styrke den selveiende bonden ved praktisering av jord og konsesjonsloven.
 • Stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i samfunnet.
 • Forsterke satsingen på god dyrevelferd.
 • Bedre miljøtilstanden i jordbruket gjennom økt skjøtsel og istandsetting av kulturlandskapet, naturmangfold og kulturminner.
 • Videreføre arbeidet for å sikre innbyggerne trygg mat gjennom regelverk og tilsyn langs hele produksjonskjeden.
 • At bruken av antibiotika begrenses mest mulig i landbruket.
 • Jobbe for en løsning med kapitalavsetting som kan brukes i dårlige år innen hele landbruket lik den som skogbruket har i dag.
 • Jobbe for bedre erstatningen for pelsdyrbønder som må avvikle næringen i 2024/2025.
 • Legge til rette for å videreutvikle skogressursene og forsterke skogens bidrag til CO2-opptak og lagring av Karbon gjennom et aktivt skogbruk og utnytting av produksjonsmulighetene.
 • Stimulere bygge bransjen til nyskaping og bruk av tre som byggemateriale.
 • Styrke grunnlaget for skogbruket gjennom kostnadsreduserende tiltak, fjerning av flaskehalser i infrastrukturen og utbygging av skogsbilveier/tømmerterminaler.
 • Legge til rette for økt avvirkning i skogen og samtidig styrke ivaretakelsen av miljøhensyn i skogbruket.

HELSEPOLITIKK

Folkehelse med menneskeverd i sentrum
Fylkeskommunene har ansvaret som regional og lokal pådriver i folkehelsearbeidet. Dette er en stor og viktig oppgave. I mange år har vi visst at livsstil bedrer livskvalitet og leveutsikter. Fylkeskommunen har vært og vil fortsatt være en pådriver for å legge til rette for at folkehelse og forebyggende helsearbeid skal være en viktig del av den regionale utviklerrollen.

KrF vil støtte tiltak som bidrar til å inspirere innbyggerne til en sunn og god livsstil, slik som sunt kosthold, et ansvarlig forhold til alkohol, fysisk aktivitet og styrking av mental helse.

Ensomhet og utenforskap skaper uhelse. KrF vil derfor styrke inkluderende fellesskap som menigheter, idrettsmiljø, korps og andre lag- og foreninger.

Støtte initiativ for å evaluere samhandlingsreformen og styrke samhandling om helsehjelp og folkehelse

Selvmordsstatistikken i Norge er urovekkende. KrF vil vi være en aktiv pådriver i folkehelsearbeidet mellom kommunene og fylket for å stoppe den negative utviklingen.

ARBEIDSPOLITIKK OG LIKESTILLING

KrF mener at arbeidslivet skal gi rom for alle ut fra deres egne forutsetninger. Derfor er det viktig å tilrettelegge arbeidsplasser for mennesker med ulike funksjonshemminger. Vi må også tilby vernede arbeidsplasser. Det er viktig at næringslivet fremmer verdier som toleranse og likestilling. En kan ikke akseptere forbigåelser ved ansettelser på grunn av kjønn, svangerskap, alder eller etnisk opprinnelse.

Fylkeskommunen som rollemodell og utviklingsaktør må ta et særlig ansvar for å bidra med lærlingeplasser og tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eller ikke etnisk norsk opprinnelse.

Vestfold og Telemark KrF går inn for

●      at skolehelsetjenesten ved de videregående skolene styrkes

●      videreutvikle/desentrale spesialisthelsetjenester innen rus og psykisk helse

●      støtte organisasjoner som arbeider mot vold i nære relasjoner

●      arbeide for alkoholfrie arenaer, bl.a. der barn og voksne har felles møteplasser.

●      arbeide mot seksuell trakassering og nedverdigende behandling av medmennesker på alle områder i samfunnet

●      støtte frivillige organisasjoner som engasjerer seg i forebyggende helsetiltak

●      være positiv til partnerskapsavtale mellom den enkelte kommune og fylkeskommunen for å støtte prosjekter som kan bidra til at flere fullfører videregående skole

●      opprettholde og utvikle en god, offentlig tannhelsetjeneste.

