10 grunner til å stemme KrF i Trøndelag

Fra venstre: Knut Johan Singstad (3. kandidat), Karin B. Bjørkhaug (1. kandidat) og Johan Dahle Fossan (2. kandidat).

1 Bygge gode og inkluderende lokalsamfunn

KrF vil bygge sterkere fellesskap med tillit mellom innbyggerne. Vi vil utvikle et velferdssamfunn som gir trygghet og like muligheter for alle, som bekjemper utenforskap og som lar alle mennesker oppleve verdighet. Et bærekraftig samfunn trenger at innbyggerne engasjerer seg.

2 Bedre folkehelsen i Trøndelag

Tilrettelegging for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser er god investering i det viktigste vi har: folk! Det bidrar til bedre fysisk og psykisk folkehelse. KrF vil øke støtten til frivillige lag og organisasjoners. Samarbeidet med ideelle organisasjoner må styrkes.

3 Redusere frafallet i videregående skole

Alle har ferdigheter og evner som samfunnet trenger. Tilpasset undervisning og oppfølging gir mestring og motivasjon. Samspill med næringsliv må styrkes. Mobbing og trakassering er ødeleggende og må bekjempes! Frafall i skolen er hele samfunnets problem og må løses i fellesskap.

4 Styrke trøndersk kulturliv og frivillighet

Kulturliv og frivillighet gir rom for inkludering, samhold og tilhørighet. Et bærekraftig samfunn er avhengig av mennesker som engasjerer seg. Sørsamisk kultur og språk beriker Trøndelag og må tas vare på.

5 Strengere vern av matjord

Jordvern må veie tungt i all arealplanlegging og -bruk. Et aktivt landbruk er viktig for bosetting og beredskap. Trøndelag sin posisjon som ledende matregion, med allsidige råvarer av høyeste kvalitet, må styrkes.

6 Hjem for en 50-lapp i alle kommuner

Trafikksikker transport til/fra arrangement for ungdom må være tilgjengelig i alle kommuner som ikke har tilbud om nattbuss. Det må være enkelt å bestille og prisen må holdes lav slik at tilbudet oppleves attraktivt og trafikksikker.

7 Styrke integreringen i Trøndelag

Mangfold beriker og utenforskap ødelegger. Alle trenger et godt og stabilt fotfeste i arbeidsliv og lokalmiljø. Muligheten for å lykkes ligger i godt samspill mellom det offentlige, næringsliv, frivillighet og kulturliv. Kompetansen innen integrering må styrkes.

8 Enklere og billigere å reise klimavennlig

KrF vil at flere skal reise kollektivt og klimavennlig. Tilbudet må tilpasses behovene i by og distrikt og være tilgjengelig uavhengig av funksjonsnivå. Mange opplever trangere økonomi på økte kostnader. KrF vil jobbe for økt tilgjengelighet.

9 Stimulering til gründerskap og innovasjon

Samspill mellom universitet, forskning, skole og næringsliv gir godt grunnlag for innovasjon og gründerskap. Små og mellomstore bedrifter med lokalt eierskap er viktige samfunnsbyggere. Dagens utfordringer krever omstilling. Kultur for gründerskap og innovasjon er en viktig del av løsningen.

10 Et tryggere Trøndelag

Krigen i Ukraina, klimakrise, energikrise
og pandemi har vist oss behovet for god samfunnssikkerhet og beredskap. Det gjelder både sivilsamfunn og forsvar. Det krever økt ressursbruk, tydelig rolledeling og godt samspill mellom det offentlige, etater, næringsliv og frivillige aktører.

Et folkeparti for det felles beste

KrF er et kristendemokratisk parti med grunnlag i et kristent menneskesyn, nestekjærlighet og forvalteransvar. Disse verdiene er uforanderlige. I praktisk politikk vil de uttrykke seg på ulike måter når samfunnet endrer seg. Vi vil stadig finne nye relevante løsninger på utfordringene vi møter i et morderne samfunn.

Vi er et folkeparti med ønske om å samle ulike interesser i innsats for det felles beste, på tvers av ulike samfunnslag og sosiale skillelinjer. Vi er forpliktet til å arbeide for likeverd, likestilling og realisering av menneskerettighetene for alle mennesker. KrF vil bygge tillit mellom folk og ulike samfunnsaktører, og ser på høy grad av tillit som svært viktig for et demokratisk samfunn. Målet er et best mulig samfunn for alle.

Som kristendemokrater ser vi på forskjellighet og mangfold som positivt og velkomment. Religionsfrihet, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er grunnleggende rettigheter for å oppnå et reelt mangfold. Vi er forpliktet til å stå opp for sårbare og undertrykte mennesker og til å strebe etter sosial rettferdighet.