●      videreføre samarbeidet med kommunene om trygge lokalsamfunn» og

trafikksikre veier.

●      at frivillige organisasjoner sikres en naturlig plass i det forebyggende helsearbeidet blant barn og ungdom

●      støtte frivillige prosjekter for å fremme et sunt kosthold, både hos unge og eldre.

●      påse at loven om universell utforming blir overholdt

●      styrke og utvikle arbeidet i eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

●      at flest mulig skal ha et meningsfylt yrkesliv så lenge de kan eller ønsker

●      at fylkeskommunen stiller krav til universell utforming av egne bygg og innleide lokaler

●      et tilpasset tilbud om utdanning og arbeid til funksjonshemmede

●      å opprette en base for luftambulansen i Vinje

●      en mer bevisst og samordnet innsats for å ansette personer med funksjonshemninger i fylkeskommunen

●      å utvikle fylkeskommunen som trygg arbeidsgiver

●      stimulere til god seniorpolitikk slik at de som ønsker kan delta lenge i arbeidslivet i det omfang de ønsker og har mulighet.

●      Stimulere til at ungdom gis muligheter som ansatt eller selvstendig næringsdrivende.

●      å påvirke til at utviklingsplanen for sykehusene følges opp 

●      å anerkjenne Borgestadklinikken sin kompetanse og viktige rolle

NÆRING, KLIMA OG MILJØ

Klima og miljøutfordringene må være i fokus i all næringsutvikling.

Vi forplikter oss på FN`s bærekraftmål.

Greve Biogass er et eksempel på næring som omdanner avfall til ressurs, dette er noe man ønsker på flere områder. Norsepp som separerer flyveaske kan være et annet spennende eksempel.

Basert på ny kunnskap er det fare for lekkasje av gift hvis gruvene i Brevik brukes til deponi av farlig avfall.

Næringslivet har vært aktive bidragsytere i å redusere det negative fotavtrykket for virksomhetene. KrF mener næringslivet har potensiale til å skape netto positive avtrykk og samtidig eksportere og kommersialisere teknologi på området.

Som vannkraftfylke med ren elektrisitet, skog som en råvare som binder Co2, Miljøvennlig prosessindustri, batteriteknologi, styringssystemer for selvstyring (autonomi), fangst og lagring av Co2 (CCS) er eksempler på områder hvor vi har store utviklingsmuligheter.

KrF ønsker å sikre bosetting og næringsutvikling i alle deler av fylket. Vi ønsker å skape lokalsamfunn som stimulerer til kreativitet og entreprenørskap. Vi vil medvirke til å skape utviklingsarenaer som gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kan fornye næringslivet. Et lønnsomt, mangfoldig og aktivt næringsliv er en forutsetning for å sikre velferd, bosetting og livskvalitet.  KrF vil tilrettelegge for ulike typer næringsklynger flere steder i fylket knyttet opp mot eksisterende og ny infrastruktur.

Universitetet i Sørøst Norge (USN) har en ambisjon om å bli det mest næringsintegrerte universitet i Norge. Dette er en fantastisk ambisjon som fylket vil underbygge med alle tilgjengelige ressurser. Lykkes man med dette vil ringvirkningene være store, og vårt fylkes attraktivitet for næring vil øke.

Fylkeskommunen skal bidra til gode rammebetingelser for næringslivet, og bør få tilført virkemidler til dette.

Vi vil stimulere til gode næringsarealer med god vei til offentlige transportårer, havner, råvarer og lignende. Vi vil bidra til rask og god saksbehandling.

Digitalisering robotisering og effektivisering er viktig for å drive vårt velferdssamfunn

videre på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Dette er også områder hvor Vestfold og Telemark bør styrke sin posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Reiselivet som næring sysselsetter allerede mange i fylket, og har et enda større potensial.

Vestfold og Telemark KrF går inn for:

 •  at gruvene i Brevik ikke brukes som avfallsdeponi
 • at næringslivet har ryddige forhold med hvit økonomi og arbeidsvilkår etter «Skiensmodellen» eller tilsvarende.
 • å styrke samhandlingen mellom fylkeskommunen, universitetet og forskningsmiljøet.
 • en aktiv markedsføring av fylket vårt overfor næringslivet i andre deler av landet
 • bidra til at fylket tar en større posisjon på havner for import og eksport.
 • støtte og videreutvikle inkubatorordninger (ordninger som gir nye bedriftertilgang på kompetanse og utstyr)
 • fremme tiltak som kan utvikle kreativitet og gründerevne i allealdersgrupper Elevbedrift, studentbedrift og grunder camp er viktige bidragsytere.
 • arbeide for at næringslivet får gode og forutsigbare rammevilkår 
 • bidra til utvikling innen ulike deler av reiselivsnæringen, med spesielt fokus på aktiviteter knyttet til Vikingearv, Verdensarv, Kystkultur, Fjell og vidde, middelalderkirker og stavkirker, folkekunst og -musikk, og ikke minst Telemarkskanalen.
 • bidra til utvikling innen produksjon og bruk av bioenergi
 • Stimulere til ren utvinning og foredling av Sjeldne jordarter (REE) og mineraler som benyttes i det «grønne skiftet» 
 • sikre norsk eierskap i industriforetak med viktig kompetanse og forskning 
 • arbeide for en levende landbruksnæring med vekst og utviklingsmuligheter 
 • tilrettelegge og stimulere næringsutvikling der folk bor 
 • bidra til å kartlegge nye muligheter i områder som opplever underskudd på arbeidsplasser 
 • løpende se etter nye muligheter for næringsetablering som følge av endringer i infrastruktur og muligheter gjennom ny teknologi 
 • Stimulere til økt verdiskaping og videreforedling av stedegne naturressurser som tømmer, vannkraft, mineraler og jordartsmetaller.
 • Klimapositive næringer bør få de beste vilkår for utvikling.
 • God infrastruktur som vei, bane, havn, strøm og internett er viktig for næringsutvikling, og her vil fylkeskommunen være pådriver og aktiv utviklingsaktør.
 • Miljøvennlig datalagring er viktig satsning i fylket
 • Stimulere til nyskaping og bruk av tre som byggemateriale.

UTDANNING OG KOMPETANSE

Skolen er samfunnets viktigste fellesarena for læring og kunnskap, grunnleggende ferdigheter og holdninger. I skolepolitikken har KrF fokus på kvalitet. Den gode skole vektlegger lærelyst og mestring. I dette står «den gode lærer» sentralt. Skolens arbeid må være i tråd med Unescos fire søyler for livslang læring: Elevene må lære å kunne, å gjøre, å være og å leve sammen.  KrF er en varm tilhenger av enhetsskolen, men ser skoler grunnlagt på alternativ pedagogikk eller livssyn som et godt supplement til den offentlige skolen. 

Den videregående opplæringen skal kvalifisere elevene for videre utdanning og arbeid og gjøre dem i stand til å ta gode valg for videre skolegang og yrkesliv.

Opplæringen skal bidra til å dekke samfunnets behov for arbeidskraft og kompetanse. Den skal gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap, og samtidig fremme personlig vekst, kritisk sans, samfunnsengasjement og ansvar hos den enkelte.

Elever som velger en yrkesrettet utdanning i videregående skole, må sikres læreplasser. En god fagopplæring er avhengig av et godt samarbeid mellom skolene, opplæringskontorene, næringslivet og offentlige virksomheter. Det er av avgjørende betydning at fylkeskommunen og kommunene har en god lærlingepolitikk. Mange av oppgavene som skal løses i fylkeskommunen og kommunene, er avhengig av at man har tilgang på gode fagarbeidere. 

Mange ungdommer fullfører ikke videregående opplæring. Dette er bekymringsfullt. Derfor må videregående skole må ha en effektiv rådgivings- og veiledningstjeneste. Skolehelsetjenesten må være et lavterskeltilbud som også kan oppsøkes spontant. 

Alle elever har rett til et godt skolemiljø. Trygg oppvekst uten mobbing må være en rettighet for alle barn og ungdommer. Alle videregående skoler må gjennomføre systematisk arbeid mot mobbing. De videregående skolene har også et særlig ansvar for integrering og må være en møteplass for elever med ulik kulturell og religiøs bakgrunn.

Den videregående opplæringen må dimensjoneres riktig i forhold til samfunnets behov for kompetanse og arbeidskraft. Samtidig er det viktig at elever får tilgang på skolegang i rimelig nærhet av sitt bosted. Nærskoleprinsippet er derfor viktig i Telemark.

Fagskolen i Vestfold og Telemark og Universitet i Sørøst-Norge har sentrale roller som utdannings-, utviklings- og forskningsinstitusjoner. Det er nødvendig med et nært samarbeid mellom fylkeskommunen og disse institusjonene. Institusjonene må bidra til utvikling av næring og tjenestetilbud i fylket og dekke kompetansebehovet i arbeidslivet. Fylkeskommunen må på sin side være med å sikre gode rammevilkår for institusjonene.

Vestfold og Telemark KrF går inn for:

 • arbeide for utvikling av skolemiljøer fri for mobbing, rått språk, nedverdigende atferd og seksuell trakassering.
 • skolemiljø preget av trygghet, trivsel og tydelig formidling av grunnleggende verdier 
 • arbeide for allsidig og utfordrende videregående opplæringstilbud som sikrer god kompetanse til arbeids- og samfunnsliv i alle deler av fylket
 • arbeide for gode vilkår for skoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn  
 • å legge til rette for at så mange som mulig får vitnemål i videregående skole
 • at elever med særskilte behov får kvalifisert oppfølging etter sakkyndig vurdering og tilråding
 • sikre skoletilbud og arbeidstiltak for innbyggere med innvandrerbakgrunn 
 • å videreføre satsingen på kombinasjonsklasser
 • at alle kvalifiserte elever som trenger lærlingplass skal få det, i privat eller offentlig sektor
 • at bedrifter som har hatt lærling automatisk får tilbud om ny lærling
 • at fylkeskommunale virksomheter tar inn 20% flere lærlinger i fylkestingsperiode
 • å stimulere til elevbedrifter og entreprenørskap
 • å styrke samhandlingen mellom fylkeskommunen, universitetet og forskningsmiljøet
 • å hjelpe skolene med å kvalitetssikre tilbudet som gis til elever og lærlinger både faglig og sosialt ved jevnlige evalueringer og oppfølging av dette
 • å styrke skolehelsetjenesten og annet forebyggende helse- og miljøarbeid
 • at de videregående skolene tar aktivt del i prosessen om bærekraftig utvikling og det grønne skiftet
 • at aktuelle elever tidlig og raskt skal bli vurdert for avdekking av dysleksi
 • å styrke samarbeidet mellom videregående skole og lokalt næringsliv, blant annet gjennom å gi tidsressurser til deltakelse i nettverk og arenaer for samhandling og kompetanseutveksling
 • å utvikle en god rådgivningstjeneste, særlig med henblikk på samarbeid mellom grunnskole/ videregående skole, mellom de videregående skolene, og privat/ offentlig arbeidsliv
 • å forbedre tilretteleggingen for den enkelte elev
 • at fagskolene skal bidra til å dekke kompetansebehovet i arbeidslivet
 • å øke samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge, blant annet for bedre å ivareta de faglig sterkeste elevene
 • arbeide for at fylket får beholde studieplasser og forskningsmiljø ved Universitetet i Sørøst-Norge